Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om studie- og eksamensordning for grunduddannelsen inden for biblioteks-, dokumentations- og informationsområdet ved Danmarks Biblioteksskole


I henhold til § 8 i lov nr. 207 af 22. maj 1985 om Danmarks Biblioteksskole fastsættes følgende bestemmelser:

     § 1. Uddannelsen af bibliotekarer er tilrettelagt som et overvejende teoretisk studium af 4 års varighed. Den teoretiske undervisning foregår på Danmarks Biblioteksskole.

     Stk. 2. Den praktiske uddannelse omfatter et studieår og er inddelt i almen praktik og feltpraktik, der begge er integreret i studiet. Den almene praktik er placeret i uddannelsens 3. semester.

     Stk. 3. Feltpraktikken omfatter institutionsbesøg og studierejser i løbet af studiet samt kortere ophold ved institutioner i forbindelse med seminarrækkerne og hovedopgavens udarbejdelse.

     Stk. 4. Den teoretiske del af uddannelsen har form af obligatoriske og tilvalgte undervisningsforløb, metodekurser, seminarrækker og studieopgaver m.v.

1.-4. Semester

     § 2. Uddannelsen er opdelt i 8 semestre. På 1. semester af uddannelsen undervises i følgende temaer:

 • 1) Kulturpolitik.
 • 2) Brugergrupper og brugervilkår.
 • 3) Videns- og materialeproduktion.
 • 4) Biblioteks-, dokumentations- og informationsområdet.

     Stk. 2. Der knyttes et metodekursus til undervisningen på 1. semester, hvor der undervises i følgende emneområder:

 • 1) Informations- og litteratursøgning.
 • 2) Undersøgelsesmetoder og datapræsentation.

     Stk. 3. Undervisningen på 1. semester er fælles for alle studerende. Den studerende udarbejder een studieopgave inden for et af de 4 temaer. Opgaven evalueres internt. Der afholdes een prøve i hele undervisningsstoffet med ekstern evaluering.

     § 3. 2. semester af uddannelsen består af et biblioteksfagligt grundkursus, hvor der undervises i:

 • 1) Bibliografi.
 • 2) Referencearbejde/dokumentation.
 • 3) Katalogisering.
 • 4) Klassifikation.
 • 5) Elektronisk databehandling.

     Stk. 2. Der knyttes et metodekursus til undervisningen på 2. semester, hvor der undervises i følgende emneområder:

 • 1) Måle- og evalueringsteori samt evalueringsundersøgelser.
 • 2) Statistisk analyse.
 • 3) Edb-anvendelse og edb som statistisk værktøj.

     Stk. 3. Undervisningen på 2. semester er fælles for alle studerende. Den studerende udarbejder en studieopgave. Opgaven evalueres eksternt. Der afholdes en prøve i hele undervisningsstoffet med ekstern evaluering.

     § 4. Praktiktiden på uddannelsens 3. semester omfatter almen praktik.

     Stk. 2. Den almene praktik er af 5 måneders varighed. Der afsættes et af skolen fastsat antal timer til studieformål.

     Stk. 3. Praktikperioderne planlægges af skolen, der i samarbejde med praktikstedet tilrettelægger praktikforløbet i henhold til en af rektor udstedt generel vejledning.

     Stk. 4. Den studerende skal have opnået bedømmelsen godkendt for den internt evaluerede studieopgave på 1. semester samt opnået et karaktergennemsnit på mindst 6 ved de eksternt evaluerede 2 prøver på 1. og 2. semester samt den eksternt evaluerede studieopgave på 2. semester inden praktiktiden påbegyndes.

     Stk. 5. Som praktiksteder fungerer biblioteker og andre institutioner og foretagender inden for biblioteks-, dokumentations- og informationssektoren, der er godkendt af Danmarks Biblioteksskole.

     Stk. 6. I praktiktiden udarbejdes en studieopgave, hvor den studerende, på baggrund af de hidtil erhvervede færdigheder, undersøger og analyserer et af skolen godkendt emne. Praktiktidsopgaven evalueres internt.

     § 5. På 4. semester af uddannelsen undervises i følgende temaer:

 • 1) Kultur- og idehistorie.
 • 2) Materialevalg og formidling.
 • 3) Udenlandsk bibliotekshistorie og komparativ bibliotekskundskab.

     Stk. 2. Der knyttes et metodekursus til undervisningen på 4. semester, hvor der undervises i følgende emneområder:

 • 1) Bestandssammensætning og -evaluering.
 • 2) Formidlingsteori og -metode.
 • 3) Tekstanalyse.

     Stk. 3. Undervisningen på 4. semester er fælles for alle studerende. Den studerende udarbejder en studieopgave indenfor temaet materialevalg og formidling. Opgaven evalueres eksternt. Der afholdes een prøve med ekstern evaluering i hele undervisningsstoffet.

