Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om butikstid m.v.

 

Herved bekendtgøres lov om butikstid m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 112 af 10. februar 2000 med de ændringer, der følger af lov nr. 411 af 31. maj 2000.

§ 1. Butikker, hvorfra der foregår detailsalg, samt frisørsaloner og saloner for skønhedspleje skal holdes lukket fra lørdag kl. 17.00 til mandag kl. 6.00 samt på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag.

Stk. 2. Påske- og pinselørdag samt den sidste lørdag før juleaftensdag kan de i stk. 1 nævnte butikker holdes åbent til kl. 20.00. Den sidste søndag før juleaftensdag kan butikkerne holdes åbent fra kl. 10.00 til kl. 20.00. I de nævnte tidsrum finder § 2 ikke anvendelse.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg fra automater. Detailsalg af drikkevarer med 2,8 pct. vol. alkohol eller derover må dog ikke ske fra automater.

Stk. 4. Loven gælder ikke for apoteker, jf. lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed med senere ændringer.

§ 2. Der må ikke fra butikker sælges, udleveres eller udbringes drikkevarer med 2,8 pct. vol. alkohol eller derover på hverdage fra kl. 20.00 til kl. 6.00, lørdag fra kl. 17.00 til mandag kl. 6.00 samt helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tidsrum skal drikkevarer med 2,8 pct. vol. alkohol eller derover være effektivt afskærmet over for publikum.

§ 3. § 1, stk. 1, gælder ikke for salg af følgende varer:

1) Brændsel.

2) Motorkøretøjer, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, skibe og luftfartøjer samt brændstof og tilbehør hertil.

3) Lystbåde, campingvogne, telte og andet lejrudstyr.

4) Planter, blomster, kranse og genstande, der har karakter af tilbehør hertil, samt i øvrigt havebrugsvarer.

5) Husdyr.

6) Løsøre, der afhændes ved tvangsauktion eller er indleveret fra et bo og afhændes ved frivillig offentlig auktion.

Stk. 2. Salg fra udstillinger, forlystelseshaver, dyreparker og lignende er ikke omfattet af § 1, stk. 1.

Stk. 3. Serviceanlæg beliggende på motorvejsnettet samt butikker beliggende i passagerskibe, fly og tog er ikke omfattet af § 1, stk. 1.

Stk. 4. Butikker, der sælger proviant til skibe og luftfartøjer, samt told- og/eller afgiftsfrie butikker i toldlufthavne, i passagerskibe og i fly er ikke omfattet af § 1, stk. 1, og § 2.

Stk. 5. Butikker beliggende i lufthavne og på eller ved havnearealer er ikke omfattet af § 1, stk. 1, og § 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler, som præciserer, hvad der forstås ved butikker beliggende på eller ved havnearealer.

Stk. 6. Butikker beliggende på lejrpladser er ikke omfattet af § 1, stk. 1, og § 2. Dette gælder alene for den tid af året, hvor lejrpladsen er åben for lejrgæster.

Stk. 7. Butikker, hvorfra der på hverdage sælges aviser eller mejeriprodukter, må på søn- og helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag holdes åbent fra kl. 7.00 til kl. 11.00 for salg af brød, mejeriprodukter og aviser.

Stk. 8. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at § 1, stk. 1, og § 2 fraviges ved ganske særlige lejligheder. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 4. Undtaget fra § 1, stk. 1, er butikker, hvis forventede årlige omsætning ikke overstiger 12,5 mio. kr. ekskl. moms. Omsætningen kan opgøres ekskl. punktafgifter for tobaksvarer. Butikker, der udelukkende eller hovedsagelig sælger udvalgsvarer, er kun omfattet af undtagelsen i 1. pkt., hvis de er beliggende i jernbanestationer og rutebilstationer. Ved butikker beliggende i jernbanestationer og rutebilstationer forstås butikker i samme bygning som stationens egne faciliteter til betjening af de rejsende.

Stk. 2. § 1, stk. 1, gælder dog for butikker omfattet af stk. 1, hvis den årlige omsætning i tre på hinanden følgende år overskrider den i stk. 1 nævnte grænse for omsætning.

Stk. 3. Butikker, der udnytter undtagelsen i stk. 1, skal til enhver tid kunne dokumentere, at den forventede årlige omsætning ikke overstiger 12,5 mio. kr., og om nødvendigt, at omsætningen ikke udelukkende eller hovedsagelig består af udvalgsvarer. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter retningslinjer herfor.

