Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikring af kulturværdier i Danmark


I medfør af § 5, stk. 2, i lov nr. 332 af 4. juni 1986 om sikring af kulturværdier i Danmark, fastsættes:

Anvendelsesområdet

     § 1. Kulturværdier, der er omfattet af loven, må ikke udføres til udlandet eller til Færøerne og Grønland uden skriftlig tilladelse fra Kulturværdiudvalget. Sådan tilladelse kræves ved såvel varig som midlertidig udførsel.

     Stk. 2. Loven omfatter følgende kulturværdier, som ikke er i offentligt eje:

 • 1) Kulturgenstande fra tiden før 1660.
 • 2) Kulturgenstande, som har en værdi på 100.000 kr. eller derover, og som er ældre end 100 år.
 • 3) Fotografier, der har en værdi på 30.000 kr. eller derover, men uanset alder.
 • 4) Andre kulturgenstande efter særlig beslutning af ministeren for kulturelle anliggender i medfør af lovens § 2, stk. 4. En sådan beslutning kan kun træffes, når Kulturværdiudvalget stiller forslag herom, og når særlige omstændigheder taler for det.

     Stk. 3. Mønter og medaljer omfattes ikke af loven, bortset fra tilfælde, hvor der træffes særlig beslutning herom efter lovens § 2, stk. 4.

     Stk. 4. De beløb, der er nævnt i stk. 2, nr. 2 og 3, er eksklusive moms.

Kulturværdiudvalget

     § 2. Efter lovens § 5, stk. 1, består Kulturværdiudvalget af rigsantikvaren, rigsarkivaren, direktøren for Statens Museum for Kunst, overbibliotekaren ved Det Kongelige Bibliotek og formanden for Statens Museumsnævn. Udvalget vælger selv sin formand og næstformand for 1 år ad gangen.

     Stk. 2. Udvalget fastsætter sin forretningsorden, der forelægges ministeren for kulturelle anliggender til godkendelse.

     § 3. Kulturværdiudvalget træffer den endelige administrative afgørelse om udførselstilladelser.

     Stk. 2. En overordnet kvalitetsvurdering bør være afgørende ved udøvelsen af skønnet over beskyttelsesværdige kulturværdier, og udvalget skal derfor lægge vægt på, om udførsel vil medføre en alvorlig forringelse af den nationale kulturarv.

     Stk. 3. Der skelnes ikke mellem dansk eller udenlandsk ophavsmand, og, hvis ophavsmanden er ukendt, ikke mellem dansk eller udenlandsk oprindelsesland. I de tilfælde, hvor ejeren godtgør, at en genstand, der er omfattet af lovens almindelige beskyttelsesbestemmelser i § 2, stk. 1 og 2, er skabt uden for Danmark og indført hertil inden for de sidste 100 år, skal der dog efter lovens § 7 gives udførselstilladelse.

     Stk. 4. Afslår Kulturværdiudvalget en ansøgning om udførselstilladelse, fremsætter udvalget tilbud om erhvervelse af genstanden i overensstemmelse med lovens § 11.

     § 4. Udvalget kan i medfør af lovens § 2, stk. 4, stille forslag til ministeren for kulturelle anliggender om, at en kulturgenstand, som ikke opfylder lovens almindelige alders- og værdibetingelser, bliver omfattet af loven efter ministerens særlige beslutning. Udvalget kan fremsætte et sådant forslag af egen drift eller efter indstilling af andre, f.eks. særligt sagkyndige på specielle områder.

     § 5. Udvalget administrerer de bevillinger, der er til rådighed til erhvervelse af kulturværdier efter lovens § 11. De statslige bevillinger, der fastsættes på de årlige finanslove, kan suppleres med støtte fra anden side.

     Stk. 2. Udvalget kan rådføre sig med særligt sagkyndige.

     Stk. 3. Hvis værdifastsættelsen i forbindelse med fremsættelse af tilbud om erhvervelse af en kulturgenstand i medfør af lovens § 11 giver anledning til tvivl, rådfører udvalget sig med særligt sagkyndige, der er udpeget af brancheorganisationer, som f.eks. Foreningen af Auktionsledere i Danmark, Dansk Antikvitetshandler Union, Kunst og Antikvitetshandlerringen og Den danske Antikvarboghandlerforening.

     Stk. 4. Udvalget aflægger årligt regnskab og beretning for sin virksomhed. Regnskab og beretning afgives til ministeren for kulturelle anliggender senest 4 måneder efter finansårets udløb.

Udførselstilladelser

     § 6. Ansøgning om udførselstilladelse sendes til Kulturværdiudvalgets sekretariat.

