Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om evaluering af mønstringer og øvelser i passagerskibe

 

Denne vejledning orienterer om en metode, som Søfartsstyrelsen anvender ved evaluering af mønstringer og øvelser i forbindelse med operativ kontrol i passagerskibe. Metoden kan eventuelt også anvendes af skibsledelsen i forbindelse med evaluering af øvelserne om bord. Det er dog ikke obligatorisk at anvende metoden.

Efterfølgende skema kan dels bruges ved planlægning og evaluering af øvelser, og dels opbevares med henblik på at vurdere udviklingen i de på hinanden følgende øvelser over et længere tidsforløb.

Da man ved de almindelige øvelser om bord kan have svært ved at afse folk til at kontrollere og tage tid i samme omfang som ved Søfartsstyrelsens uanmeldte kontrolsyn, foreslås det, at man under hver øvelse fokuserer på bestemte elementer i forløbet.

Tidsfaktoren vil være et bedømmelsesparameter ved en række øvelser. Den må dog aldrig blive en konkurrencefaktor, der medfører, at besætninger udsætter sig selv for risiko ved udførelse af øvelsen. Det vil være hensigtsmæssigt, om den brugte tid, så vidt muligt, påføres skemaet, således at flere på hinanden følgende øvelser kan sammenlignes.

Det er vigtigt, at der finder en efterfølgende evaluering sted. Der kan være punkter i skemaerne, der ikke er aktuelle for skibet, ligesom der kan være forhold, som skibsledelsen finder bør tilføjes listen. I forbindelse med Søfartsstyrelsens operative kontrol finder der altid en evaluering sted.

Såfremt en brand-, evakuerings- eller en mand-overbord-øvelse var blevet udført under Søfartsstyrelsens syn og resulterede i 5 point eller derunder vil inspektørerne forlange, at der afholdes en ny øvelse. Er opnåede pointtal 2 eller derunder, skal øvelsen afholdes med tilfredsstillende resultat, forinden skibet igen kan fortsætte sejladsen med passagerer.

Det er altid skibsføreren, der suverænt bestemmer, hvornår og under hvilke forhold en øvelse skal udføres. Det kan blive nødvendigt at aflyse eller udsætte en øvelse, hvis føreren bedømmer, at det vil være forbundet med risiko f.eks. at udsætte en redningsbåd i for dårligt vejr.

Vejledning nr. 3 af 30. november 1998 om evaluering af mønstringer og øvelser i passagerskibe ophæves.

Synskontoret

 

MØNSTRING / ØVELSE

SKIB _________________________________________________________________________

Brand u Evakuering u MOB u Mønstring u

Hel øvelse u Delvis øvelse u

Beskrivelse/henvisning: ___________________________________________________________

Denne øvelse/mønstring skal under normale forhold tage medlemmer af besætningen
mellem_______ - _______minutter.

Under øvelsen/mønstringen kontrolleres følgende (jf. Checkskema for øvelseskriterier)

Nr. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point opnået ved øvelsen (0-10) ____________________________________________________

Følgende skal trænes: ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _

_____________________________________________________________________________ _

Dato :__________________________________________________________________________

________________________________________ ____________________________________

Indsatsleder / leder kaptajn

 

Øvelseskriterier/checkskema for brandøvelse

 

 

 

Ja

Nej

Point hvis nej

B. 1

Meldinger:

     

1.1

Har broen fået melding fra gruppeleder resp. enkeltpersoner at de er mødt på deres post?

   

- 2

1.2

Er der meldt savnede besætningsmedlemmer?

   

- 2

1.3

Har broen meldt til land/andre skibe/SOK?

   

- 1

1.4

Har broen givet en fyldig passagerinformation? (løbende)

   

- 1

1.5

Er der afgivet korrekt signal, jf. rullerne?

   

- 1

         

B.2

Brandøvelse på stedet:

     

2.1

Overblik? (fyldestgørende/ufuldstændig)

   

- 1

2.2

Instruktion af røgdykkere? (fyldestgørende/ufuldstændig)

   

- 1

2.3

Er røgdykkere sendt rigtigt ind?

