Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Herved bekendtgøres lov nr. 1065 af 23. december 1992 om radio- og fjernsynsvirksomhed med de ændringer, der følger af lov nr. 280 af 6. maj 1993, § 2, og lov nr. 1101 af 22. december 1993. Denne bekendtgørelse erstatter lovbekendtgørelse nr. 13 af 7. januar 1994.


Kapitel 1

Ret til at sprede programmmer

§ 1. Følgende har ret til at sprede lyd- og billedprogrammer som angivet i § 2:

 • 1) Danmarks Radio, jf. kapitel 3.
 • 2) TV 2, jf. kapitel 4.
 • 3) Foretagender, der efter kapitel 5 har fået tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af satellit eller ved hjælp af kabelanlæg til områder, der går ud over eet lokalt område, jf. kapitel 6. Spredningen skal ske i overensstemmelse med tilladelsen.
 • 4) Selskaber, foreninger og lign. samt kommuner, der efter kapitel 6 har fået tilladelse til programvirksomhed inden for et lokalt område. Spredningen skal ske i overensstemmelse med tilladelsen.

§ 2. Retten til spredning af lyd- og billedprogrammer efter § 1 omfatter udøvelse af programvirksomhed med henblik på

 • 1) udsendelse af programmer til almenheden ved hjælp af radioanlæg og
 • 2) fordeling ved hjælp af fællesantenneanlæg af programmer, som ikke tillige udsendes som nævnt i nr. 1.

Stk. 2. Ved fællesantenneanlæg forstås i denne lov fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling af lyd- og billedprogrammer til lokaler, som anvendes til privat beboelse.

Kapitel 2

Fordeling af programmer i fællesantenneanlæg

§ 3. Fordeling i fællesantenneanlæg af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer, der modtages direkte ved hjælp af antenne eller fremføres til anlægget ved hjælp af kabelanlæg, må kun ske uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen eller fremføringen sker.

Stk. 2. Tekstning og lignende samt tidsforskudt fordeling kan dog ske, hvis det pågældende radio- eller fjernsynsforetagende har givet samtykke.

Stk. 3. Fremføring i det offentlige telenet af lokale programmer må kun ske inden for det område, som tilladelsen til programvirksomhed omfatter. Fremføring af lokale programmer, der spredes ved hjælp af radioanlæg, må dog tillige ske til de kommuner, der grænser op til tilladelsens område, og til kommuner, der grænser op til disse kommuner, jf. § 5, stk. 1, nr. 4.

§ 4. Det påhviler ejere af fællesantenneanlæg at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de lyd- og billedprogrammer, der spredes ved hjælp af radioanlæg af Danmarks Radio og TV 2, herunder de regionale programmer, der er bestemt til modtagning i det pågældende område.

Stk. 2. Hvis anlægget indeholder mere end 8 kanaler, skal der tillige stilles een kanal til rådighed for lokale fjernsynsprogrammer, der spredes i det pågældende område i henhold til tilladelse efter kapitel 6.

§ 5. Ministeren for kommunikation og turisme fastsætter forskrifter om fællesantenneanlæg og om anvendelsen af det offentlige telenet i programforsyningen. I forskrifterne kan der fastsættes bestemmelser om følgende forhold:

 • 1) Tilladelse til oprettelse, udbygning, indretning og benyttelse af fællesantenneanlæg, herunder om brugerindflydelse på programvalg i anlæg, der ikke ejes af brugerne.
 • 2) Anlæg og drift af forbindelser til og mellem fællesantenneanlæg samt om ejerforhold til disse forbindelser og fællesantenneanlæg.
 • 3) Fremføring af programmer ved anvendelse af det offentlige telenet til fordeling efter § 3, herunder om midlertidig fremføring ved hjælp af radiokæde.
 • 4) Fremføring af lokale programmer efter § 3, stk. 3. I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold tilsiger det, kan kravet om kommunernes beliggenhed i forhold til tilladelsens område fraviges.
 • 5) Overordnede regler for beregning af betaling for fællesantenneanlægs tilslutning til og forsyning fra det offentlige telenet og om indseende med reglernes overholdelse.
 • 6) At fællesantenneanlæg kun under særlige lokale forhold kan overskride en kommunes grænse.
 • 7) Fællesantenneanlægs tekniske udførelse og typegodkendelse af det anvendte materiel.
 • 8) Gebyrer til dækning af de udgifter, som er forbundet med administrationen af § 5 og § 6, stk. 1 og 2, herunder de i medfør heraf fastsatte bestemmelser.

Stk. 2. Ministeren kan tillade, at en televirksomhed, som udfører aktiviteter på vegne af koncessionshaveren i henhold til koncession efter lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, opretter og driver fællesantenneanlæg, og kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Tilladelse til oprettelse og drift af fællesantenneanlæg og forbindelser til og mellem fællesantenneanlæg kan betinges af, at vedkommende televirksomhed mod betaling senere kan erhverve de dele af de pågældende anlæg, som er nødvendige af hensyn til udbygning af det offentlige telenet. Vilkårene for en eventuel overtagelse skal være knyttet til tilladelsen.

§ 6. Tilladelse til oprettelse og udbygning af fællesantenneanlæg meddeles efter indhentet udtalelse fra kommunen.

Stk. 2. Tilladelsen meddeles efter en vurdering af, om der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af tilslutningsmuligheder, som er indeholdt i en godkendt plan, jf. stk. 3, eller i en igangværende planlægning, hvorom der er enighed mellem kommunen og vedkommende televirksomhed.