     Stk. 2. Ansøgningen skal efter lovens § 6, stk. 1, indeholde:

 • 1) en udførlig beskrivelse af genstanden,
 • 2) en værdiansættelse, der er foretaget af særligt sagkyndige på området,
 • 3) et eller flere fotografier, der er velegnet til at give et billede af genstanden (2 eksemplarer af hvert fotografi),
 • 4) oplysning om, hvor genstanden kan besigtiges.

     Stk. 3. Kravet om fotografier gælder ikke, hvis ansøgningen vedrører bøger, arkivalier og lignende.

     Stk. 4. Der kan benyttes et særligt ansøgningsskema (bilag 1).

     Stk. 5. Udførselstilladelse kan kun søges af genstandens ejer eller af den, som af ejeren bemyndiges dertil.

     § 7. Behandlingen af en ansøgning om udførselstilladelse gennemføres normalt inden for 1 måned. Hvis behandlingen af en ansøgning af særlige grunde ikke kan afsluttes inden for dette tidsrum, giver udvalget ansøgeren meddelelse herom og om det tidspunkt, hvor afgørelsen kan forventes at foreligge.

     Stk. 2. Er afgørelse ikke truffet senest 3 måneder efter udvalgets modtagelse af ansøgningen, udsteder udvalget en erklæring om, at udførselstilladelse er at betragte som givet i medfør af lovens § 6, stk. 2.

     § 8. Udførselstilladelsen skal fremlægges for den udførselskontrollerende myndighed.

Auktionssalg m.v.

     § 9. Uanset de krav, som en ansøgning om udførselstilladelse normalt skal opfylde efter lovens § 6, kan der i forbindelse med salg af kulturgenstande fra auktioner efter særlig aftale med Kulturværdiudvalget anvendes den fremgangsmåde, som er fastlagt neden for i stk. 2. Det er herved forudsat, at auktionshuset anvender kataloger, der beskriver de enkelte genstande, og indeholder vurderingspriser samt illustrerer de mere betydelige genstande.

     Stk. 2. Når kataloget for en kommende auktion foreligger og mindst 10 dage før auktionens afholdelse, sender auktionslederen 1 eksemplar til udvalgets sekretariat og 1 eksemplar til udvalgets medlemmer på deres institutionsadresser. Udvalget gennemgår kataloget og foretager eventuelt en besigtigelse af genstandene. På dette grundlag giver udvalget auktionslederen skriftlig meddelelse om, hvilke aktionsnumre, der kræver forelæggelse for udvalget, hvis de efter auktionens afholdelse ønskes udført. I disse tilfælde påhviler det auktionslederen at holde genstandene tilbage, indtil udførselstilladelse foreligger. De øvrige auktionsnumre betragtes dermed som værende uden beskyttelsesinteresse og kan frit udføres i forhold til loven. Auktionsregningen påføres en påtegning om dette. Regningen skal efter anmodning fremlægges for den udførselskontrollerende myndighed.

     Stk. 3. Udvalget kan indgå tilsvarende aftaler med andre om en forhåndsvurdering eller -gennemgang på grundlag af kataloger eller tilsvarende oplysende oversigter.

     § 10. I tilfælde af, at en genstand, der er solgt på auktion, overtages i medfør af lovens § 11, vil genstandens værdi efter § 11, stk. 2, være hammerslagsprisen med tillæg af auktionsomkostninger, svarende til købers nettokøbspris.

Ikrafttræden

     § 11. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen i Lovtidende.

Ministeriet for Kulturelle Anliggender, den 11. juni 1987

H.P. CLAUSEN

    /Eva Paulsen

Bilag 1

Ansøgning om udførselstilladelse til kulturværdier

I medfør af lov nr. 332 af 4.juni 1986 om sikring af kulturværdier i Danmark.

---------------------------------------------------------------------

 

 Indsendes til :    Kulturværdiudvalget, 

             Sekretariatet, 

             Statens Museum for Kunst, 

             Sølvgade 50, 

             1307 København K. 

             Tlf.(01)912126 

---------------------------------------------------------------------

 

 Ansøger :                       Den 

 Navn 

 Adresse 

 Telefon nr./Telefax              ----------------------- 

                              Underskrift 

---------------------------------------------------------------------

Ejer

Navn

Adresse

Telefon nr./Telefax

---------------------------------------------------------------------

Beskrivelse af

genstanden (eventuelt

Suppleret med bilag):

---------------------------------------------------------------------

 

 Genstandens værdi og 

 evt.sagkyndiges navn :            ----------------------- 

 Besigtigelsessted : 

---------------------------------------------------------------------

 

 Bilag             Forbeholdt Kulturværdiudvalget : 

 Fuldmagt            Modtaget den:   19 

 Fotografier          Tilladelse givet den:   19 

 Yderligere beskrivelse     Tilladelse nr. 

 Andet             Gyldig til   19 

(sæt x)

---------------------------------------------------------------------

Officielle noter

Ingen