Stk. 4. De i stk. 1 nævnte butikker må ikke stå i indvendig forbindelse, herunder med andre butikker.

Stk. 5. Det i stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb reguleres årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med stigningen i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks respektive detailomsætningsindeks. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bekendtgør hvert år omsætningsgrænsen efter den stedfundne regulering.

Stk. 6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afgiver årligt en redegørelse om udviklingen i butikkernes omsætningsforhold.

Stk. 7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan tillade, at mindre butikker beliggende i landområder undtages fra § 1, stk. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 8. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan uanset stk. 1 tillade, at butikker beliggende i jernbanestationer og rutebilstationer undtages fra § 1, stk. 1. I ganske særlige tilfælde kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen endvidere tillade, at butikker, der ikke ligger i samme bygning som stationens egne faciliteter til betjening af de rejsende, jf. § 4, stk. 1, 4. pkt., undtages fra § 1, stk. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 5. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., § 2 og § 4, stk. 1, 3 og 4, samt udøvelse af detailhandel i strid med en frakendelse af retten hertil, jf. stk. 3, straffes med bøde. Der skal i gentagelsestilfælde udmåles en skærpet bøde. Har en erhvervsdrivende gjort sig skyldig i overtrædelse af betingelserne for at være undtaget efter § 4, skal der ved udmålingen af bøde tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, hvis der ikke sker konfiskation af udbytte.

Stk. 2. I regler, der udstedes efter § 3, stk. 5, kan der fastsættes straf af bøde.

Stk. 3. Har en erhvervsdrivende gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af § 1, stk. 3, 2. pkt., og § 2, kan retten frakende den pågældende retten til at sælge de i § 2 omhandlede varer.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Loven træder i kraft 1. juli 1995.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 169 af 16. marts 1994 om butikstid.

Stk. 3. (Udeladt)

§ 7. Gældende tilladelser givet af kommunalbestyrelsen inden 1. juli 1995 i henhold til tidligere love om butikstid bevarer deres gyldighed tidsubegrænset. Dog bortfalder tilladelser til butikker i større trafikknudepunkter fra 1. juli 1995. Butikker i større trafikknudepunkter, som ved lovens ikrafttræden har tilladelse til udvidede butikstider, vil dog indtil et tidspunkt, som fastsættes af erhvervsministeren, kunne holde åbent på de i tilladelsen angivne vilkår.

Stk. 2. Tilladelser omhandlet i stk. 1 kan indtil 1. oktober 1995 indbringes for Butikstidsankenævnet. Efter behandling af disse klager nedlægges Butikstidsankenævnet.

Stk. 3. Butikker, hvis virksomhed ved lovens ikrafttræden er omfattet af § 3 i den tidligere lov, kan fortsætte denne virksomhed indtil 1. juli 1996.

Stk. 4. Loven tages op til revision i år 2000.

§ 8. (Udeladt)

§ 9. (Udeladt)

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 841 af 8. november 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. november 1995.

 

Lov nr. 814 af 4. november 1999 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.1)

Stk. 2. Butikker beliggende i jernbanestationer og rutebilstationer, som ikke er omfattet af lov om butikstid m.v. § 4, stk. 1, som ændret ved nærværende lovs § 1, nr. 3, og som forud for den 1. oktober 1999 har holdt åbent i overensstemmelse med undtagelsen i den hidtidige § 3, stk. 3, i lov om butikstid m.v., kan fortsætte hermed indtil den 1. januar 2000 uden at ansøge om tilladelse hertil, jf. § 4, stk. 8, som affattet ved nærværende lovs § 1, nr. 4.

Stk. 3. Indgiver de i stk. 2 nævnte butikker ansøgning efter lov om butikstid m.v. § 4, stk. 8, som affattet ved nærværende lovs § 1, nr. 4, senest den 1. januar 2000, kan de fortsætte den hidtidige virksomhed, indtil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har behandlet ansøgningen.

 

Lov nr. 411 af 31. maj 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 2000.

Erhvervsministeriet, den 26. juni 2000

Pia Gjellerup

/Ole Blöndal

Officielle noter

1) Lov nr. 814 af 4. november 1999: Bekendtgjort i Lovtidende den 5. november 1999.