Stk. 3. En televirksomhed kan efter forhandling med kommunen udarbejde en plan for forsyning af kommunen eller en del af denne med punkter for tilslutning af fællesantenneanlæg til det offentlige telenet. Planen skal godkendes af ministeren for kommunikation og turisme, der inden godkendelsen kan foretage ændringer i planen.

Stk. 4. Ministeren kan pålægge en televirksomhed at udarbejde en plan efter stk. 3.

Kapitel 3

Danmarks Radio

§ 7. Danmarks Radio er en selvstændig offentlig institution, der er forpligtet over for hele befolkningen til at sprede radio- og fjernsynsprogrammer omfattende nyhedsformidling, oplysning, underholdning og kunst. Der skal ved programlægningen lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Der skal i programudbudet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Kulturministeren kan fastsætte regler om tekstning el.lign. af fjernsynsprogrammer af hensyn til døve og hørehæmmede.

Stk. 2. Danmarks Radio kan udøve anden programvirksomhed, herunder ved udsendelse til udlandet og ved fremstilling af programmer til distribution på anden måde end gennem udsendelser.

Stk. 3. Danmarks Radio kan herudover udøve anden programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg i medfør af tilladelse efter kapitel 5.

Stk. 4. Danmarks Radio udsender kortbølgeprogrammer til udlandet.

Stk. 5. Programmer, hvortil der ydes tilskud, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 8.

Stk. 6. Danmarks Radio kan udøve anden virksomhed i tilknytning til programvirksomheden eller med henblik på udnyttelse af institutionens tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v.

Stk. 7. Efter regler fastsat af kulturministeren er Danmarks Radio forpligtet til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.

§ 8. Danmarks Radios virksomhed finansieres gennem afgifter for benyttelse af radio- og fjernsynsmodtagere samt gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud m.v.

§ 9. Danmarks Radio ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren. 1 medlem (formanden) udpeges af kulturministeren, og 9 medlemmer udpeges af Folketinget. De fast ansatte medarbejdere i Danmarks Radio udpeger 1 medlem. Kulturministeren beskikker næstformanden blandt de medlemmer, der er udpeget af Folketinget.

Stk. 2. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden.

Stk. 3. Medlemmer af Folketinget kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4. Beskikkelserne gælder for 4 år.

§ 10. Bestyrelsen er Danmarks Radios øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at de bestemmelser for institutionens virksomhed, der er fastsat i loven, overholdes. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for Danmarks Radios virksomhed og ansætter generaldirektøren og øvrige medlemmer af Danmarks Radios direktion.

Stk. 2. Danmarks Radios afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 16, stk. 2.

Stk. 3. Danmarks Radios afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle kan dog indbringes for Pressenævnet efter reglerne i medieansvarslovens kapitel 5-7.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter en vedtægt for Danmarks Radio efter forslag udarbejdet af bestyrelsen.

§ 11. Generaldirektøren har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af Danmarks Radio. Det personale, som ikke ansættes af bestyrelsen, jf. § 10, stk. 1, ansættes af generaldirektøren.

§ 12. Kulturministeren nedsætter et programråd. Medlemmerne beskikkes for en periode på 4 år.

Stk. 2. Programrådet er et rådgivende organ, der skal drøfte Danmarks Radios programvirksomhed, og som kan afgive udtalelse herom til bestyrelse og direktion.

Stk. 3. Nærmere regler om rådets sammensætning og virksomhed fastsættes i vedtægten for Danmarks Radio.

§ 13. For hvert amt og for Københavns og Frederiksberg kommuner i fællesskab nedsættes et programråd efter regler, der fastsættes af amtsrådet. Programrådet er et rådgivende organ, som har til opgave at følge Danmarks Radios regionale programvirksomhed, og som kan fremkomme med synspunkter herom og om programvirksomheden i øvrigt over for det programråd, der er nævnt i § 12. Medlemmerne beskikkes for en periode på 4 år.

Stk. 2. Nærmere regler for amtsprogramrådenes virksomhed fastsættes i vedtægten for Danmarks Radio.

§ 14. Bestyrelsen fremsætter over for kulturministeren forslag til ordinær budgetramme og ramme for kortbølgevirksomheden, jf. § 7, stk. 4, tillige med forslag til størrelsen af afgifterne for benyttelse af radio- og fjernsynsmodtagere, jf. § 61, stk. 1.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter for hvert finansår inden for de af ministeren fastsatte rammer budgettet for Danmarks Radios virksomhed.

Stk. 3. Når Danmarks Radio har fastsat det budget, som er nævnt i stk. 2, tilsendes det ministeren og Folketinget til orientering.

Stk. 4. Institutionens regnskab revideres af Rigsrevisionen. Det af bestyrelsen udarbejdede regnskab for det enkelte finansår forelægges med revisionens bemærkninger ministeren til godkendelse og tilsendes derefter Folketinget til orientering.

§ 15. Danmarks Radios andel af afgifterne for benyttelse af radio- og fjernsynsmodtagere, jf. § 61, stk. 1, indgår i en særlig fond, der benævnes Radiofonden og administreres af Danmarks Radios bestyrelse.

§ 16. Der kan stilles midler til rådighed af Statskassen til dækning af udgifterne ved dele af Danmarks Radios virksomhed. Aftale om vilkårene herfor træffes mellem kulturministeren, bestyrelsen og den minister, hvis forretningsområde berøres af den pågældende del af virksomheden.