   

- 1

2.4

Er brandpumper startet?

   

- 1

2.5

Er brandspjæld/døre lukket?

   

- 1

2.6

Er branddøre/vandtætte døre lukket?

   

- 1

2.7

Er ventilation stoppet / styret hensigtsmæssigt?

   

- 1

2.8

Er brandslanger i fornødent antal og længde klargjort?

   

- 1

2.9

Er lænsning af området muligt og iværksat?

   

- 1

2.10

Har brandlederen radiokontakt til broen?

   

- 1

2.11

Samarbejde imellem bro & brandledelse?
(fyldestgørende/ufuldstændig)

   

- 1

         

B.3

Røgdykning:

     

3.1

Er røgdykkere klar til indsats i brandområde sket på under: Tidsforbrug: små skibe / store skibe

Tidsforbrug 7 min / 9 min

Tidsforbrug 8min / 10 min

Tidsforbrug 10 min / 12 min

Tidsforbrug over 10 min / 12 min

   

 

0

- 1

- 2

- 8

         

B.4

Brandslukning:

     

4.1

Er røgdykkere instrueret inden indsats?

   

- 1

4.2

Er røgdykkere iført komplet udstyr?

   

- 1

4.3

Har røgdykker nr. 1 medbragt strålerør og slange?

   

- 8

4.4

Er strålerør og slanger taget/sammenkoblet udenfor brandområde?

   

- 2

4.5

Er der foranstaltet køling resp. check af tilstødende områder?

   

- 2

4.6

Har røgdykkerne medtaget deres brandgrej fra brandområdet?

   

- 2

         

B.5

Eftersøgning:

     

5.1

Har røgdykkernes eftersøgning været: tilfredsstillende ?

middelmådig?

dårlig?

   

0

- 1

- 3

5.2

Har røgdykkerholdet holdt sammen?

   

- 2

         
       

Point hvis ja

B.6

Diverse:

     

6.1

Er flugtapparat bragt frem resp. medbragt af røgdykker?

   

+ 1
for alle fire punk-ter

6.2

Er genoplivningsapparat eller førstehjælpsudstyr bragt frem?

     

6.3

Er båre bragt frem?

     

6.4

Er læge/sygeplejerske efterlyst om bord?

     
         

B.7

Evaluering:

     

7.1

Er der efter øvelsen afholdt evaluering med samtlige besætningsmedlemmer?

     
         

Resultat af brandøvelse = 10 point + summen af opnåede point

 

 

 

Ja

Nej

Point hvis nej

E.1

Meldinger:

     

1.1

Har broen fået melding fra gruppeledere resp enkeltpersoner, at de er mødt på deres post?

   

- 2

1.2

Er der meldt savnede besætningsmedlemmer?

   

- 2

1.3

Har broen meldt til land/andre skibe/SOK?

   

- 1

1.4

Har broen givet en fyldig passagerinformation? (løbende)

   

- 1

1.5

Er der afgivet korrekt signal, jf. rullerne?

   

- 1

         

E.2

Ledelse:

     

2.1

Overblik? (fyldestgørende/ufuldstændig)

   

- 1-3

2.2

Initiativ? (fyldestgørende/ufuldstændig)

   

- 1-3

2.3

Samarbejde imellem bro & udskibningsledelse? (fyldestgørende/ufuldstændig)

   

- 1-3

         

E.3

Eftersøgning om bord:

     
 

tilfredsstillende?

   

0

 

middelmådig?

   

- 1

 

dårlig?

   

- 3

         

E.4

Klargøring af båd til udskibningsdæk:

     

4.1

Tidsforløb under 5 min

Tidsforløb under 6 min

Tidsforløb under 7 min

Tidsforløb under 8 min

Tidsforløb over 8 min

   

0

- 1

- 2

- 4

- 8

4.2

Korrekt brug af bowsing gear

   

- 1

4.3

Korrekt brug af fangline

   

- 2

4.4

Er bundpropper isat?

   

- 2

4.5

Kan motor startes?

   

- 6

         

E.5

Klargøring af MES-system:

     

5.1

Medbringes nøgle til MES-systemet?

