Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dansk Sprognævn


     § 1. Dansk Sprognævn har til opgave på videnskabeligt grundlag at give myndighederne og offentligheden råd og oplysning om det danske sprog. I sager, som vedrører forholdet til andre sprog, forhandler det med tilsvarende organer i de pågældende lande.

     § 2. Af nævnets opgaver fremhæves følgende:

     1. At følge det danske sprogs udvikling, navnlig ved at indsamle og registrere nye ord, ordforbindelser og ordanvendelser, herunder forkortelser.

     2. At besvare sproglige spørgsmål fra myndighederne og offentligheden, herunder at give vejledning i stavning og udtale af udenlandske navne.

     3. At redigere og udgive en dansk retskrivningsordbog.

     4. At udgive skrifter om dansk sprog, navnlig vejledninger i brugen af modersmålet.

     5. At samarbejde med terminologiorganer, med ordbogsredaktioner og med offentlige institutioner, der autoriserer eller registrerer stednavne, personnavne og varenavne.

     6. At samarbejde med sprognævn og tilsvarende organer i Norden.

     § 3. Dansk Sprognævn består af mindst 22 og højst 27 medlemmer. De 22 udpeges af følgende: Ministeriet for Kulturelle Anliggender, Statsministeriet, Justitsministeriet, Undervisningsministeriet, Statens Informationstjeneste, Rektorkollegiet, Stednavneudvalget, Danmarks Radio, Det Danske Akademi, Danske Dagblades Forening, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Dansk Forfatterforening, Dansk Journalistforbund, Dansklærerforeningen, Danmarks Lærerforening, Dansk Skuespiller Forbund og Foreningen Norden. Hver udpeger 1 repræsentant, med undtagelse af Rektorkollegiet, der udpeger 5, som alle skal være sagkyndige, og hvoraf højst 2 må repræsentere samme højere læreanstalt, og Dansklærerforeningen, der udpeger 2 repræsentanter, som skal repræsentere henholdsvis seminarierne og gymnasieskolen. Danmarks Lærerforenings repræsentant skal repræsentere folkeskolen. Derudover kan nævnet indstille højst 5 medlemmer, som enten kan være personlige medlemmer eller repræsentanter for andre institutioner end de ovenfor nævnte.

     Stk. 2. Ministeren for kulturelle anliggender beskikker medlemmerne for 3 år ad gangen.

     Stk. 3. Ingen kan beskikkes eller genbeskikkes til medlem af nævnet efter at være fyldt 70 år.

     Stk. 4. Ministeren for kulturelle anliggender udpeger for 3 år ad gangen en formand og en næstformand, som tillige er formand og næstformand for det i § 6 omhandlede arbejdsudvalg. Formanden oppebærer et vederlag, som fastsættes af ministeren for kulturelle anliggender.

     § 4. Nævnet træder sammen mindst en gang om året. Ved årsmødet, som holdes snarest muligt efter regnskabsårets udgang, forelægger formanden regnskabet og en beretning om arbejdet i det forløbne år.

     Stk. 2. Beretning og regnskab sendes derefter til Ministeriet for Kulturelle Anliggender. Regnskabsåret er kalenderåret.

     Stk. 3. Regnskabet revideres og decideres efter reglerne for statens regnskabsvæsen.

     § 5. Nævnet udsender hvert år en trykt beretning om arbejdet. Heri bringes et udvalg af de udtalelser, som nævnet har afgivet i årets løb.

     § 6. Vigtigere sager behandles af et arbejdsudvalg. Dette består af mindst 5 og højst 9 personer, hvoraf de 2 er nævnets formand og næstformand, jfr. § 3, stk. 4. De øvrige vælges af og blandt nævnets medlemmer for 3 år ad gangen.

     Stk. 2. Arbejdsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, som skal godkendes af ministeren for kulturelle anliggender.

     Stk. 3. Nævnets daglige arbejde varetages af et sekretariat under ledelse af formanden.

     § 7. Denne bekendtgørelse træder i stedet for Ministeriet for Kulturelle Anliggenders bekendtgørelse nr. 25 af 8. februar 1967.

     § 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1982.

     Stk. 2. Medlemmer af Dansk Sprognævn, der er beskikket i henhold til bekendtgørelse nr. 25 af 8. februar 1967, bevarer deres medlemskab indtil 31. december 1981. Ministeriet for Kulturelle Anliggender, den 26. november 1981

Ministeriet for Kulturelle Anliggender, den 26. november 1981

LISE ØSTERGAARD

    /Lise Roepstorff

Officielle noter

Ingen