Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om VækstFonden og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

(Garantier for udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder, supplerende instrumenter til at finansiere meget risikobetonede projekter og adgang til, at VækstFonden kan formidle kontakt mellem virksomheder og private investorer)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om VækstFonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 23. marts 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. VækstFondens formål tilgodeses endvidere gennem lånegarantier for pengeinstitutters udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder. Garantierne kan ydes til virksomheder, som igangsætter udviklingsaktiviteter inden for innovation eller markeds- og organisationsudvikling.«

2. § 2, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. For medfinansiering til enkeltprojekter gælder, at medfinansiering til forskning og udvikling og til markedsudvikling ved kommerciel udnyttelse skal tilbagebetales og forrentes på et niveau svarende til markedsrenten. Ved medfinansiering af meget risikobetonede udviklingsprojekter kan VækstFonden bestemme, at betalingen skal ske i form af en basisrente og en omsætnings- eller overskudsafhængig betaling. Desuden kan VækstFonden medfinansiere meget risikobetonede udviklingsprojekter i form af en kombination af kapitalindskud og lån. Medfinansiering af forprojekter skal ikke tilbagebetales. Garantier for lån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder ydes som selvskyldnerkaution fra VækstFonden. VækstFondens medfinansiering af innovationsfonde kan ydes i form af kapitalindskud, og medfinansiering af udviklingsselskaber kan ydes i form af garantier og kapitalindskud. «

3. I § 2 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. VækstFonden kan med henblik på at understøtte finansieringen af udviklingsprojekter tage initiativer, der sigter på at formidle kontakt mellem private investorer og små og mellemstore virksomheder. VækstFonden kan opkræve gebyrer til dækning af omkostninger i denne forbindelse.«

4. I § 3, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»VækstFondens bestyrelse udarbejder en gang årligt et regnskab og budget for garantier udstedt i medfør af § 2, stk. 4.«

5. I § 3, stk. 7, indsættes som 3. pkt.:

»For garantier ydet efter § 2, stk. 4, kan VækstFonden opkræve en stiftelsesprovision og en årlig garantipræmie.«

6. I § 4 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. VækstFonden kan tildele udvalgte pengeinstitutter en beløbsramme, inden for hvilken de kan udstede garantier efter lovens § 2, stk. 4. VækstFonden kan forlange alle oplysninger om lånegarantiforholdet meddelt. VækstFonden kan fastsætte nærmere retningslinjer for administration af disse beløbsrammer.«

7. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven tilføres VækstFonden kapitalindskud fra staten for budgetterede underskud og administrationsudgifter for garantier ydet efter § 2, stk. 4, i det pågældende år. VækstFonden hæfter med sin egenkapital for ikke budgetterede underskud på garantierne. Staten hæfter dog for de udstedte garantier, hvis garantiforpligtelserne ikke kan dækkes af VækstFondens egenkapital.«

8. Efter § 12 A indsættes i kapitel 5:

»§ 12 B. Hvis et pengeinstitut afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til § 2, stk. 4, og § 4, stk. 2, eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov, kan udstedte lånegarantier bortfalde og en eventuel tildelt ret for pengeinstituttet til at udstede garantier efter lovens § 2, stk. 4, tilbagekaldes.

Stk. 2. Såfremt et pengeinstitut, som har fået tildelt en beløbsramme i henhold til § 4, stk. 2, udsteder garantier i strid med reglerne herom, kan VækstFonden kræve tab på garantierne dækket af pengeinstituttet.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 18. januar 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 57 af 25. januar 2000 og § 3 i lov nr. 105 af 14. februar 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 7 D indsættes efter »§ 2, stk. 8, 1. og 2. pkt.« ordene: », og lån som nævnt i § 2, stk. 8, 3. pkt.«

§ 3

Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden. § 1, nr. 3, træder dog i kraft den 1. juli 2000.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup