Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Herved bekendtgøres lov nr. 421 af 15. juni 1973 om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. juni 1989, med de ændringer, der følger af lov nr. 228 af 9. april 1990 og lov nr. 311 af 16. maj 1990.


Kapitel 1

Almindelige bestemmelser om spredning

og fordeling af lyd- og billedprogrammer

§ 1. Danmarks Radio har ret til spredning af lyd- og billedprogrammer til almenheden ved hjælp af radioanlæg.

Stk. 2. TV 2 har ret til spredning af lyd- og billedprogrammer til almenheden ved hjælp af radioanlæg.

Stk. 3. Selskaber, foreninger og lign. samt kommuner, der har fået tilladelse efter kapitel 2 a, kan i overensstemmelse med tilladelsen sprede programmer til almenheden ved hjælp af radioanlæg.

§ 2. (Ophævet)

§ 3. Fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, som anvendes til privat beboelse, må kun benyttes til fordeling af:

 • 1) Danske lyd- og billedprogrammer omfattet af § 1, som kan modtages direkte på frekvenser, der er bestemt til radiospredning, eller som fremføres til anlægget af en regional televirksomhed. Televirksomhedens fremføring af lokale programmer, jf. § 1, stk. 3, må dog kun ske til de kommuner, der grænser op til tilladelsens område, samt til kommuner, der grænser op til disse kommuner.
 • 2) Udenlandske lyd- og billedprogrammer, som kan modtages direkte på frekvenser, der er bestemt til radiospredning, eller som fremføres til anlægget af en regional televirksomhed, herunder også programmer, som overføres via kommunikationssatellitter med henblik på viderefordeling i fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg.
 • 3) Udenlandske lyd- og billedprogrammer, der overføres via kommunikationssatellit, og som modtages af et fællesantenneanlæg efter tilladelse i henhold til lov om radiokommunikation.

Stk. 2. Fordelingen af de i stk. 1 nævnte programmer må kun finde sted uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen eller overføringen finder sted.

§ 3 a. Lyd- og billedprogrammer må endvidere uanset § 3 fordeles ved hjælp af fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til lokaler, som anvendes til privat beboelse, i følgende tilfælde:

 • 1) Danmarks Radio har ret til at lade programmer fordele.
 • 2) TV 2 har ret til at lade programmer fordele.
 • 3) Selskaber, foreninger og lign. samt kommuner, der har fået tilladelse efter kapitel 2 a, kan i overensstemmelse med tilladelsen lade programmer fordele.
 • 4) Det nævn, der er omtalt i § 15 e, kan i særlige tilfælde tillade, at programmer om enkeltstående begivenheder af lokal karakter fordeles i kortere perioder inden for et lokalt område. Hvor et nævn ikke er oprettet, træffes afgørelsen af det udvalg, der er omtalt i § 15 h.
 • 5) Fordeling af programmer kan uden tilladelse ske i anlæg, som ikke omfatter mere end 25 tilslutninger i en bygning eller en gruppe af nærliggende bygninger.

§ 3 b. Det påhviler ejere af fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til lokaler, som anvendes til privat beboelse, at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af Danmarks Radios og TV 2's fjernsynsprogrammer, herunder regionale fjernsynsprogrammer, der er bestemt til modtagelse i det pågældende område.

Stk. 2. Såfremt anlæggene indeholder mere end 8 kanaler, skal der tillige stilles en kanal til rådighed for lokale fjernsynsprogrammer, der spredes eller fordeles i det pågældende område i henhold til tilladelse efter kapitel 2 a.

§ 4. Post- og Telegrafvæsenet (Statens Teletjeneste) opretter efter forhandling med bestyrelsen for Danmarks Radio, jf. § 8, og med den centrale bestyrelse for TV 2, jf. § 15 l, de sendestationer, som er nødvendige for disse virksomheders spredning af lyd- og billedprogrammer, og varetager stationernes drift, jf. § 1, stk. 1 og 2.

Stk. 2. De nærmere betingelser for afholdelse og betaling af Post- og Telegrafvæsenets udgifter i forbindelse med udførelsen af de i stk. 1 nævnte opgaver fastsættes af kommunikationsministeren efter forhandling mellem Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet og vedkommende bestyrelse. Generaldirektoratet kan optage lån til finansiering af anlæg af sendernet. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår.

Stk. 3. Post- og Telegrafvæsenet (Statens Teletjeneste) kan etablere de anlæg, som er påkrævet til fremføring af programmer som nævnt i § 3, stk. 1, til de enkelte regionale televirksomheder.

§ 5. Kommunikationsministeren fastsætter forskrifter om oprettelse og drift af fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, der anvendes til privat beboelse. I forskrifterne kan der fastsættes bestemmelser om følgende forhold:

 • 1) Tilladelse til oprettelse, udbygning, indretning og benyttelse af fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg, herunder om brugerindflydelse på programvalg i anlæg, der ikke ejes af brugerne.
 • 2) Anlæg og drift af forbindelser til og mellem fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg samt om ejerforhold til disse.
 • 3) Fremføring af lokale programmer efter § 3, stk. 1, nr. 1. I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold tilsiger det, kan kravet om kommunernes beliggenhed i forhold til tilladelsens område fraviges.
 • 4) Fremføring af udenlandske lyd- og billedprogrammer til fordeling efter § 3, stk. 1, nr. 2, herunder om midlertidig fremføring ved hjælp af radiokæde.
 • 5) Overordnede regler for beregning af betaling for fællesantenneanlægs tilslutning til og forsyning fra de regionale televirksomheders net og om indseende med reglernes overholdelse.
 • 6) At fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg kun under særlige lokale forhold kan overskride en kommunes grænse.
 • 7) Fællesantenneanlæg og andre kabelanlægs tekniske udførelse og typegodkendelse af det anvendte materiel.
 • 8) Gebyrer til dækning af de udgifter, som er forbundet med administrationen af § 5 og § 5 a, stk. 1 og 2, herunder de i medfør heraf fastsatte bestemmelser.

Stk. 2. Kommunikationsministeren kan tillade, at en regional televirksomhed opretter og driver fællesantenneanlæg, og kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Tilladelse til oprettelse og drift af fællesantenneanlæg og forbindelser til og mellem fællesantenneanlæg kan betinges af, at vedkommende regionale televirksomhed mod betaling senere kan erhverve de dele af de pågældende anlæg, som er nødvendige af hensyn til udbygning af det offentlige telenet. Vilkårene for en eventuel overtagelse skal være knyttet til tilladelsen.

§ 5 a. Tilladelse til oprettelse og udbygning af fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, der anvendes til privat beboelse, meddeles efter indhentet udtalelse fra kommunen.

Stk. 2. Tilladelse til oprettelse og udbygning af fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg meddeles efter en vurdering af, om der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af tilslutningsmuligheder, som er indeholdt i en godkendt plan, jf. stk. 3, eller i en igangværende planlægning, hvorom der er enighed mellem kommunen og den regionale televirksomhed.

Stk. 3. En regional televirksomhed kan efter forhandling med kommunen udarbejde en plan for forsyning af kommunen eller en del af denne med punkter for tilslutning af fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til televirksomhedens net. Planen skal godkendes af kommunikationsministeren, der inden godkendelse kan foretage ændringer heri.

Stk. 4. Kommunikationsministeren kan pålægge en regional televirksomhed at udarbejde en plan efter stk. 3.

Kapitel 2

Danmarks Radio

§ 6. Danmarks Radio er en selvstændig offentlig institution, der er forpligtet over for hele befolkningen til at udsende radiofoni- og fjernsynsprogrammer omfattende nyhedsformidling, oplysning, underholdning og kunst. Der skal ved programlægningen lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Der skal i programudbudet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed.

Stk. 2. Programmer, hvortil der ydes tilskud, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 3 a.

Stk. 3. Danmarks Radio kan udøve anden programvirksomhed, herunder ved udsendelse til udlandet og ved fremstilling af programmer til distribution på anden måde end gennem udsendelser.

Stk. 4. Danmarks Radio kan udøve anden virksomhed i tilknytning til programvirksomheden eller med henblik på udnyttelse af institutionens tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v.

Stk. 5. Efter regler fastsat af kommunikationsministeren er Danmarks Radio forpligtet til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.

§ 7. Danmarks Radios virksomhed finansieres gennem afgifter for benyttelse af radiofoni- og fjernsynsmodtagere samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud m.v.

§ 8. Danmarks Radio ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som beskikkes af kommunikationsministeren. 1 medlem (formanden) udpeges af kommunikationsministeren, og 9 medlemmer udpeges af Folketinget. De fast ansatte medarbejdere i Danmarks Radio udpeger 1 medlem. Kommunikationsministeren beskikker næstformanden blandt de medlemmer, der er udpeget af Folketinget.

Stk. 2. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden.

Stk. 3. Medlemmer af Folketinget kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4. Beskikkelserne gælder for 4 år.

§ 9. Bestyrelsen er Danmarks Radios øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at de bestemmelser for institutionens virksomhed, der er fastsat i loven, overholdes. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for Danmarks Radios virksomhed og ansætter generaldirektøren og øvrige medlemmer af Danmarks Radios direktion.

Stk. 2. Danmarks Radios afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 15 og §§ 16-18.

Stk. 3. Kommunikationsministeren fastsætter en vedtægt for Danmarks Radio efter forslag udarbejdet af bestyrelsen.

§ 10. Generaldirektøren har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af Danmarks Radio. Det personale, som ikke ansættes af bestyrelsen, jf. § 9, stk. 1, ansættes af generaldirektøren.

§ 11. Kommunikationsministeren nedsætter et programråd. Medlemmerne beskikkes for en periode på 4 år.

Stk. 2. Programrådet er et rådgivende organ, der skal drøfte Danmarks Radios programvirksomhed, og som kan afgive udtalelse herom til bestyrelse og direktion.

Stk. 3. Nærmere regler om rådets sammensætning og virksomhed fastsættes i vedtægten for Danmarks Radio.

§ 12. For hvert amt og for Københavns og Frederiksberg kommuner i fællesskab nedsættes et programråd efter regler, der fastsættes af amtsrådet. Programrådet er et rådgivende organ, som har til opgave at følge Danmarks Radios regionale programvirksomhed, og som kan fremkomme med synspunkter herom samt om programvirksomheden i øvrigt over for det programråd, der er nævnt i § 11. Medlemmerne beskikkes for en periode på 4 år.

Stk. 2. Nærmere regler for amtsprogramrådenes virksomhed fastsættes i vedtægten for Danmarks Radio.

§ 13. Bestyrelsen fremsætter over for kommunikationsministeren forslag til rammefastsættelse tillige med forslag til størrelsen af afgifterne for benyttelse af radiofoni- og fjernsynsmodtagere, jf. § 14.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter for hvert finansår inden for den af kommunikationsministeren fastsatte ramme budgettet for Danmarks Radios virksomhed.

Stk. 3. Når Danmarks Radio har fastsat det budget, som er nævnt i stk. 2, tilsendes det kommunikationsministeren og Folketinget til orientering.

Stk. 4. Institutionens regnskab revideres af Rigsrevisionen. Det af bestyrelsen udarbejdede regnskab for det enkelte finansår forelægges med revisionens bemærkninger kommunikationsministeren til godkendelse og tilsendes derefter Folketinget til orientering.

§ 14. Størrelsen af afgifterne for benyttelse af radiofoni- og fjernsynsmodtagere fastsættes af kommunikationsministeren efter forslag fra bestyrelsen og med tilslutning fra Folketingets finansudvalg, jf. § 15 v.

Stk. 2. Afgifterne opkræves af Danmarks Radio og indgår i en særlig fond, der benævnes Radiofonden og bestyres af institutionens bestyrelse.

Stk. 3. Kommunikationsministeren fastsætter nærmere regler om afgiftspligtens indtræden og ophør m.v. Efter forhandling med socialministeren og bestyrelsen kan kommunikationsministeren fastsætte regler om nedsættelse eller bortfald af afgifterne. Der kan stilles midler til rådighed af Statskassen til dækning af det indtægtstab, sådanne regler medfører.

§ 14 a. Kommunikationsministeren kan efter forhandling med finansministeren stille en statsgaranti til sikring af opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, der påhviler Pensionsfonden for Danmarks Radios Tjenestemænd.

§ 14 b. Danmarks Radio producerer kortbølgeprogrammer til udlandet og har programansvaret. Kommunikationsministeren fastsætter i forbindelse med de årlige rammefastsættelser, jf. § 13, de nærmere vilkår for produktionen efter forslag fra bestyrelsen.

Stk. 2. Post- og Telegrafvæsenet (Statens Teletjeneste) fremskaffer sendekapacitet til udsendelse af programmerne på kortbølge.

Stk. 3. Produktion og udsendelse af Danmarks Radios kortbølgeprogrammer finansieres af Statskassen.

§ 15. Der kan stilles midler til rådighed af Statskassen til dækning af udgifterne ved dele af Danmarks Radios virksomhed. Aftale om vilkårene herfor træffes mellem kommunikationsministeren, bestyrelsen og den minister, hvis forretningsområde berøres af den pågældende del af virksomheden.

Stk. 2. Ved en aftale efter stk. 1 kan bestemmelserne i § 9, stk. 2, og § 10 fraviges.

Kapitel 2 a

Lokal radio- og fjernsynsvirksomhed

§ 15 a. Det nævn, der er omtalt i § 15 e, kan give selskaber, foreninger og lign. tilladelse til radio- og fjernsynsvirksomhed ved hjælp af radioanlæg eller kabelanlæg inden for et lokalt område.

Stk. 2. Tilladelse kan kun udstedes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Udstedes tilladelse til et selskab, en forening el.lign., skal et flertal af bestyrelsens medlemmer have bopæl i området.
 • 2) Selskabet, foreningen el.lign. skal have radio- eller fjernsynsvirksomhed som eneste formål.
 • 3) I selskabet, foreningen el.lign. må erhvervsvirksomheder, bortset fra dagblade og distriktsblade, ikke have bestemmende indflydelse. Tilladelse til selskaber m.v., hvori dagblade eller distriktsblade har bestemmende indflydelse, forudsætter, at lokalradioen eller -tv-stationen opfylder en funktion som forum for en bred lokal debat.

Stk. 3. Kommuner har ret til at få en tilladelse som nævnt i stk. 1, såfremt kommunens formål med programvirksomheden alene vil være at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for interesserede borgere eller at formidle kommunal information.

Stk. 4. Tilladelsens indehaver skal selvstændigt udøve programvirksomheden, som ikke må omfatte programmer, der i medfør af et fast samarbejdsforhold udsendes af en anden indehaver af en tilladelse. Programvirksomheden må ikke omfatte programmer, der udsendes samtidig af en anden indehaver af en tilladelse, medmindre dette i det enkelte tilfælde er særligt begrundet i lokale forhold. Herudover kan kommunikationsministeren tillade samtidig udsendelse af et program i tilfælde, hvor ganske særlige omstændigheder foreligger.

Stk. 5. Reklamer og programmer, hvortil der ydes tilskud, samt programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 3 a.

Stk. 6. Efter regler fastsat af ministeren kan der ydes støtte til lokal radiovirksomhed. Støtten ydes af en fond, der etableres ved lov.

Stk. 7. Efter regler fastsat af kommunikationsministeren kan det pålægges indehavere af en tilladelse at medvirke til udsendelsen af meddelelser af beredskabsmæssig karakter til befolkningen.

Stk. 8. Tilladelse til programspredning ved hjælp af radioanlæg er betinget af, at der inden for en fastsat frist, der kan forlænges, foreligger tilladelse til radiospredning efter lov om radiokommunikation.

§ 15 b. Tilladelse udstedes for en bestemt periode, der maksimalt kan være 3 år for radio og 5 år for fjernsyn. Fornyelse af tilladelse kan ske ved periodens udløb. En tilladelse bortfalder ikke, fordi det område, som tilladelsen vedrører, inden for tilladelsens gyldighedsperiode helt eller delvis kommer til at henhøre under et andet lokalt nævn end det, som har udstedt tilladelsen.

Stk. 2. I ansøgninger om sendetilladelse skal der gives en beskrivelse af programvirksomheden, således at det nævn, der er omtalt i § 15 e, kan påse, at denne har tilknytning til det lokale område. Ved behandlingen af ansøgninger skal nævnet søge at sikre det enkelte lokale område en samlet programvirksomhed af alsidig karakter.

Stk. 3. Nævnet kan i forbindelse med udstedelsen af en tilladelse bl.a. stille vilkår om, at programvirksomheden udøves i overensstemmelse med ansøgningen.

§ 15 c. Tilladelsens indehaver skal optage og i 3 måneder opbevare alle udsendelser på bånd i overensstemmelse med regler, der fastsættes af kommunikationsministeren. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden kan det pålægges indehaveren at aflevere optagelser af udsendelserne. Hvis behandlingen af sager vedrørende programvirksomheden gør det nødvendigt, kan det pålægges indehaveren at opbevare bånd i mere end 3 måneder.

§ 15 d. Tilladelsens indehaver skal sørge for, at der for hver udsendelse findes en programleder. Programlederen skal i videst muligt omfang have kendskab til, hvem der har deltaget i eller på anden måde medvirket til udsendelsen.

Stk. 2. Tilladelsens indehaver skal sørge for, at der ved afslutningen af hvert program gives oplysning om, hvem der er programleder.

Stk. 3. Tilladelsens indehaver skal påse, at regler om reklamer efter kapitel 3 a overholdes.

§ 15 e. Tilladelse efter § 15 a udstedes af et lokalt nævn, der nedsættes af kommunalbestyrelsen. Flere kommunalbestyrelser kan nedsætte et fælles nævn. Hvis forholdene taler derfor, kan der nedsættes eet nævn for radiovirksomhed og eet nævn for fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. Nævnet består af et ulige antal medlemmer, mindst 5 og højst 13. Ministeren kan gøre undtagelse fra denne bestemmelse i forbindelse med oprettelse af fælles nævn. Et mindretal vælges direkte af kommunalbestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges efter følgende regler: Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde med deltagelse af lokale foreninger og organisationer, der udvælges efter kommunalbestyrelsens skøn. Der skal ved udøvelsen af dette skøn lægges vægt på en alsidig repræsentation af det lokale foreningsliv. Opnås der på mødet enighed om valget af de øvrige medlemmer til nævnet, anses de pågældende for valgt. Opnås der ikke enighed, vælger kommunalbestyrelsen medlemmerne efter indhentet udtalelse fra de pågældende foreninger og organisationer. For de medlemmer, der repræsenterer det lokale foreningsliv, kan der vælges suppleanter.

Stk. 3. Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Ministeren kan afkorte et nævns funktionsperiode i forbindelse med oprettelse af et fælles nævn, forudsat at et flertal af det pågældende nævns medlemmer vedtager dette. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for nævnets virksomhed.

Stk. 4. Nævnets afgørelse om afslag på ansøgning om sendetilladelse i henhold til stk. 1 kan inden 4 uger fra meddelelsen om afgørelsen kræves indbragt for det udvalg, der er omtalt i § 15 h.

§ 15 f. Nævnet fører tilsyn med programvirksomheden og påtaler overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for tilladelser.

Stk. 2. Nævnet kan afkræve en tilladelses indehaver oplysninger om virksomhedens drift.

Stk. 3. En tilladelse kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden.

Stk. 4. En tilladelse kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren

 • 1) ikke længere opfylder betingelserne i § 15 a, stk. 2,
 • 2) overtræder § 15 a, stk. 4,
 • 3) tilsidesætter pålæg, meddelt efter § 15 a, stk. 7,
 • 4) tilsidesætter § 15 c eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, eller
 • 5) overtræder § 15 d.

Stk. 5. En tilladelse kan i øvrigt inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis en overtrædelse som nævnt i stk. 1 er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne.

Stk. 6. Nævnets afgørelse om inddragelse af en tilladelse kan inden 4 uger fra meddelelsen om afgørelsen kræves indbragt for det udvalg, der er omtalt i § 15 h. En klage har opsættende virkning, medmindre udvalget bestemmer andet.

§ 15 g. Bestemmelserne i §§ 9-11 i lov om pressens brug finder tilsvarende anvendelse på spørgsmål om berigtigelse i forbindelse med lokal radio- og fjernsynsvirksomhed. I sådanne sager erstattes det medlem af Berigtigelsesnævnet, som er udpeget efter indstilling fra Danske Dagblades Fællesrepræsentation, med et medlem, som udnævnes af justitsministeren efter indstilling fra kommunikationsministeren. Dette medlem skal have kendskab til lokal radio- og fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. Ved anvendelse af de regler, der er nævnt i stk. 1, sidestilles indehaveren af en tilladelse med redaktøren af et periodisk skrift.

§ 15 h. Kommunikationsministeren nedsætter et udvalg med følgende opgaver:

 • 1) Efter forhandling med Generaldirektoratet for P&T at træffe den endelige administrative afgørelse om fordelingen af sendestationer på lokalområder under hensyn til de frekvensmæssige muligheder.
 • 2) At træffe den endelige administrative afgørelse i klagesager om udstedelse af sendetilladelser.
 • 3) At træffe den endelige administrative afgørelse i klagesager om inddragelse af sendetilladelser.
 • 4) At træffe den endelige administrative afgørelse i sager om tilladelseshaveres udøvelse af programvirksomheden, hvor sådanne sager omfatter flere lokalområder. Udvalget kan i denne forbindelse afkræve tilladelseshavere oplysninger om virksomhedernes drift.
 • 5) At rådgive ministeren om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. Udvalget består af 5-7 medlemmer, der skal repræsentere juridisk, teknisk og mediemæssig sagkundskab. Udvalget nedsættes for 4 år ad gangen.

Stk. 3. Ministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra udvalget en forretningsorden for dette.

§ 15 i. For tilladelser givet efter § 3 a, nr. 4, finder bestemmelserne i § 15 a, stk. 4, § 15 c, § 15 d, § 15 g og kapitel 3 a anvendelse.

§ 15 j. Kommunikationsministeren kan fastsætte regler om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed.

Kapitel 2 b

TV 2

§ 15 k. TV 2 er en selvejende institution, der gennem selvstændig programvirksomhed har til formål at tilvejebringe og sprede landsdækkende og regionale fjernsynsprogrammer. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen i de regionale TV 2-virksomheder, jf. § 15 n, skal der endvidere lægges vægt på tilknytning til regionen.

Stk. 2. TV 2 skal producere nyheds- og aktualitetsudsendelser. Øvrige programmer tilvejebringes fortrinsvis ved køb hos andre producenter.

Stk. 3. Reklamer og programmer, hvortil der ydes tilskud, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 3 a.

Stk. 4. Efter regler fastsat af kommunikationsministeren er TV 2 forpligtet til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.

§ 15 l. TV 2 ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, som beskikkes af kommunikationsministeren. 5 af medlemmerne udpeges af ministeren og skal tilsammen repræsentere mediemæssig, kulturel og ledelsesmæssig indsigt. De regionale bestyrelser i fællesskab, jf. § 15 n, stk. 5, udpeger 2 medlemmer og medarbejderne i den landsdækkende virksomhed 1 medlem til den centrale bestyrelse.

Stk. 2. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem eller en ny repræsentant for den resterende del af beskikkelsesperioden.

Stk. 3. Medlemmer af Folketinget kan ikke være medlemmer af den centrale bestyrelse.

Stk. 4. Blandt medlemmerne udpeger kommunikationsministeren en formand og en næstformand.

Stk. 5. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted een gang.

Stk. 6. Kommunikationsministeren fastsætter en vedtægt for den samlede TV 2-virksomhed efter forslag udarbejdet af den centrale bestyrelse.

§ 15 m. Den centrale bestyrelse har den overordnede ledelse af TV 2-virksomheden, hvor den ikke udtrykkeligt er henlagt til andre, og fastsætter de almindelige retningslinjer for TV 2-virksomheden.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster for TV 2's fast ansatte medarbejdere.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter den administrerende direktør og andre medlemmer af direktionen for den landsdækkende virksomhed.

Stk. 4. Den administrerende direktør har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse vedrørende den landsdækkende virksomhed. Den administrerende direktør ansætter virksomhedens personale.

§ 15 n. Der kan oprettes et antal regionale virksomheder. Hver regional virksomhed skal omfatte een eller flere amtskommuner.

Stk. 2. Ønskes en regional virksomhed oprettet, dannes et repræsentantskab, der skal sammensættes med en alsidig repræsentation for det regionale kultur- og samfundsliv.

Stk. 3. Kommunikationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke betingelser der i øvrigt skal være opfyldt for at oprette en regional TV 2-virksomhed.

Stk. 4. Regionale virksomheder skal godkendes af kommunikationsministeren. Ansøgning om oprettelse af en regional virksomhed indsendes af repræsentantskabet gennem det eller de pågældende amtsråd til den centrale bestyrelse. Ansøgningen fremsendes af bestyrelsen til kommunikationsministeren med bestyrelsens bemærkninger.

Stk. 5. Såfremt den regionale virksomhed godkendes, vælger repræsentantskabet for en 4-årig periode en bestyrelse på 5-7 medlemmer (den regionale bestyrelse). Bestyrelsen vælger selv sin formand. Medlemmer af Folketinget, kommunalbestyrelser og amtsråd kan ikke være medlemmer af den regionale bestyrelse. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted een gang.

§ 15 o. Den regionale bestyrelse har den overordnede ledelse af den regionale virksomhed.

Stk. 2. Den regionale bestyrelse ansætter en direktør.

Stk. 3. Direktøren for den regionale virksomhed har det daglige programansvar og varetager den daglige administration og økonomiske ledelse. Direktøren ansætter virksomhedens personale.

§ 15 p. Den centrale bestyrelse stiller efter forhandling med de regionale bestyrelser forslag til kommunikationsministeren om fordeling af sendetid og budgetrammer for det kommende år mellem den landsdækkende og de regionale virksomheder efter nærmere regler, der fastsættes i vedtægten for TV 2. Fordelingen af sendetid og budgetrammer fastsættes årligt af kommunikationsministeren.

§ 15 q. Den centrale bestyrelse fastsætter årligt inden for den af kommunikationsministeren fastsatte ramme budgettet for den landsdækkende virksomhed.

Stk. 2. Den centrale bestyrelse udarbejder de årlige regnskaber for den landsdækkende virksomhed og for TV 2-fonden, jf. § 15 v. Regnskaberne revideres af Rigsrevisionen. Regnskaberne for det enkelte finansår forelægges med revisionens bemærkninger ministeren til godkendelse.

Stk. 3. Beretninger og reviderede regnskaber for regionernes virksomhed, jf. § 15 s, stk. 2, indsendes årligt til den centrale bestyrelse. Rigsrevisionen har adgang til at gennemgå disse regnskaber. Ved gennemgangen påses navnlig, at de er undergivet betryggende revision, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at der i øvrigt er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne.

Stk. 4. Den centrale bestyrelse afgiver årligt til kommunikationsministeren beretning over den samlede TV 2-virksomhed. Beretningen vedlægges reviderede regnskaber for de regionale virksomheder.

§ 15 r. Kommunikationsministeren nedsætter et programråd. Medlemmerne beskikkes for en periode på 4 år.

Stk. 2. Programrådet er et rådgivende organ, der skal drøfte TV 2's programvirksomhed, og som kan afgive udtalelse herom til den centrale bestyrelse og direktion.

Stk. 3. Kommunikationsministeren fastsætter nærmere regler om rådets sammmensætning og virksomhed.

§ 15 s. Bestyrelsen for en regional TV 2-virksomhed fastsætter årligt inden for den godkendte ramme budgettet for den regionale virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årligt et regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor, og en beretning, der sammen med regnskabet indsendes til den centrale bestyrelse.

§ 15 t. Det regionale repræsentantskab er programråd for den regionale virksomhed. Programrådet er et rådgivende organ, der skal drøfte den regionale virksomhed, og som kan afgive udtalelse herom til bestyrelse og direktør.

§ 15 u. Klager over et program skal indgives til den TV 2-virksomhed, der er ansvarlig for programmet, inden 4 uger efter, at programmet er udsendt.

§ 15 v. Der oprettes en selvstændig fond (TV 2-fonden), der administreres af den centrale bestyrelse.

Stk. 2. Til TV 2-fonden indbetales

 • 1) afgift for benyttelse af fjernsynsmodtagere, jf. stk. 3, og
 • 2) overskud ved reklamering i TV 2.

Stk. 3. Kommunikationsministeren fastsætter årligt med tilslutning fra Folketingets finansudvalg størrelsen af afgifterne for benyttelse af fjernsynsmodtagere samtidig med afgifterne til finansiering af Danmarks Radios virksomhed, jf. § 14. Afgifterne opkræves af Danmarks Radio sammen med de afgifter, der er nævnt i § 14. § 14, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Kommunikationsministeren fastsætter årligt med tilslutning fra Folketingets finansudvalg den andel af reklameselskabets overskud, som skal indbetales til TV 2-fonden, jf. § 15 x.

§ 15 w. TV 2's samlede virksomhed finansieres ved beløb, der overføres fra TV 2-fonden i overensstemmelse med de af kommunikationsministeren fastsatte rammebudgetter, og gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud m.v.

Stk. 2. Til sikring af de nødvendige midler til driften af TV 2-virksomheden stilles en statsgaranti, hvis størrelse fastsættes årligt af kommunikationsministeren med tilslutning fra Folketingets finansudvalg.

Stk. 3. I det omfang den samlede programvirksomhed ikke kan gennemføres for de indtægter, der er nævnt i stk. 1, kan den centrale bestyrelse med godkendelse af kommunikationsministeren trække på statsgarantien.

Stk. 4. TV 2-virksomheden kan optage lån til finansiering af virksomhedens etablering. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. Finansministeren bemyndiges til at yde garanti af Statskassen for betaling af renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser. Finansministeren er endvidere bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække virksomhedens finansieringsbehov gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

§ 15 x. Kommunikationsministeren opretter et aktieselskab, som på forretningsmæssigt grundlag skal formidle reklameindslag i TV 2. Aktieselskabets kapital tegnes af staten. Kommunikationsministeren skal godkende aktieselskabets vedtægter og ændringer heraf.

Stk. 2. For aktieselskabet gælder lovgivningen om aktieselskaber med de ændringer, der følger af denne lov. Rigsrevisionen har adgang til at gennemgå aktieselskabets regnskab. Ved gennemgangen påses navnlig, at regnskabet er undergivet betryggende revision, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at der i øvrigt er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne.

Stk. 3. Aktieselskabet må ikke påbegynde virksomhed, der ikke er henlagt til selskabet ved denne lov, uden godkendelse af kommunikationsministeren med tilslutning af et af Folketinget nedsat udvalg.

Stk. 4. Reklameselskabet kan optage lån til finansiering af virksomhedens etablering. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. Finansministeren bemyndiges til at yde garanti af Statskassen for betaling af renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser. Finansministeren er endvidere bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække virksomhedens finansieringsbehov gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

§ 15 y. Aktieselskabet skal til TV 2-virksomheden levere reklameprogrammer. Aktieselskabet påser, at regler om reklamer i TV 2 efter kapitel 3 a overholdes.