Stk. 2. Ved en aftale efter stk. 1 kan bestemmelserne i § 10, stk. 2, og § 11 fraviges.

§ 17. Kulturministeren kan efter forhandling med finansministeren stille en statsgaranti til sikring af opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, der påhviler Pensionsfonden for Danmarks Radios Tjenestemænd.

Kapitel 4

TV 2

Den landsdækkende og den regionale virksomhed

§ 18. TV 2 er en selvejende institution, der gennem selvstændig programvirksomhed har til formål at tilvejebringe og sprede landsdækkende og regionale fjernsynsprogrammer. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen i de regionaleTV 2-virksomheder, jf. § 21, skal der endvidere lægges vægt på tilknytning til regionen. Kulturministeren kan fastsætte regler om tekstning el.lign. af programmer af hensyn til døve og hørehæmmede.

Stk. 2. TV 2 skal producere nyheds- og aktualitetsudsendelser. Øvrige programmer tilvejebringes fortrinsvis ved køb hos andre producenter.

Stk. 3. Reklamer og programmer, hvortil der ydes tilskud, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 8.

Stk. 4. Den landsdækkende TV 2-virksomhed kan udøve anden programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg i medfør af tilladelse efter kapitel 5.

Stk. 5. Efter regler fastsat af kulturministeren er TV 2 forpligtet til at udsende meddelelser afberedskabsmæssig betydning til befolkningen.

§ 19. TV 2 ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren (den centrale bestyrelse). 6 af medlemmerne udpeges af ministeren og skal tilsammen repræsentere mediemæssig, kulturel og ledelsesmæssig indsigt. De regionale bestyrelser i fællesskab, jf. § 21, stk. 5, udpeger 2 medlemmer og medarbejderne i den landsdækkende virksomhed 1 medlem til den centrale bestyrelse. Blandt medlemmerne udpeger ministeren en formand og en næstformand.

Stk. 2. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af beskikkelsesperioden.

Stk. 3. Medlemmer af Folketinget kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4. Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted een gang.

Stk. 5. Ministeren fastsætter en vedtægt for den samlede TV 2-virksomhed efter forslag udarbejdet af bestyrelsen.

§ 20. Den centrale bestyrelse har den overordnede ledelse af TV 2-virksomheden, hvor den ikke udtrykkeligt er henlagt til andre, og fastsætter de almindelige retningslinjer forTV 2-virksomheden.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om indgåelse og opsigelse af kollektive overenskomster for TV 2's fast ansatte medarbejdere.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter den administrerende direktør og andre medlemmer af direktionen for den landsdækkende virksomhed.

Stk. 4. Den administrerende direktør har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse vedrørende den landsdækkende virksomhed. Den administrerende direktør ansætter virksomhedens personale.

§ 21. Der kan oprettes et antal regionale virksomheder. Hver virksomhed skal omfatte een eller flere amtskommuner.

Stk. 2. Ønskes en regional virksomhed oprettet, dannes et repræsentantskab, der skal sammensættes med en alsidig repræsentation for det regionale kultur- og samfundsliv.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke betingelser der i øvrigt skal være opfyldt for at oprette en regionalTV 2-virksomhed.

Stk. 4. Regionale virksomheder skal godkendes af ministeren. Ansøgning om oprettelse af en regional virksomhed indsendes af repræsentantskabet gennem det eller de pågældende amtsråd til den centrale bestyrelse. Ansøgningen fremsendes af bestyrelsen til ministeren med bestyrelsens bemærkninger.

Stk. 5. Såfremt den regionale virksomhed godkendes, vælger repræsentantskabet for en 4-årig periode en bestyrelse på 5-7 medlemmer (den regionale bestyrelse). Bestyrelsen vælger selv sin formand. Medlemmer af Folketinget, kommunalbestyrelser og amtsråd kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Umiddelbart genvalg kan kun finde sted een gang.

§ 22. Den regionale bestyrelse har den overordnede ledelse af den regionale virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter en direktør.

Stk. 3. Direktøren for den regionale virksomhed har det daglige programansvar og varetager den daglige administration og økonomiske ledelse. Direktøren ansætter virksomhedens personale.

§ 23. Den centrale bestyrelse stiller efter forhandling med de regionale bestyrelser forslag til kulturministeren om fordeling af sendetid og budgetrammer for det kommende år mellem den landsdækkende og de regionale virksomheder efter nærmere regler, der fastsættes i vedtægten for TV 2. Fordelingen af sendetid og budgetrammer fastlægges årligt af ministeren.

§ 24. Den centrale bestyrelse fastsætter årligt inden for den af kulturministeren fastsatte ramme budgettet for den landsdækkende virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder de årlige regnskaber for den landsdækkende virksomhed og for TV 2-fonden, jf. § 29. Regnskaberne revideres af Rigsrevisionen. Regnskaberne for det enkelte finansår forelægges med revisionens bemærkninger ministeren til godkendelse.

Stk. 3. Beretninger og reviderede regnskaber for regionernes virksomhed, jf. § 25, stk. 2, indsendes årligt til den centrale bestyrelse. Rigsrevisionen har adgang til at gennemgå disse regnskaber. Ved gennemgangen påses navnlig, at de er undergivet betryggende revision, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at der i øvrigt er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne.

Stk. 4. Bestyrelsen afgiver årligt til ministeren beretning over den samlede TV 2-virksomhed. Beretningen vedlægges reviderede regnskaber for de regionale virksomheder.

§ 25. Bestyrelsen for en regional TV 2-virksomhed fastsætter årligt inden for den godkendte ramme budgettet for virksomheden.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årligt et regnskab, der revideres af en statsautoriseret revisor, og en beretning, der sammen med regnskabet indsendes til den centrale bestyrelse.

§ 26. Kulturministeren nedsætter et programråd. Medlemmerne beskikkes for en periode på 4 år.

Stk. 2. Programrådet er et rådgivende organ, der skal drøfte TV 2's programvirksomhed, og som kan afgive udtalelse herom til den centrale bestyrelse og direktion.

Stk. 3. Ministeren fastsætter nærmere regler om rådets sammmensætning og virksomhed.

§ 27. Det regionale repræsentantskab er programråd for den regionale virksomhed. Programrådet er et rådgivende organ, der skal drøfte virksomheden, og som kan afgive udtalelse herom til bestyrelse og direktør.

§ 28. I sager om god presseskik og om genmæle kan afgørelser truffet af den TV 2-virksomhed, der er ansvarlig for programmet, indbringes for Pressenævnet efter reglerne i medieansvarslovens kapitel 5-7.

§ 29. TV 2's andel af afgifterne for benyttelse af radio- og fjernsynsmodtagere indgår i en særlig fond, der benævnes TV 2-fonden og administreres af den centrale bestyrelse, jf. § 61, stk. 1.

Stk. 2. I fonden indgår desuden overskud ved reklamering i TV 2. Kulturministeren fastsætter for et eller flere år ad gangen med tilslutning fra Folketingets finansudvalg den andel af TV2 Reklame A/S's overskud, som skal indbetales til TV 2-fonden.

§ 30. TV 2's samlede virksomhed finansieres ved beløb, der overføres fra TV 2-fonden i overensstemmelse med de af kulturministeren fastsatte rammebudgetter, og gennem indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud m.v.

Stk. 2. Til sikring af de nødvendige midler til driften af TV 2-virksomheden stilles en statsgaranti, hvis størrelse fastsættes af ministeren med tilslutning fra Folketingets finansudvalg.

Stk. 3. I det omfang den samlede programvirksomhed ikke kan gennemføres for de indtægter, der er nævnt i stk. 1, kan den centrale bestyrelse med godkendelse af ministeren trække på statsgarantien. Statsgarantien stilles som sikkerhed for lån, som optages af TV 2-fonden og forrentes og afdrages af fonden.

Stk. 4. TV 2-virksomheden kan optage lån til finansiering af virksomhedens etablering. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. Finansministeren bemyndiges til at yde garanti af Statskassen for betaling af renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser. Finansministeren er endvidere bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække virksomhedens finansieringsbehov gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

TV2 Reklame A/S

§ 31. Kulturministeren opretter et aktieselskab, som på forretningsmæssigt grundlag skal formidle reklameindslag i TV 2 (TV2 Reklame A/S). Selskabets kapital tegnes af staten. Ministeren skal godkende selskabets vedtægter og ændringer heraf.

Stk. 2. For selskabet gælder lovgivningen om aktieselskaber med de ændringer, der følger af denne lov. Rigsrevisionen har adgang til at gennemgå selskabets regnskab. Ved gennemgangen påses navnlig, at regnskabet er undergivet betryggende revision, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at der i øvrigt er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne.

Stk. 3. Selskabet må ikke påbegynde virksomhed, der ikke er henlagt til selskabet ved denne lov, uden godkendelse af ministeren med tilslutning af et af Folketinget nedsat udvalg.

Stk. 4. Selskabet kan optage lån til finansiering af virksomhedens etablering. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. Finansministeren bemyndiges til at yde garanti af Statskassen for betaling af renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser. Finansministeren er endvidere bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække virksomhedens finansieringsbehov gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

§ 32. TV2 Reklame A/S skal til TV 2-virksomheden levere reklameblokke og tekst-tv-reklamer. Selskabet påser, at regler om reklamer i TV 2 efter kapitel 8 overholdes.

Stk. 2. Selskabet skal i 3 måneder opbevare alle udsendte reklamer på bånd. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende indholdet af en reklame kan det pålægges selskabet at aflevere optagelser af reklamen. Hvis behandlingen af en sag gør det nødvendigt, kan det pålægges selskabet at opbevare bånd i mere end 3 måneder.

§ 33. Den del af TV2 Reklame A/S's akkumulerede overskud, der ikke overføres til TV 2-fonden, kan af kulturministeren med tilslutning fra Folketingets finansudvalg anvendes til tilbagebetaling af tidligere udløst statsgaranti eller til kulturelle formål.

Kapitel 5

Programvirksomhed ved hjælp af satellit

eller ved hjælp af kabelanlæg til områder,

der går ud over eet lokalt område

§ 34. Spredning af programmer ved hjælp af satellit eller ved hjælp af fællesantenneanlæg i områder, der går ud over eet lokalt område, jf. § 1, nr. 3, og § 2, som foranstaltes af et radio- eller fjernsynsforetagende, der hører under dansk myndighed, kan kun ske med tilladelse fra det nævn, der er omtalt i § 41 (Satellit- og Kabelnævnet).

Stk. 2. Udøvelse af programvirksomhed, som foranstaltes af et fjernsynsforetagende, der ikke hører under nogen EF-medlemsstats myndighed, og som er afhængig af brugen af en frekvens eller en satellitkapacitet, som der fra dansk side er givet tilladelse til at benytte, eller af en radioforbindelse fra Danmark til en satellit, kræver ligeledes tilladelse efter stk. 1.

Stk. 3. Stk. 2 finder dog ikke anvendelse på fjernsynsforetagender, der hører under en EFTA-medlemsstats myndighed.

Stk. 4. Kulturministeren kan med henblik på at opfylde Danmarks internationale forpligtelser fastsætte yderligere regler om, at udøvelse af programvirksomhed, der foranstaltes af et programforetagende, som i øvrigt har tilknytning til Danmark, ligeledes kræver tilladelse efter stk. 1.

§ 35. Tilladelse kan ikke udstedes til foretagender,

 • 1) som har tilladelse til lokal programvirksomhed efter kapitel 6,
 • 2) som udfører aktiviteter på vegne af koncessionshaveren i henhold til koncession efter lov om visse forhold på telekommunikationsområdet, eller
 • 3) som er nærtstående til et foretagende som nævnt i nr. 2.

§ 36. En ansøgning om tilladelse skal give et samlet billede af den påtænkte virksomhed og sandsynliggøre, at det fornødne økonomiske grundlag er til stede. Oplysninger om programplaner, ejerforhold og det økonomiske grundlag for den påtænkte virksomhed skal være indeholdt i ansøgningen.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om ansøgninger og om udstedelsen af tilladelser.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om gebyrer for tilladelser til dækning af de udgifter, der er forbundet med Satellit- og Kabelnævnets virksomhed.

§ 37. Kulturministeren fastsætter med hensyn til fjernsynsvirksomhed regler om programvirksomheden, herunder regler om, i hvilket omfang udsendelser af europæisk oprindelse skal indgå heri, og regler med henblik på at tilgodese hensyn til børn og unge.

Stk. 2. Reklamer kan indgå i programvirksomhed ved hjælp af satellit efter reglerne i kapitel 8. Tilladelsens indehaver skal påse, at reglerne om reklame overholdes. Reklamer kan ikke indgå i programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg i områder, der går ud over eet lokalt område.

Stk. 3. Programmer, hvortil der ydes tilskud, kan indgå i programvirksomhed ved hjælp af satellit og i programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg i områder, der går ud over eet lokalt område, efter reglerne i kapitel 8. Tilladelsens indehaver skal påse, at reglerne om tilskud til programmer overholdes.

Stk. 4. Foretagender der udøver programvirksomhed efter dette kapitel skal identificere sig ved afslutningen af hvert program.

§ 38. Tilladelsens indehaver skal optage og i 3 måneder opbevare alle udsendelser på bånd i overensstemmelse med regler, der fastsættes af kulturministeren. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden, herunder vedrørende udsendte reklamer, kan det pålægges indehaveren at aflevere optagelser af udsendelserne. Hvis behandlingen af en sag gør det nødvendigt, kan det pålægges indehaveren at opbevare bånd i mere end 3 måneder.

§ 39. En tilladelse kan inddrages, hvis indehaveren

 • 1) ikke længere opfylder § 35,
 • 2) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne, eller
 • 3) tilsidesætter § 38 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse.

§ 40. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er blevet udnyttet i eet år.

§ 41. Kulturministeren nedsætter et nævn vedrørende programvirksomhed ved hjælp af satellit og ved hjælp af fællesantenneanlæg i områder, der går ud over eet lokalt område, Satellit- og Kabelnævnet.

Stk. 2. Nævnet består af 5 medlemmer, der skal repræsentere juridisk, teknisk, økonomisk og mediemæssig sagkundskab. Nævnet nedsættes for 4 år ad gangen.

Stk. 3. Ministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra nævnet en forretningsorden for dette.

§ 42. Satellit- og Kabelnævnet kan afkræve en tilladelses indehaver oplysninger om virksomhedens drift.

Stk. 2. Nævnet træffer den endelige administrative afgørelse om:

 • 1) Udstedelse af tilladelse til programvirksomhed.
 • 2) Inddragelse eller bortfald af tilladelse til programvirksomhed.
 • 3) Påtale af overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven.

Stk. 3. Nævnet rådgiver ministeren om programvirksomhed ved hjælp af satellit og fællesantenneanlæg.

Kapitel 6

Lokal radio- og fjernsynsvirksomhed

Tilladelse til programvirksomhed

§ 43. Spredning af programmer ved hjælp af radioanlæg eller fællesantenneanlæg inden for et lokalt område kan kun ske med tilladelse fra det nævn, der er omtalt i § 56 (det lokale radio- og fjernsynsnævn).

§ 44. Tilladelse kan udstedes til selskaber, foreninger og lign., hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) I selskabet, foreningen el.lign. skal et flertal af bestyrelsens medlemmer have bopæl i området.
 • 2) Selskabet, foreningen el.lign. skal have radio- eller fjernsynsvirksomhed som eneste formål.
 • 3) I selskabet, foreningen el.lign. må erhvervsvirksomheder, bortset fra dagblade og distriktsblade, ikke have bestemmende indflydelse. Tilladelse til selskaber m.v., hvori dagblade eller distriktsblade har bestemmende indflydelse, forudsætter, at lokalradioen eller -tv-stationen opfylder en funktion som forum for en bred lokal debat.

Stk. 2. Samme person kan ikke være medlem af bestyrelserne for mere end een lokal radio, henholdsvis tv-station.

Stk. 3. Samme person kan ikke være programansvarlig for eller på anden måde deltage i den overordnede ledelse af programvirksomheden på mere end een lokal radio, henholdsvis tv-station.

§ 45. Kommuner har ret til at få en tilladelse som nævnt i § 43, såfremt kommunens formål med programvirksomheden alene vil være at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for interesserede borgere eller at formidle kommunal information.

§ 46. Det lokale nævn kan i særlige tilfælde tillade, at programmer om enkeltstående begivenheder af lokal karakter spredes i kortere perioder ved hjælp af fællesantenneanlæg inden for det lokale område.

Stk. 2. For tilladelser efter stk. 1 finder bestemmelserne i §§ 50, 51, stk. 1-2, 52, 53 og 54 anvendelse.

§ 47. Spredning af programmer ved hjælp af fællesantenneanlæg kan uden tilladelse ske i anlæg, som ikke omfatter mere end 25 tilslutninger i een bygning eller en gruppe af nærliggende bygninger.

§ 48. I ansøgninger om tilladelse skal der gives en beskrivelse af programvirksomheden, således at det lokale nævn kan påse, at denne har tilknytning til det lokale område. Ved behandlingen af ansøgninger skal nævnet søge at sikre det enkelte lokale område en samlet programvirksomhed af alsidig karakter.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om indholdet af ansøgninger.

§ 49. Tilladelse udstedes for en bestemt periode, der maksimalt kan være 3 år for radio og 5 år for fjernsyn. Fornyelse af tilladelse kan ske ved periodens udløb. En tilladelse bortfalder ikke, fordi det område, som tilladelsen vedrører, inden for tilladelsens gyldighedsperiode helt eller delvis kommer til at henhøre under et andet lokalt nævn end det, som har udstedt tilladelsen.

Stk. 2. Nævnet kan i forbindelse med udstedelsen af en tilladelse bl.a. stille vilkår om, at programvirksomheden udøves i overensstemmelse med ansøgningen.

Stk. 3. Nævnets afgørelse om afslag på en ansøgning om tilladelse kan inden 4 uger fra meddelelsen om afgørelsen af ansøgeren indbringes for det udvalg, der er omtalt i § 58 (Udvalget vedr. Lokal Radio og TV).

Stk. 4. Tilladelse til spredning af programmer ved hjælp af radioanlæg er betinget af, at der inden for en fastsat frist, der kan forlænges, foreligger tilladelse til radiospredning efter lov om radiokommunikation.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte regler om udstedelsen af tilladelser.

Udøvelse af programvirksomhed

§ 50. Tilladelsens indehaver skal udøve programvirksomheden selvstændigt.

Stk. 2. Programvirksomheden må ikke omfatte programmer, der udsendes samtidig af andre radio- eller fjernsynsforetagender. Det samme gælder programmer, der udsendes med en ubetydelig tidsforskydning. Programvirksomheden kan dog omfatte programmer, der udsendes samtidig af en anden indehaver af en tilladelse til lokal programvirksomhed, hvis dette i det enkelte tilfælde er særligt begrundet i lokale forhold.

Stk. 3. Programvirksomheden må, uanset en eventuel tidsforskydning, ikke omfatte programmer, der udsendes af andre radio- eller fjernsynsforetagender i medfør af et fast samarbejdsforhold om programvirksomheden, enten mellem stationer indbyrdes eller mellem stationer og udenforstående foretagender.

§ 51. Reklamer og programmer, hvortil der ydes tilskud, og programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 8.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om programvirksomheden med henblik på at tilgodese hensyn til børn og unge.

Stk. 3. Efter regler fastsat af ministeren kan det pålægges indehavere af en tilladelse at medvirke til udsendelsen af meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.

§ 52. Tilladelsens indehaver skal påse, at regler om reklamer, tilskud til programmer og salg af sendetid efter kapitel 8 overholdes.

§ 53. Tilladelsens indehaver skal sørge for, at der for hver udsendelse findes en programleder. Programlederen skal i videst muligt omfang have kendskab til, hvem der har deltaget i eller på anden måde medvirket til udsendelsen.

Stk. 2. Tilladelsens indehaver skal sørge for, at der ved afslutningen af hvert program

 • 1) gives oplysning om, hvem der er programleder, og
 • 2) foretages en identifikation af lokalradioen eller -tv-stationen.

§ 54. Tilladelsens indehaver skal optage og i 3 måneder opbevare alle udsendelser på bånd i overensstemmelse med regler, der fastsættes af kulturministeren. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden, herunder vedrørende udsendte reklamer, kan det pålægges indehaveren at aflevere optagelser af udsendelserne. Hvis behandlingen af en sag gør det nødvendigt, kan det pålægges indehaveren at opbevare bånd i mere end 3 måneder.

§ 55. En tilladelse kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden.

Stk. 2. En tilladelse kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren

 • 1) ikke længere opfylder betingelserne i § 44,
 • 2) overtræder § 50,
 • 3) tilsidesætter pålæg, meddelt efter § 51, stk. 3,
 • 4) overtræder § 52 eller § 53 eller
 • 5) tilsidesætter § 54 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse.

Stk. 3. En tilladelse kan i øvrigt inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis en overtrædelse af loven, bestemmelser fastsat efter loven eller vilkår for tilladelsen er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne.

Stk. 4. Et lokalt nævns afgørelse om inddragelse af en tilladelse kan inden 4 uger fra meddelelsen om afgørelsen af indehaveren indbringes for Udvalget vedr. Lokal Radio og TV. En klage har opsættende virkning, medmindre udvalget bestemmer andet.

Lokale radio- og fjernsynsnævn

§ 56. Kommunalbestyrelsen nedsætter, hvis der er behov derfor, et lokalt radio- og fjernsynsnævn. Hvis forholdene taler derfor, kan der nedsættes eet nævn for radiovirksomhed og eet nævn for fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne i indtil 5 nabokommuner kan nedsætte et fælles nævn. Udvalget vedr. Lokal Radio og TV kan, hvis forholdene taler derfor, godkende at kommunalbestyrelserne i flere end 5 nabokommuner nedsætter et fælles nævn. Har et fælles nævn omfattende mere end 5 kommuner været nedsat i den foregående funktionsperiode, kan nedsættelsen af et nyt nævn omfattende de samme kommuner dog ske uden udvalgets godkendelse.

Stk. 3. Nævnet består af et ulige antal medlemmer, mindst 5.

Stk. 4. Et mindretal af medlemmerne vælges direkte af kommunalbestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges efter følgende regler: Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde med deltagelse af lokale foreninger og organisationer, der udvælges efter kommunalbestyrelsens skøn. Der skal ved udøvelsen af dette skøn lægges vægt på en alsidig repræsentation af det lokale foreningsliv. Opnås der på mødet enighed om valget af de øvrige medlemmer til nævnet, anses de pågældende for valgt. Opnås der ikke enighed, vælger kommunalbestyrelsen medlemmerne efter indhentet udtalelse fra de pågældende foreninger og organisationer. For de medlemmer, der repræsenterer det lokale foreningsliv, kan der vælges suppleanter.

Stk. 5. Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Kommunalbestyrelsen kan afkorte et bestående nævns funktionsperiode med henblik på nedsættelsen af et fælles nævn, forudsat at et flertal af det pågældende nævns medlemmer vedtager dette.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for nævnets virksomhed.

§ 57. Nævnet kan afkræve en tilladelses indehaver enhver oplysning, som er af betydning for nævnets sager. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger.

Stk. 2. Nævnet udsteder tilladelse til programvirksomhed. Nævnet fører tilsyn med virksomheden, påtaler overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for tilladelser og kan inddrage tilladelsen, jf. § 55.

Stk. 3. Hvis nævnet får kendskab til forhold, som efter § 59, stk. 3, henhører under Udvalget vedr. Lokal Radio og TV, underretter nævnet udvalget.

Udvalget vedr. Lokal Radio og TV

§ 58. Kulturministeren nedsætter et udvalg, Udvalget vedr. Lokal Radio og TV.

Stk. 2. Udvalget består af 5 medlemmer, der skal repræsentere juridisk, teknisk og mediemæssig sagkundskab. Udvalget nedsættes for 4 år ad gangen.

Stk. 3. Ministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra udvalget en forretningsorden for dette.

§ 59. Udvalget kan afkræve lokale nævn og tilladelseshavere enhver oplysning, som er af betydning for udvalgets sager. Udvalget kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i klagesager om lokale nævns

 • 1) afslag på ansøgning om tilladelse til lokal programvirksomhed, jf. § 49, stk. 3, og
 • 2) inddragelse af tilladelse til lokal programvirksomhed, jf. § 55, stk. 4.

Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse i sager om tilladelseshaveres selvstændige udøvelse af programvirksomheden, jf. § 50, hvis sagen

 • 1) omfatter flere lokale områder eller
 • 2) vedrører radio- eller fjernsynsforetagender, som udøver programvirksomhed på et andet grundlag end en tilladelse til lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed.

Stk. 4. Udvalget træffer afgørelse i sager om nedsættelse af fælles nævn omfattende flere end 5 kommuner, jf. § 56, stk. 2.

Stk. 5. Udvalget træffer efter forhandling med Generaldirektoratet for P&T afgørelse i sager om fordelingen af sendestationer på lokale områder under hensyn til de frekvensmæssige muligheder.

Stk. 6. Udvalget kan endvidere uanset § 57, stk. 2, på eget initiativ tage en sag op til behandling. Udvalget kan i den forbindelse

 • 1) pålægge et lokalt nævn at tage en ikke tidligere behandlet sag op til afgørelse,
 • 2) pålægge et lokalt nævn at tage en tidligere behandlet sag op igen, og
 • 3) i særlige tilfælde selv træffe afgørelse i sagen.

Stk. 7. Udvalgets afgørelser efter stk. 2-6 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 8. Udvalget rådgiver ministeren om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed.

Andet

§ 60. Kulturministeren kan fastsætte regler om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed.

Kapitel 7

Afgifter for benyttelse af radio-

og fjernsynsmodtagere

§ 61. Størrelsen af afgifterne for benyttelse af radio- og fjernsynsmodtagere fastsættes for et eller flere år ad gangen af kulturministeren med tilslutning fra Folketingets finansudvalg. Afgifterne opkræves af Danmarks Radio og indgår efter ministerens nærmere bestemmelse i Radiofonden og TV 2-fonden, jf. § 15 og § 29.

