Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Herved bekendtgøres lov om specialundervisning for voksne, jfr. lovbekendtgørelse nr. 319 af 4. juli 1983, med de ændringer, der følger af lov nr. 208 af 22. maj 1985, lov nr. 588 af 19. december 1985 og § 25 i lov nr. 217 af 23. april 1986.


§ 1. Enhver amtskommune skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning). I tilknytning hertil kan der etableres undervisning, som er tilrettelagt under hensyntagen til deltagernes handicap. Undervisningen kan indrettes i kostskoleform.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om undervisningens indhold og omfang.

Stk. 3. En amtskommune kan efter overenskomst med staten, kommuner, private skoler, institutioner eller initiativtagere o.lign. eller andre amtskommuner henvise personer til undervisning efter stk. 1 i statslige, kommunale, private eller andre amtskommunale skoler eller institutioner o.lign. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.

Stk. 4. Amtskommunale skoler og undervisningsinstitutioner for voksne med undervisning efter stk. 1 opføres på planen for amtskommunens skolevæsen og undervisningsvirksomhed m.v.

Stk. 5. I Københavns og Frederiksberg kommuner varetages amtskommunens opgaver efter denne lov af kommunen.

§ 2. (Ophævet).

§ 3. Undervisningen skal gennemføres i egnede lokaler med fornødent udstyr.

Stk. 2. Kommunale og statslige lokaler samt lokaler tilhørende private undervisningsinstitutioner, hvis udgifter afholdes af det offentlige, skal stilles til rådighed for amtskommunen til brug ved undervisning efter § 1, hvis amtskommunen ikke råder over egnede lokaler til virksomheden, og hvis benyttelsen er forenelig med lokalernes øvrige brug. Lokalerne skal stilles til rådighed gratis med lys, varme, rengøring, fornøden skolebetjentbistand og bestående udstyr.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved anvisning af lokalerne.

§ 4. Amtskommunen afholder de med undervisningsvirksomheden forbundne udgifter.

Stk. 2. De fornødne læremidler skal stilles gratis til rådighed for deltagerne.

Stk. 3. Afholder amtskommunen udgifter til undervisning af personer, der er hjemmehørende i en anden amtskommune, kan amtskommunen kræve godtgørelse fra den amtskommune, hvor den pågældende er hjemmehørende.

Stk. 4. For specialfunktioner, som udøves af institutioner, der varetager lands- og landsdelsdækkende funktioner, kan undervisningsministeren fastsætte særlige regler om fordelingen af udgifterne mellem amtskommunerne.

Stk. 5. En person anses for hjemmehørende i den amtskommune, hvori folkeregisterkommunen er beliggende.

Stk. 6. Amtskommunen kan kræve betaling fra en anden amtskommune for udgifter til undervisning af personer, der er hjemmehørende i amtskommunen, men som ved beregning af kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner indgår i folketallet i den anden amtskommune.

§ 5. Amtskommunen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem og undervisningsinstitution eller skole for personer, der deltager i undervisningen. Undervisningsministeren fastsætter regler herom.

§ 6. Undervisningen forestås af en leder, der skal have de fornødne kvalifikationer. Lærerne skal gennem særlig uddannelse have erhvervet de fornødne forudsætninger for at kunne påtage sig den pågældende form for specialundervisning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2. Stillinger som leder og lærer ved amtskommunale skoler og undervisningsinstitutioner opføres på planen for amtskommunens skolevæsen og undervisningsvirksomhed m.v. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om normering af sådanne stillinger.

Stk. 3. Tjenestemandsansatte ledere og lærere uden for København er omfattet af de bestemmelser i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, som er gældende for folkeskolens tjenestemænd, og pension ydes efter de for sådanne tjenestemænd gældende regler.

Stk. 4. Finansministeren fastsætter regler om løn- og andre ansættelsesvilkår for ikke-tjenestemandsansatte lærere, der underviser efter denne lov uden for København.

Stk. 5. Ledere og lærere ved amtskommunale skoler og undervisningsinstitutioner ansættes og afskediges efter reglerne i lov om styrelsen af kommunernes skolevæsen og af virksomhed efter lov om fritidsundervisning m.v.

Stk. 6. Oprettes der undervisning ved overenskomst efter § 1, stk. 3, under en leder af fritidsundervisning for voksne, beregnes lederhonoraret efter regler fastsat af undervisningsministeren.

§ 7. Til uddannelse af ledere og lærere inden for undervisning efter denne lov kan der ydes statstilskud efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan oprette kursus til uddannelse af de i stk. 1 omhandlede ledere og lærere.

Stk. 3. Der kan ydes særlig støtte til ledere og lærere i tilfælde, hvor deltagelse i uddannelseskursus vil påføre dem særlige indtægtstab eller særlig store udgifter.

§ 7 a. Undervisningsministeren kan bemyndige ministeriets direktorater til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 1980.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, der følger af de særlige færøske forhold.

----------

Lov nr. 208 af 22. maj 1985, som indsætter § 4, stk. 4, har virkning fra 1. januar 1985.

Lov nr. 588 af 19. december 1985, som indsætter § 4, stk. 5 og 6, trådte i kraft den 1. januar 1986 og finder anvendelse på udgifter, der er afholdt i finansåret 1985 og følgende år.

Lov nr. 217 af 23. april 1986, der indsætter § 7 a, trådte i kraft den 1. juli 1986.

Undervisningsministeriet, den 4. maj 1987

BERTEL HAARDER

/Svend Bruun

Officielle noter

Ingen