     § 6. I 1., 2. og 4. semester indgår feltpraktik i form af institutionsbesøg og studierejser.

5.-7. Semester

     § 7. Undervisningen på 5.-7. semester består dels af undervisning, der er fælles for alle studerende, dels af tilvalgsundervisning, herunder seminarrækker.

     Stk. 2. Undervisningen omfatter:

 • 1) Økonomi og administration.
 • 2) Brugerbetjening og -undervisning samt informations- og kommunikationsteori.
 • 3) Det samfunds- og publikumsorienterede område.
 • 4) Kundskabsorganisation samt informationsteknologi og -formidling.
 • 5) Et antal seminarrækker, jfr. § 12.

     § 8. Undervisningen i økonomi og administration omfatter såvel fælles forløb som tilvalg.

     Stk. 2. Til undervisningen er knyttet feltpraktik.

     Stk. 3. Der afholdes een prøve med ekstern evaluering. Prøven omfatter det fælles og det tilvalgte undervisningsstof.

     § 9. Undervisningen i brugerbetjening og -undervisning samt informations- og kommunikationsteori er fælles for alle studerende.

     Stk. 2. Der afholdes een prøve med ekstern evaluering, jfr. dog § 10, stk. 3.

     § 10. Det samfunds- og publikumsorienterede område kan omfatte følgende undervisningsforløb:

 • 1) Skønlitteratur.
 • 2) Børnebibliotekskundskab.
 • 3) Opsøgende biblioteksbetjening.
 • 4) Virksomheders informationsbetjening.
 • 5) Samfundsinformation.
 • 6) Musikbiblioteksarbejde.
 • 7) Arkivkundskab.

     Stk. 2. Hver studerende skal vælge eet undervisningsforløb.

     Stk. 3. Der afholdes een prøve med ekstern evaluering i undervisningsstoffet i det valgte undervisningsforløb og i undervisningsstoffet i brugerbetjening og -undervisning jfr. § 9 stk. 2.

     Stk. 4. Det samfunds- og publikumsorienterede område omfatter endvidere følgende undervisningsforløb:

 • 1) Humaniora med hovedvægt på faglitteraturen.
 • 2) Humaniora med hovedvægt på andre medier og deres anvendelse.
 • 3) Samfundsfaglig litteratur.
 • 4) Teknisk/naturvidenskabelig litteratur.

     Stk. 5. Hver studerende skal vælge 1 undervisningsforløb.

     Stk. 6. Der afholdes een prøve med ekstern evaluering i undervisningsstoffet i det valgte undervisningsforløb.

     § 11. Kundskabsorganisation samt informationsteknologi og -formidling omfatter et biblioteks- og informationsfagligt undervisningsforløb.

     Stk. 2. Undervisningen er fælles for alle studerende.

     Stk. 3. Der afholdes een prøve med ekstern evaluering i undervisningsstoffet.

     § 12. Der udbydes et antal seminarrækker med mulighed for fordybelse i tværfaglige emner. Seminarrækkerne skal dække biblioteks-, dokumentations- og informationsområdet bredt og omfatte væsentlige emner inden for dette.

     Stk. 2. Hver studerende skal vælge 2 seminarrækker.

     Stk. 3. Til seminarrækkerne kan knyttes feltpraktik.

     Stk. 4. Hver seminarrækkedeltagelse evalueres internt. Det er et krav, at hver studerende udarbejder et seminaroplæg, samt at hver studerende fungerer som kritiker på andres seminaroplæg.

     Stk. 5. Der udarbejdes een studieopgave i forbindelse med en af seminarrækkerne efter den studerendes eget valg. Studieopgaven evalueres eksternt.

     8. Semester

     § 13. I løbet af 8. semester udarbejder den studerende en hovedopgave. Rektor fastsætter nærmere regler herom.

     Stk. 2. Der afholdes i løbet af semesteret et hovedopgaveseminar. Der kan til udarbejdelsen af hovedopgaven knyttes feltpraktik.

     Stk. 3. Hovedopgaven forelægges mundtligt og evalueres eksternt under hensyntagen til den mundtlige fremlæggelse af opgaven. Der gives en fælles karakter, der tæller dobbelt.

Evaluering

     § 14. Danmarks Biblioteksskole fastsætter fagmål og eksamensfordringer i de enkelte fag.

     § 15. Der aflægges i løbet af studiet 7 mundtlige eller skriftlige prøver, der evalueres eksternt. Den afsluttende hovedopgave evalueres ligeledes eksternt under hensyntagen til den mundtlige fremlæggelse.

     Stk. 2. Prøverne i undervisningsstoffet er mundtlige eller skriftlige efter rektors nærmere bestemmelse.

