Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

 

I medfør af § 2, stk. 3, § 4, stk. 1, og § 5, stk. 3, i lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud fastsættes:

Kapitel 1

Klagenævnet for Udbuds kompetence og organisation

§ 1. Klagenævnet for Udbud behandler klager over overtrædelser af

1) fællesskabsretten vedrørende offentlige kontrakter og tilbudsgivning for forsyningsvirksomhed og

2) lov om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af bygge- og anlægskontrakter og indkøb m.v. eller regler udstedt i medfør heraf .

    Stk. 2. Nævnet behandler endvidere klager over afgørelser om akkreditering m.v., som træffes af DANAK/Erhvervsfremme Styrelsen i medfør af § 10, stk. 2, jf. § 16, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, og som indebærer afslag på eller begrænsning af ansøgt akkreditering, suspendering eller begrænsning af givet akkreditering samt sletning i register over laboratorier, der udfører laboratoriearbejde i henhold til principperne om god laboratoriepraksis (GLP).

    Stk. 3. Nævnet kan i øvrigt behandle klager, hvor der ved lov eller i henhold til lov er fastsat bestemmelse om klageadgang til nævnet.

§ 2. Nævnet består af en formand, et antal næstformænd og et antal sagkyndige medlemmer, der udpeges af erhvervsministeren for en periode af 4 år.

    Stk. 2. Formandsskabets medlemmer skal være dommere.

    Stk. 3. Formandskabets og nævnets øvrige medlemmer kan genudpeges. Hvervet ophører med udgangen af den måned, hvor vedkommende fylder 70 år.

§ 3. Formanden tilrettelægger arbejdet i nævnet og dets sekretariat. Formanden drager omsorg for indkaldelse til møder, leder møder og sørger for, at arbejdet udføres hurtigt og hensigtsmæssigt.

    Stk. 2. Formanden kan bemyndige en næstformand til at træde i sit sted.

    Stk. 3. Formanden træffer afgørelse om, på hvilken måde nævnets afgørelser skal offentliggøres.

§ 4. Ved behandlingen af en sag deltager formanden eller en næstformand. Formandskabet kan dog bestemme, at formanden og en næstformand eller to næstformænd deltager ved behandlingen.

    Stk. 2. Fordelingen af de enkelte sager mellem formanden og næstformænd bestemmes af formanden i samråd med næstformændene.

    Stk. 3. I sager, der efter stk. 2 er fordelt til en næstformand, varetager denne de beføjelser, der efter bekendtgørelsen er henlagt til formanden.

§ 5. Ved behandlingen af en sag deltager endvidere 2 sagkyndige medlemmer. I tilfælde, hvor der er truffet afgørelse efter § 4, stk. 1, 2. pkt., deltager dog 4 sagkyndige medlemmer.

    Stk. 2. Formanden udpeger under hensyn til den enkelte sags beskaffenhed de sagkyndige, der skal deltage i sagens behandling.

    Stk. 3. Forudsætter afgørelsen kendskab til prøvningsvirksomhed, certificering af personer, produkter og systemer eller inspektionsvirksomhed, skal mindst en af de sagkyndige have særligt kendskab til området.

§ 6. Nævnet eller formanden på dets vegne afviser klager, der ikke er omfattet af nævnets kompetence, eller som er indgivet af en, der ikke er klageberettiget.

    Stk. 2. Sager mod en ordregiver, der udnytter et geografisk område med henblik på efterforskning efter eller udvinding af olie, gas, kul eller andet fast brændsel, kan ikke behandles af nævnet. Nævnet afviser sådanne klager, jf. stk. 1.

§ 7. Klagenævnet kan afvise en sag eller afgøre den i realiteten helt eller delvis, herunder annullere ulovlige beslutninger eller pålægge ordregiveren at lovliggøre udbudsforretningen.

    Stk. 2. En klage har kun opsættende virkning i det omfang dette er fastsat i lovgivningen. Hvor særlige grunde taler derfor, kan nævnet eller formanden på nævnets vegne dog tillægge klagen opsættende virkning.

    Stk. 3. Nævnet kan i tilfælde, hvor en klager får helt eller delvist medhold i en for nævnet indbragt klage, efter påstand pålægge ordregiveren at yde klageren en erstatning for tab, der er lidt som følge af overtrædelse af regler nævnt i § 1, stk. 1.

    Stk. 4. Klagenævnet kan i tilfælde, hvor en klager får helt eller delvist medhold i en for nævnet indbragt klage, pålægge ordregiveren at godtgøre klageren de sagsomkostninger, denne har afholdt i forbindelse med klagesagen.

§ 8. Sagen forberedes ved udveksling af skriftlige indlæg og forhandles derefter mundtligt, med mindre formanden bestemmer andet.

§ 9. Nævnets arbejdssprog er dansk. Formanden kan dog tillade dokumenter fremlagt på et andet sprog.

§ 10. Klage indgives skriftligt til Klagenævnet for Udbud, Sekretariatet, Kampmannsgade 1, 1780 København V.

    Stk. 2. Med klagen til nævnet skal følge et gebyr på 4.000 kr. Sker dette ikke, og betales gebyret ikke inden en af formanden fastsat frist, afvises klagen.

    Stk. 3. Afvises en klage, tilbagebetales gebyret.

§ 11. Nævnet kan kræve alle de oplysninger, der findes nødvendige for dets virksomhed eller til afgørelse af, om et forhold er omfattet af nævnets kompetence.

    Stk. 2. Undlader nogen til nævnet at give oplysninger som nævnt i stk. 1 kan nævnet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige bøder, der kan inddrives ved udpantning.

§ 12. Ved afgivelse af oplysninger om tekniske eller forretningsmæssige hemmeligheder kan den, der skal afgive oplysningerne, over for nævnets formand fremsætte begæring om, at oplysningerne ikke afgives til det samlede nævns medlemmer. Formanden afgør herefter, i hvilket omfang og under hvilken form oplysningerne under hensyn til forholdenes beskaffenhed bør gives.

Kapitel 2

Sagens forberedelse

§ 13. Senest samtidig med, at klage indbringes for nævnet, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om de påståede overtrædelser og om, at klagen indbringes for nævnet.

    Stk. 2. Med klagen til nævnet skal følge en kopi af underretningen til ordregiveren. Vedlægges kopi af underretningen ikke, fastsættes en frist til forholdets berigtigelse. Sker berigtigelse ikke inden den fastsatte frist, afvises klagen.

§ 14. Klage efter § 1, stk. 1, kan indgives af

1) enhver, der har en retlig interesse heri,

2) Konkurrencestyrelsen,

3) By- og Boligministeriet samt

4) de i bilaget anførte organisationer og myndigheder.

    Stk. 2. Klage efter § 1, stk. 2 og 3, kan indgives af den, der har en retlig interesse heri, med mindre der er fastsat særlige regler om klageadgangen.

    Stk. 3. Nævnet eller formanden på dets vegne kan tillade en tredjemand eller offentlig myndighed, for hvem sagen skønnes at have en væsentlig betydning, at indtræde i sagen til støtte for klageren eller den indklagede.

    Stk. 4. Formanden kan bestemme, at en tredjemand eller offentlig myndighed underrettes om en sag, der er indbragt for nævnet, således at der gives den pågældende mulighed for at anmode om tilladelse til at indtræde efter stk. 3.

§ 15. Klagen forelægges den indklagede, der inden en af nævnet fastsat frist skal afgive en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder samt fremsende sagens dokumenter.

    Stk. 2. Klagenævnet eller formanden kan anmode klageren, indklagede, eller en tredjemand, der er indtrådt i sagen efter § 14, stk. 3, om at tilvejebringe oplysninger, der skønnes at have betydning for sagens bedømmelse. Fremkommer sådanne oplysninger ikke inden en fastsat frist, kan nævnet tillægge dette virkning til skade for den pågældende.

    Stk. 3. Nævnet eller formanden kan i øvrigt indhente oplysninger, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

§ 16. Klageren og den, der er indtrådt i sagen efter § 14, stk. 3, skal gøres bekendt med den redegørelse, der er nævnt i § 15, stk. 1, og med det materiale, der i øvrigt er fremkommet i sagen, medmindre adgangen til aktindsigt er begrænset i anden lovgivning. De skal have lejlighed til at afgive en udtalelse.

    Stk. 2. Formanden kan beslutte, at der skal udveksles yderligere skriftlige indlæg, og træffer bestemmelse om afslutning af den skriftlige forberedelse. Formanden kan bestemme, at den skriftlige forberedelse skal genoptages og formen herfor.

Kapitel 3

Sagens afgørelse

§ 17. Klageren, den indklagede og den, der er indtrådt i sagen efter § 14, stk. 3, underrettes om tid og sted for den mundtlige forhandling.

    Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte personkreds er berettigede til at møde sammen med en advokat, revisor eller anden kyndig repræsentant. Formanden kan, hvis sagen efter sit indhold gør det ønskeligt, henstille, at der gives møde ved en repræsentant.

    Stk. 3. Formanden bestemmer formen for den mundtlige forhandling, herunder i hvilken rækkefølge de mødende skal have ordet, og hvornår forhandlingerne er afsluttet.

    Stk. 4. Offentligheden eller andre end de, der er nævnt i stk. 1 og 2, har ikke adgang til den mundtlige forhandling, medmindre der blandt de mødende er enighed om det.

    Stk. 5. Hvor proceduren foregår offentligt, skal der om muligt med mindst 3 dages varsel ske bekendtgørelse ved opslag på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opslagstavle. Samtidig underrettes Konkurrencestyrelsen herom.

§ 18. I sager, der behandles skriftligt, træffer nævnet afgørelse på grundlag af skriftlig votering, eventuelt i et møde. Formanden træffer bestemmelse herom.

§ 19. Klagenævnets afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

    Stk. 2. Er afgørelsen ikke truffet i enighed, skal afgørelsen indeholde mindretallets opfattelse.

    Stk. 3. Afgørelsen skal begrundes og skriftligt tilstilles klageren, den indklagede og den, der er indtrådt i sagen.

    Stk. 4. Gives der klageren helt eller delvist medhold i den indbragte klage, eller ændrer den indklagede sin afgørelse i overensstemmelse med klagerens påstand, tilbagebetales det indbetalte gebyr til klageren.

§ 20. Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

    Stk. 2. Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende, jf. dog stk. 3. Finder indbringelse ikke sted inden for fristen, er nævnets afgørelse endelig.

    Stk. 3. Nævnets afgørelse efter § 6, stk. 2, om afvisning af en sag kan ikke indbringes for domstolene.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2000.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 26 af 23. januar 1996 om Klagenævnet for Udbud ophæves.

Konkurrencestyrelsen, den 26. juni 2000

Niels Erik Monrad

/Peter Dethlefsen


Bilag

Organisationer og myndigheder, der er tillagt klageadgang efter § 14, stk. 1, nr. 4:

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service

Asfaltindustrien

Bygge-Anlægs- og Trækartellet

Brancheforeningen for Public Relations Virksomheder

Byggeriets Firkant

Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark

CO-Industri

Danmarks Private Vandværker

Danmarks Rederiforening

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Handel og Service

Dansk Industri

Dansk Ortopæditeknisk Brancheforening

Dansk Taxi forbund

Dansk Transport og Logistik

Dansk VVS-Installatør Forening

Danske Vandværkers Forening

Danske Energiselskabers Forening

Det Danske Handelskammer

Det Kommunale Kartel

De kommunale tilsynsmyndigheder

Elinstallatørernes Landsforening (ELFO)

Danske Entreprenører

Finansministeriet

Finansrådet

Foreningen for Danske Affalds- og Genbrugsservicevirksomheder

Foreningen af Danske Eksportvognmænd

Foreningen af Registrerede Revisorer

Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Forsikring og Pension

Forsvarsministeriet

Forsvarets Bygningstjeneste

Grafisk Industri og Medie Kartel

Handels-, transport- og servicekartellet

Håndværksrådet

Ingeniørforeningen i Danmark

Kommunernes Landsforening

Landsforeningen Danmarks Bilruter

Landsorganisationen i Danmark

Praktiserende Arkitekters Råd

Privatbanernes Fællesrepræsentation

Realkreditrådet

Statsansattes Kartel

Textil- og Beklædningsindustrien

Turistvognmændenes Landsforening