Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om VækstFonden og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

(Jobskabelse på særlige vilkår)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om VækstFonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 23. marts 1999, som ændret ved § 1 i det af Folketinget den 18. maj 2000 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om VækstFonden og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven). (Garantier for udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder, supplerende instrumenter til at finansiere meget risikobetonede projekter og adgang til, at VækstFonden kan formidle kontakt mellem virksomheder og private investorer), foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Erhvervsministeren kan desuden give VækstFonden adgang til at udstede lånegarantier til medfinansiering af jobskabelse på særlige vilkår i virksomheder. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler herom.«

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 6-10.

2. I § 3, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »stk. 4« ordene: »og 5«.

3. I § 3, stk. 7, 3. pkt., indsættes efter »stk. 4« ordene: »og 5«.

4. I § 4, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »stk. 4« ordene: »og 5«.

5. I § 4 a ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

6. I § 4 b, stk. 1, ændres »stk. 4« til: »stk. 4 og 5«.

7. I § 5, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »stk. 4« ordene: »og 5«.

8. I § 12 B, stk. 1, indsættes efter »stk. 4« ordene: »og 5« (to steder).«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 18. januar 2000, som ændret senest ved § 2 i det af Folketinget den 18. maj 2000 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om VækstFonden og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven). (Garantier for udlån til udviklingsaktiviteter i mindre virksomheder, supplerende instrumenter til at finansiere meget risikobetonede projekter og adgang til, at VækstFonden kan formidle kontakt mellem virksomheder og private investorer), foretages følgende ændring:

1. I § 7 D ændres »medfinansiering som nævnt i § 2, stk. 8, 1. og 2. pkt., og lån som nævnt i § 2, stk. 8, 3. pkt.« til: »medfinansiering som nævnt i § 2, stk. 9, 1. og 2. pkt., og lån som nævnt i § 2, stk. 9, 3. pkt.«

§ 3

Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup