Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om folkebiblioteker m.v.

(Folkebiblioteksloven)

Herved bekendtgøres lov om folkebiblioteker m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 600 af 9. december 1975, med de ændringer, der følger af lov nr. 212 af 18. maj 1977, lov nr. 280 af 16. juni 1980, lov nr. 250 af 27. maj 1981, lov nr. 287 af 10. juni 1981, lov nr. 307 af 9. juni 1982 og lov nr. 242 af 8. juni 1983.


Kapitel 1

Formål

§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andet egnet materiale vederlagsfrit til rådighed.

Stk. 2. Folkebibliotekerne skal formidle kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

Stk. 3. Folkebibliotekerne bør bestræbe sig på at stille musikbærende materialer til rådighed.

Stk. 4. Folkebibliotekerne bør bestræbe sig på at etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket. Udgiften til betjening af statslige, amtslige og andre ikke-kommunale institutioner afholdes af institutionerne.

§ 1 a. Folkebibliotekernes formål skal opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet i udvalget af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende.

Stk. 2. Den ledende bibliotekar foretager materialevalget under medvirken af de øvrige bibliotekarer og under ansvar over for kommunalbestyrelsen.

Kapitel 2

Lokale folkebiblioteker

§ 2. Et folkebiblioteks virkeområde er en kommune eller et biblioteksforbund omfattende to eller flere kommuner, jfr. § 3, stk. 1-2.

Stk. 2. Folkebibliotekerne skal dog stå til rådighed for enhver, der har bopæl i Danmark. Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan ministeren for kulturelle anliggender tillade en begrænsning af denne forpligtelse.

Stk. 3. Hvor virkeområdets størrelse og karakter gør det nødvendigt, bør det tilstræbes, at biblioteket opretter filialer.

Stk. 4. Biblioteket kan i øvrigt oprette og drive afdelinger i virksomheder og institutioner inden for sit virkeområde eller træffe aftaler om biblioteksmæssigt samarbejde med sådanne.

§ 3. Enhver kommune er forpligtet til enten alene eller i fællesskab med andre kommuner at opretholde et folkebibliotek med afdelinger for såvel børn som voksne.

Stk. 2. En kommune kan indgå overenskomst med en anden kommune om hel eller delvis biblioteksbetjening.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bestemmelser om en afgift for overskridelse af lånetiden.

Stk. 2. Ministeren for kulturelle anliggender fastsætter nærmere regler herom.

§ 5. (Ophævet).

§ 6. Såfremt biblioteksarbejdet udføres af en eller flere heltidsbeskæftigede personer, skal bibliotekets leder være faguddannet bibliotekar.

Stk. 2. Ved biblioteker i virkeområder med over 5.000 indbyggere skal der inden 1. april 1969 være ansat en heltidsbeskæftiget bibliotekar samt den nødvendige medhjælp.

Stk. 3. Ministeren for kulturelle anliggender kan under særlige omstændigheder meddele en tidsbegrænset dispensation fra de i stk. 1 og 2 omhandlede bestemmelser.

Stk. 4. Efter 1. januar 1984 kan stillingen som leder af et bibliotek kun nybesættes med en faguddannet bibliotekar, medmindre ingen faguddannet bibliotekar søger stillingen.

§ 7. (Ophævet).

§ 7 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for folkebibliotekets virksomhed. Planen indsendes til ministeren for kuturelle anliggender.

Stk. 2. Ministeren for kulturelle anliggender fastsætter nærmere regler om udarbejdelsen af biblioteksplanerne.

Kapitel 3

Centralbiblioteker

§ 8. Ministeren for kulturelle anliggender afgør efter forhandling med amtsrådet, hvilket bibliotek der tillige skal virke som centralbibliotek for amtskommunen. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til, at centralbibliotekets lokaler, bogbestand og personale er af en sådan standard, at den særlige centralbiblioteksopgave kan løses på forsvarlig måde.

Stk. 2. Amtskommunen afholder udgifterne til centralbiblioteksvirksomheden.

Stk. 3. Den ledende bibliotekar ved et centralbibliotek ansættes af kommunalbestyrelsen efter udtalelse fra amtsrådet.

§ 9. Centralbiblioteket skal støtte de lokale biblioteker i centralbiblioteksområdet, jfr. § 8, ved at udlåne eller fremskaffe bøger og andet egnet materiale, som de pågældende biblioteker ikke selv ejer, og ved at yde råd og biblioteksteknisk bistand i nødvendigt omfang. Centralbiblioteket virker tillige som lokalt folkebibliotek for sit virkeområde, jfr. § 2, stk. 1.

§ 10. Der oprettes overenskomst mellem amtskommunen og hjemstedskommunen om centralbiblioteksvirksomheden.

Stk. 2. Ministeren for kulturelle anliggender fastsætter nærmere regler herom efter forhandling med Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening.

Stk. 3. Der nedsættes for hvert centralbibliotek et rådgivende kontaktudvalg for centralbiblioteksvirksomheden. Kontaktudvalget består af:

1 medlem valgt af kommunalbestyrelsen,

1 medlem valgt af amtsrådet,

amtscentrallederen,

overbibliotekaren,

oplandsbibliotekaren,

den ledende børnebibliotekar,

3 repræsentanter for folkebibliotekerne i amtskommunen.

§ 11. (Ophævet).

Kapitel 4

Skolebiblioteker

§ 12. Ved hver selvstændig folkeskole oprettes et skolebibliotek som led i det kommunale skolevæsen og i samarbejde med folkebiblioteket.

Stk. 2. Skolebibliotekerne skal inden for folkeskolens formål tjene skolens undervisning og bidrage til den enkelte elevs alsidige udvikling ved at stille bøger og andet egnet materiale til rådighed for undervisningen og fritiden, således at der ydes den nødvendige vejledning ved materialernes benyttelse.

§ 13. I skoleplanen optages der bestemmelser om de enkelte skolebibliotekers ordning og virkeområde, herunder om samarbejdet med det stedlige folkebibliotek.

§ 14. Den daglige ledelse af et skolebibliotek varetages af en lærer ved den pågældende skole (skolebibliotekaren), der udpeges efter indstilling af vedkommende skoleleder.

Stk. 2. I kommuner med flere skoler kan en af skolebibliotekarerne virke som ledende skolebibliotekar og efter kommunalbestyrelsens indstilling normeres som skolebibliotekskonsulent. Ved Københavns kommunale skolevæsen ansættes en skolebiblioteksinspektør, der uden at være skolebibliotekar fører tilsyn med kommunens skolebiblioteker.

§ 15. (Ophævet).

§ 16. (Ophævet).

§ 17. Skolenævnet godkender efter indstilling fra lærerrådet anskaffelse af materialer til skolebiblioteket.

Stk. 2. Nærmere regler om skolebibliotekernes indretning og virksomhed fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med de kommunale organisationer og, for så vidt angår regler om samarbejde med folkebibliotekerne, efter forhandling med ministeren for kulturelle anliggender.

Kapitel 5

Særlige bevillinger

§ 18. Der ydes årlige statstilskud til:

1. nationalbibliografien og andre bibliografiske udgivelser,

2. folkebibliotekernes depotbibliotek,

3. det tyske mindretals biblioteker i Sønderjylland,

4. den centrale indvandrersamling.

Stk. 2. Der kan ydes statstilskud til biblioteksbetjening af andre særlige grupper.

Stk. 3. Der kan ydes statstilskud til centrale organisationers løsning af fællesopgaver.

§ 19. På finansloven opføres en rådighedssum til folke- og skolebibliotekernes fællesopgaver, fællesopgaver for folkebiblioteker og fællesopgaver for skolebiblioteker samt særlige opgaver ved de enkelte biblioteker. Rådighedssummen kan anvendes til forsøgsarbejde og udviklingsarbejde.

Stk. 2. 60 pct. af rådighedssummen fordeles af ministeren for kulturelle anliggender, mens 40 pct. fordeles af undervisningsministeren. Tilskud til fællesopgaver for folke- og skolebiblioteker ydes efter forhandling mellem de to ministre.

§ 19 a. På finansloven opføres en dispositionssum til støtte af biblioteker i områder, hvor disse ikke er fuldt udbygget.

Stk. 2. Ministeren for kulturelle anliggender fastsætter nærmere regler herom.

Kapitel 6

Bibliotekstilsynet og biblioteksrådet

§ 20. Biblioteksdirektøren, der leder bibliotekstilsynet, yder bibliotekerne råd og vejledning.

§ 21. Biblioteksrådet, for hvilket biblioteksdirektøren er formand, består i øvrigt af 18 medlemmer, nemlig:

overbibliotekaren ved Statsbiblioteket i Århus,

rektor for Danmarks Biblioteksskole,

direktøren for Bibliotekscentralen,

1 repræsentant for direktoratet for folkeskolen og seminarier m.v.,

3 repræsentanter for Kommunernes Landsforening,

1 repræsentant for Amtsrådsforeningen i Danmark,

1 repræsentant for Københavns og Frederiksberg kommuner,

4 repræsentanter for Danmarks Biblioteksforening,

1 repræsentant for Bibliotekarforbundet,

1 repræsentant for Danmarks Skolebiblioteksforening,

1 repræsentant for centralbibliotekarerne,

1 repræsentant for Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund,

1 repræsentant for Danmarks Lærerforening.

Stk. 2. Rådets medlemmer beskikkes af ministeren for kulturelle anliggender, for de 14 sidstnævntes vedkommende efter indstilling fra de pågældende organisationer, centralbibliotekarernes repræsentant dog efter indstilling fra centralbibliotekarmødet. Samtlige beskikkelser sker for et tidsrum af 4 år, begyndende 3 måneder efter hver ny kommunal valgperiodes begyndelse. Første valgperiode udløber dog 31. marts 1986. Skulle de bestående biblioteks- og bibliotekarorganisationer opløses, eller skulle der opstå foreninger eller institutioner, der må sidestilles med disse, afgør ministeren, hvorledes der skal forholdes ved valget af de pågældende medlemmer af biblioteksrådet.

Stk. 3. Biblioteksrådet sammenkaldes til møde, så ofte ministeren eller biblioteksdirektøren anser det for nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt. Endvidere skal rådet indkaldes til møde, når mindst 5 medlemmer forlanger det.

Stk. 4. Rådet skal af ministeren for kulturelle anliggender høres om sager af principiel betydning for det i denne lov omhandlede biblioteksvæsen, ligesom rådet af egen drift kan gøre indstilling til ministeren om sådanne spørgsmål.

Kapitel 7

Slutningsbestemmelser

§ 22. Ministeren for kulturelle anliggender udfærdiger efter indstilling fra biblioteksdirektøren og biblioteksrådet, for skolebibliotekernes vedkommende efter forhandling med undervisningsministeren, en bekendtgørelse om lovens gennemførelse. Bekendtgørelsen kan tillige indeholde nærmere bestemmelser om folkebibliotekernes indretning og virksomhed, herunder vejledende retningslinjer for lokaler, personale og bogbestand m.v. for de forskellige bibliotekstyper.

§ 23. (Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, ophævet).(* 1)

§ 24. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Ministeriet for kulturelle anliggender, den 22. august 1985

Mimi Stilling Jakobsen

/Bente Vejlesby

Officielle noter

(* 1) Loven, som den fremgår af lovbekendtgørelsen, trådte i kraft den 1. januar 1984, jfr. § 2 i lov nr. 242 af 8. juni 1983.