   

- 1

5.2

Findes boltsaks til MES-system, hvis hængelås er monteret?

   

- 2

         

 

 

 

 

Ja

Nej

Point

hvis

ja

E.6

Personligt udstyr:

     

6.1

Ifører besætningen sig vest/dragt

   

- 2-4

6.2

Er redningsveste/-dragter korrekt påtaget?

   

- 1-2

6.3

Har gruppeledere medbragt funktionsdygtig radio iht. mønstringsrulle?

   

- 1

         

E.7

Diverse:

     

7.1

Er kasteline monteret i knudetov?

     

7.2

Er startsspray ilagt i båd?

   

- 1-2

         

E.8

Evaluering:

     

8.1

Er der efter øvelsen afholdt evaluering med samtlige besætningsmedlemmer

     
         

Resultat af evakueringsøvelse = 10 point + summen af opnåede point

 

Øvelseskriterier/checkskema for MOB-øvelse

 

 

 

 

Ja

Nej

Point hvis nej

M.1

Meldinger:

     

1.1

Har broen fået melding at besætningen er mødt ved MOB-båd?

   

- 1

1.2

Har broen fået melding fra leder at MOB-båd er klar til udsætning?

   

- 1

1.3

Har broen meldt til land/andre skibe/SOK?

   

- 1

1.4

Har broen givet en fyldig passagerinformation? (løbende)

   

- 1

1.5

Er der afgivet korrekt signal, jf. rullerne?

   

- 1

         

M.2

Ledelse:

     

2.1

Overblik? (fyldestgørende/ufuldstændig)

   

- 1-3

2.2

Initiativ? (fyldestgørende/ufuldstændig)

   

- 1-3

2.3

Sejladsvejledning af MOB-båd? (fyldestgørende/ufuldstæn-dig)

   

- 1-3

2.4

Har broen givet ordre om udkig?

   

- 2

2.5

Er koordinering af sejlads mellem skib og MOB-båd tilfredsstillende?

   

- 1-3

         

M.3

Klargøring af båd:

     

3.1

Tidsforbrug under 5 min

Tidsforbrug under 6 min

Tidsforbrug under 7 min

Tidsforbrug under 8 min

Tidsforbrug over 8 min

   

0

- 1

- 2

- 4

- 8

3.2

Er bundpropper isat? (hvis relevant)

   

- 2

3.3

Kan motor startes?

   

- 6

         

M.4

Personligt udstyr:

     

4.1

Ifører besætningen sig dragter?

   

- 2-4

4.2

Er rednings- eller beskyttelsesdragt korrekt iført?

   

- 1-2

4.3

Er radio medbragt?

   

- 1

         

M.5

Håndtering af båd:

     

5.1

Er rækkefølgen for fald, motor og fangline korrekt ved udsætning?

   

- 2

5.2

Er rækkefølgen for fangline fald og motor korrekt ved optagning?

   

- 2

5.3

Er sejlads med båden tilfredsstillende?

   

- 2

5.4

MOB-båd tilbage i stuvet position efter alarm

Tidsforbrug under 10 min

Tidsforbrug under 12 min

Tidsforbrug under 15 min

Tidsforbrug under 20 min

Tidsforbrug over 20 min

   

0

- 1

- 2

- 6

- 8

5.5

Nød-redningsbåd tilbage ved udskibningsdæk efter alarm

Tidsforbrug under 12 min

Tidsforbrug under 15 min

Tidsforbrug under 18 min

Tidsforbrug under 23 min

Tidsforbrug over 23 min

   

0

- 1

- 2

- 6

- 8

         
       

Point hvis ja

M.6

Diverse:

     

6.1

Er genoplivningsudstyr eller førstehjælpsudstyr bragt frem?

   

+ 1
for alle
tre punk-ter

6.2

Er båre bragt frem?

     

6.3

Er læge/sygeplejerske efterlyst om bord?

     
         

M.7

Evaluering:

     

7.1

Er der efter øvelsen afholdt evaluering med samtlige besætningsmedlemmer?

     
         

Resultat af MOB-øvelse = 10 point + summen af opnåede point

Søfartsstyrelsen, den 1. marts 2000