§ 15 z. Den del af aktieselskabets akkumulerede overskud, der ikke overføres til TV 2-fonden, kan af kommunikationsministeren med tilslutning fra Folketingets finansudvalg anvendes til tilbagebetaling af tidligere udløst statsgaranti eller til kulturelle formål.

Kapitel 3

Radionævnet

§ 16. Klager over bestemte programmer eller programserier, der er udsendt af Danmarks Radio, skal indgives til Danmarks Radio inden 4 uger efter, at programmet eller programserien er udsendt.

Stk. 2. Danmarks Radios afgørelse i en klagesag efter stk. 1 kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for et nævn, Radionævnet, der nedsættes af kommunikationsministeren.

Stk. 3. Radionævnet kan kun optage en sag til behandling, hvis den er indbragt for nævnet inden 4 uger efter, at Danmarks Radios afgørelse er meddelt den pågældende.

§ 17. Radionævnet består af 3 medlemmer, der udpeges af kommunikationsministeren for 4 år ad gangen. Et af medlemmerne skal opfylde de almindelige betingelser for at kunne udnævnes til landsdommer.

Stk. 2. Ministeren udnævner blandt medlemmerne nævnets formand.

Stk. 3. Ministeren fastsætter Radionævnets forretningsorden.

Stk. 4. Udgifterne ved nævnets virksomhed afholdes af Statskassen.

§ 18. Radionævnet kan pålægge Danmarks Radio at berigtige fejlagtige oplysninger om faktiske forhold, der er udsendt af Danmarks Radio, og kan træffe afgørelse om berigtigelsens indhold, form og plads. Radionævnets afgørelser herom kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Radionævnet kan ikke i øvrigt træffe afgørelser, der er bindende for Danmarks Radio, men kan alene fremsætte sin opfattelse af sagen.

Stk. 2. Radionævnets udtalelser offentliggøres, og nævnet kan i det enkelte tilfælde pålægge Danmarks Radio at give meddelelse om den af nævnet afgivne udtalelse i sine udsendelser og kan bestemme, på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske.

§ 19. §§ 16-18 gælder tilsvarende med hensyn til afgørelser truffet af andre end Danmarks Radio i overensstemmelse med en i henhold til § 15 indgået aftale.

§ 19 a. Bestemmelserne i §§ 16-18 finder tilsvarende anvendelse på afgørelser i klagesager, der er truffet af den TV 2-virksomhed, der er programansvarlig efter kapitel 2 b.

Kapitel 3 a

Reklamer og tilskud til programmer

§ 19 b. Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra de ordinære udsendelser.

Stk. 2. I fjernsyn må reklamer kun sendes i blokke af maksimalt 5 minutters varighed. Blokkene skal placeres mellem udsendelserne.

Stk. 3. Inden for lokal radiovirksomhed kan reklamer placeres overalt i sendefladen.

Stk. 4. Reklameudsendelser må ikke udgøre mere end:

 • 1) I TV 2 15 minutter daglig fordelt på blokke, hvoraf een blok knyttes til regionalprogrammet. Reklametiden kan ikke overstige 10 pct. af den samlede daglige sendetid.
 • 2) Inden for lokal fjernsynsvirksomhed 10 pct. af den del af hver tilladelseshavers daglige sendetid, der anvendes til udsendelser af egenproduktion eller udsendelser, som har tilknytning til det lokale område. Hver tilladelseshaver må maksimalt udsende een reklameblok pr. dag.
 • 3) Inden for lokal radiovirksomhed 10 pct. af den daglige sendetid.

§ 19 c. Der må ikke reklameres for lægemidler, øl, vin, spiritus og tobak.

Stk. 2. I fjernsyn må der endvidere ikke reklameres for økonomiske interessegrupper samt religiøse og politiske anskuelser.

§ 19 d. Kommunikationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvorledes reklamer kan indgå i programvirksomheden.

§ 19 e. Kommunikationsministeren nedsætter et nævn vedrørende reklame i radio og fjernsyn (Radio- og TV-Reklamenævnet).

Stk. 2. Nævnet rådgiver ministeren om indholdet af reklamer i radio og fjernsyn.

Stk. 3. Nævnet træffer den endelige administrative afgørelse i sager om radio- og fjernsynsreklamers indhold. Nævnet kan påtale overtrædelser af reglerne og kan pålægge indehaveren af en tilladelse til lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed eller TV 2-reklameaktieselskabet at offentliggøre afgørelsen. Nævnet kan bestemme, på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske.

Stk. 4. Nævnet kan pålægge indehaveren af en tilladelse til lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed eller TV 2-reklameaktieselskabet at berigtige fejlagtige oplysninger om faktiske forhold, der er udsendt i reklameindslag. Bestemmelsen i § 18 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Klager over indholdet af reklameindslag, jf. stk. 3 og 4, skal indgives til nævnet inden 4 uger efter, at indslaget er udsendt.

Stk. 6. Nævnet består af 3 medlemmer, der udpeges af ministeren for 4 år ad gangen.

Stk. 7. Ministeren fastsætter nærmere regler om nævnets sammmensætning og virksomhed.