     § 16. Der afleveres i løbet af studiet 5 studieopgaver til intern evaluering, heraf 3 i form af seminarrækkedeltagelse, jfr. § 12, stk. 4.

     Stk. 2. Der afleveres i løbet af studiet 3 studieopgaver til ekstern evaluering.

     § 17. Ekstern evaluering foretages under medvirken af en udefra kommende censor, jfr. § 26. Ved karaktergivningen anvendes 13-skalaen efter de ved højere uddannelsesinstitutioner gældende bestemmelser (jfr. Bekendtgørelse nr. 148 af 5. april 1971 om karaktergivning ved de højere uddannelsesinstitutioner som ændret ved Bekendtgørelse nr. 503 af 25. november 1971).

     § 18. De studieopgaver, der skal evalueres internt, evalueres af de pågældende faglærere ved, at opgaven bedømmes godkendt eller ikke-godkendt.

     § 19. Såvel studieopgaverne som hovedopgaven kan udarbejdes individuelt eller af en gruppe på indtil 6 studerende. Enhver karaktergivende bedømmelse af de studerende er individuel, også i tilfælde af gruppebesvarelse. Hovedopgaven fremlægges individuelt.

     § 20. Karakteren for hovedopgaven har vægten 2. De øvrige karakterer har vægten 1.

     Stk. 2. Der vil således være 11 karakterer, hvoraf den ene tæller dobbelt på den studerendes eksamensbevis.

     § 21. Det endelige eksamensresultat beregnes som et gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved de i § 15 nævnte prøver, og de i § 16 nævnte eksternt evaluerede studieopgaver. Der kræves en gennemsnitskvotient på mindst 6,0 for at bestå afgangseksamen som bibliotekar D.B.

     Stk. 2. De enkelte karakterer må ikke være under 5.

     Stk. 3. Alle de i § 16 nævnte internt evaluerede studieopgaver skal desuden have opnået bedømmelsen godkendt.

Almene Eksamensregler

     § 22. En studerende kan højst 3 gange indstille sig til de enkelte prøver eller aflevere de enkelte studieopgaver.

     Stk. 2. Fornyet indstilling er betinget af, at den opnåede karakter er under 6 ved den enkelte prøve, eller at studieopgaverne er bedømt »ikke godkendt«. Såfremt en studieopgave bedømmes »ikke godkendt«, skal den pågældende lærer give den studerende en skriftlig begrundelse for bedømmelsen.

     Stk. 3. Skolerådet/Afdelingsrådet kan i ganske særlige tilfælde give dispensation til indstilling en 4. gang.

     § 23. Omprøve finder sted ved den nærmest følgende ordinære prøve. Den studerende har dog mulighed for een omprøve i de enkelte fag eller undervisningsforløb i forlængelse af en netop afsluttet prøve; sådan omprøve holdes om muligt i forbindelse med sygeeksamen i de pågældende fag eller undervisningsforløb.

     Stk. 2. Ved fornyet indstilling til en prøve eller aflevering af en studieopgave bortfalder karakteren for den tidligere prøve eller studieopgave.

     § 24. I tilfælde, hvor en studerende på grund af sygdom eller af lignende grund til forfald ikke har kunnet deltage i prøverne i den normale termin, lader skolen afholde sygeeksamen.

     § 25. Eksaminatorerne ved de mundtlige prøver udpeges af rektor blandt biblioteksskolens lærere.

     § 26. Censorer beskikkes af Kulturministeriet for 3 år ad gangen. Der fastsættes nærmere regler om censorvirksomhed og klager over bedømmelse af eksaminationer ved Danmarks Biblioteksskole.

     § 27. Biblioteksskolerådet kan i særlige tilfælde give tilladelse til meritoverførsel for studerende, der helt eller delvist har gennemført uddannelse ved andre videregående uddannelsesinstitutioner.

     § 28. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende og har virkning fra 1. september 1989.

     Stk. 2. Studerende, der inden 1. september 1989 har påbegyndt en uddannelse ved Danmarks Biblioteksskole, afslutter deres uddannelse efter bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 497 af 11. oktober 1985 jfr. stk. 3.

     Stk. 3. Der gives undervisning i de planlagte undervisningsforløb og afholdes eksamen efter den hidtidige bekendtgørelse til og med undervisningsåret 1991/92. Biblioteksskolen kan i indtil 2 år herefter afholde eksamen efter nævnte bekendtgørelse for studerende, der er undervist efter den. Herefter ophæves bekendtgørelse nr. 497 af 11. oktober 1985.

     Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 381 af 1. august 1978 og bekendtgørelse nr. 421 af 30. august 1978 ophæves.

Kulturministeriet, den 25. august 1989

P.M.V.

E.B.

JAKOB PELCH

Officielle noter

Ingen