§ 19 f. Tilskud til programmer efter § 6, stk. 2, § 15 a, stk. 5, og § 15 k, stk. 3, omfatter enhver ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af radio- eller fjernsynsprogrammer fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse eller produktion af radio- eller fjernsynsprogrammer, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, mærke (logo), image, aktiviteter eller produkter.

Stk. 2. Et program, hvortil der ydes tilskud i henhold til stk. 1, skal klart kunne identificeres, ved at tilskudsgiverens navn eller mærke (logo) er angivet ved programmets begyndelse eller slutning, eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet.

Stk. 3. Indholdet og programsætningen af et program, hvortil der ydes tilskud i henhold til stk. 1, må ikke påvirkes af tilskudsgiveren på en sådan måde, at det indvirker på radio- eller fjernsynsvirksomhedens ansvar og redaktionelle selvstændighed med hensyn til programmerne.

Stk. 4. Kommunikationsministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Danmarks Radio, TV 2 og det i § 15 h omhandlede udvalg nærmere regler om tilskud til programmer, herunder om, hvorledes udsendelser, hvortil der ydes tilskud, samt for så vidt angår lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden.

Kapitel 4

Forskellige bestemmelser

§ 20. Kommunikationsministeren kan fastsætte regler om, at Danmarks Radio mod godtgørelse af de hermed forbundne udgifter skal stille optagelser af sine udsendelser til rådighed for et i forskningsøjemed oprettet arkiv, og om adgangen til de arkiverede optagelser. Udgifterne ved oprettelse og drift af et sådant arkiv afholdes af Statskassen.

§ 21. Efter regler, der fastsættes af kommunikationsministeren, påhviler det indehaveren af en radiofoni- eller fjernsynsmodtager at give Danmarks Radio meddelelse om opstillingen af apparatet. Virksomheder, der sælger eller udlejer radiofoni- eller fjernsynsmodtagere til forbrugere, skal efter regler, fastsat af ministeren, give Danmarks Radio meddelelse om stedfundne salg eller lejemål.

§ 22. Med bøde straffes den, der

 • 1) spreder lyd- eller billedprogrammer, der er bestemt til modtagelse af almenheden, ved hjælp af radioanlæg i strid med § 1,
 • 2) fordeler lyd- eller billedprogrammer til lokaler, som anvendes til privat beboelse, ved hjælp af fællesantenneanlæg eller andre kabelanlæg i strid med § 3 eller § 3 a,
 • 3) tilsidesætter en afgørelse om berigtigelse, jf. § 15 g eller § 19 e, stk. 4, eller
 • 4) overtræder § 3 b, § 15 c, § 15 d eller § 21.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter § 5, § 15 a, stk. 7, § 15 j, § 19 d og § 19 f, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. For overtrædelse begået af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

§ 23. Danmarks Radio er erstatningsansvarlig for skade, der retsstridigt forvoldes ved institutionens radiofoni- og fjernsynsudsendelser. Ansvaret gælder dog ikke for skade forvoldt ved transmission af offentlige møder eller af aktuelle begivenheder, medmindre skaden er forvoldt i tjenesten af en ansat i Danmarks Radio.

Stk. 2. Erstatning, som Danmarks Radio har måttet udrede efter stk. 1, kan kræves betalt af skadevolderen i det omfang, det findes rimeligt under hensyn til handlingens beskaffenhed, skadevolderens stilling og omstændighederne i øvrigt.

Stk. 3. Skadevolderens erstatningsansvar over for skadelidte kan nedsættes eller bortfalde, hvis det findes rimeligt under hensyn til de i stk. 2 nævnte omstændigheder og til skadelidtes interesse. Erstatning, som skadevolderen har måttet udrede, kan kræves betalt af Danmarks Radio i det omfang, ansvaret endeligt skal påhvile institutionen efter stk. 2.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på skade, der retsstridigt forvoldes ved radiofoni- og fjernsynsudsendelser fra andre institutioner, selskaber m.v. end Danmarks Radio, jf. § 15, stk. 2.

§ 23 a. Bestemmelserne i § 23, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse på spørgsmål om erstatningsansvar for TV 2, henholdsvis for det aktieselskab, der er nævnt i § 15 x.

§ 23 b. TV 2 kan ikke pålægges straf eller erstatningsansvar for den reklamevirksomhed, der drives af det aktieselskab, som er nævnt i § 15 x.

§ 24. Loven træder i kraft den 1. april 1974.

Stk. 2. Lov nr. 215 af 11. juni 1959 om radiospredning og lov nr. 413 af 18. december 1968 om fællesantenneanlæg m.v. ophæves.

Stk. 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 25. (Ophævet)

§ 26. (Ophævet)

Lov nr. 335 af 4. juli 1986 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (TV 2) indeholder følgende bestemmelse:

§ 3

Stk. 5. Loven optages til revision, senest i folketingsåret 1990-91.

Lov nr. 228 af 9. april 1990 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Statslig finansiering af kortbølgevirksomhed) indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 1990.

Lov nr. 311 af 16. maj 1990 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Sponsorering m.v.) indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 1990.

Kommunikationsministeren, Generaldirektoratet for P&T, den 22. maj 1990

Torben Rechendorff

Liselotte Heslet Sestoft

Officielle noter

Ingen