Stk. 2. Kuturministeren fastsætter nærmere regler om afgiftspligtens indtræden og ophør m.v. Efter forhandling med socialministeren og bestyrelserne for Danmarks Radio og TV 2 kan kulturministeren fastsætte regler om nedsættelse eller bortfald af afgifterne. Der kan stilles midler til rådighed af Statskassen til dækning af det indkomsttab, sådanne regler medfører.

§ 62. Efter regler, der fastsættes af kulturministeren, påhviler det indehaveren af en radio- eller fjernsynsmodtager at give Danmarks Radio meddelelse om opstillingen af apparatet. Virksomheder, der sælger eller udlejer radio- eller fjernsynsmodtagere til forbrugere, skal efter regler fastsat af ministeren give Danmarks Radio meddelelse om stedfundne salg eller lejemål.

§ 63. Ubetalte afgiftsbeløb efter § 61, stk. 1, kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den afgiftspligtige, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Kapitel 8

Reklamer og tilskud til programmer

§ 64. Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra de ordinære udsendelser.

TV 2

§ 65. For reklamer udsendt i TV 2 gælder følgende, jf. dog stk. 2 og 3:

 • 1) Reklamer må kun sendes i blokke, som skal placeres mellem udsendelserne.
 • 2) Der må ikke reklameres for lægemidler, øl, vin, spiritus eller tobak. Der må endvidere ikke reklameres for økonomiske interessegrupper samt religiøse og politiske anskuelser.
 • 3) Reklamer må højst udgøre 10 pct. af den daglige sendetid.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1 og 3, gælder dog ikke reklamer i tekst-tv.

Stk. 3. Programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg, jf. § 18, stk. 4, må ikke indeholde reklamer.

Programvirksomhed ved hjælp af satellit

§ 66. For reklamer udsendt af indehaveren af en tilladelse til fjernsynsvirksomhed ved hjælp af satellit gælder følgende, jf. dog stk. 2:

 • 1) Reklamer må kun sendes i blokke, som skal placeres mellem udsendelserne.
 • 2) Der må ikke reklameres for lægemidler, øl, vin, spiritus eller tobak. Der må endvidere ikke reklameres for økonomiske interessegrupper samt religiøse og politiske anskuelser.
 • 3) Reklamer må højst udgøre 10 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1 og 3, gælder dog ikke reklamer i tekst-tv.

§ 67. For reklamer udsendt af indehaveren af en tilladelse til radiovirksomhed ved hjælp af satellit gælder følgende:

 • 1) Reklamer må placeres overalt i sendefladen.
 • 2) Der må ikke reklameres for øl, vin, spiritus eller tobak. Der må reklameres for lægemidler efter reglerne i lov om lægemidler.
 • 3) Reklamer må højst udgøre 10 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid.

Lokal radio- og fjernsynsvirksomhed

§ 68. For reklamer udsendt af indehaveren af en tilladelse til lokal fjernsynsvirksomhed gælder følgende, jf. dog stk. 2:

 • 1) Reklamer må kun sendes i blokke, som skal placeres mellem udsendelserne.
 • 2) Der må ikke reklameres for lægemidler, øl, vin, spiritus eller tobak. Der må endvidere ikke reklameres for økonomiske interessegrupper og religiøse og politiske anskuelser.
 • 3) Reklamer må højst udgøre 10 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1 og 3, gælder dog ikke reklamer i tekst-tv.

§ 69. For reklamer udsendt af indehaveren af en tilladelse til lokal radiovirksomhed gælder følgende:

 • 1) Reklamer må placeres overalt i sendefladen.
 • 2) Der må ikke reklameres for øl, vin, spiritus eller tobak. Der må reklameres for lægemidler efter reglerne i lov om lægemidler.
 • 3) Reklamer må højst udgøre 10 pct. af den enkelte tilladelseshavers daglige sendetid.

Andet

§ 70. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om, hvorledes reklamer kan indgå i programvirksomheden, herunder regler om identifikation, placering, indhold og omfang af reklamer.

Radio- og TV-Reklamenævnet

§ 71. Kulturministeren nedsætter et nævn vedrørende reklame i radio og fjernsyn, Radio- og TV-Reklamenævnet.

Stk. 2. Nævnet består af 3 medlemmer, der udpeges af ministeren for 4 år ad gangen.

Stk. 3. Ministeren fastsætter nærmere regler om nævnets sammensætning og virksomhed.

§ 72. Radio- og TV-Reklamenævnet har følgende opgaver:

 • 1) Nævnet træffer den endelige administrative afgørelse i sager om radio- og fjernsynsreklamers indhold. I sager om overholdelse af lov om lægemidler indhenter nævnet forinden en udtalelse hos Sundhedsstyrelsen. Nævnet kan påtale overtrædelser af reglerne og kan pålægge TV2 Reklame A/S eller indehaveren af en tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed at offentliggøre afgørelsen. Nævnet kan bestemme, på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske.
 • 2) Nævnet træffer den endelige administrative afgørelse i sager om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er udsendt i reklameindslag. Retten til genmæle forudsætter, at oplysningerne er egnede til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og at deres rigtighed ikke erutvivlsom. Nævnet kan pålægge TV2 Reklame A/S eller indehaveren af en tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed at udsende et genmæle. Nævnet kan træffe afgørelse om genmælets indhold, form og plads.
 • 3) Nævnet rådgiver ministeren om indholdet af reklamer i radio og fjernsyn.

Stk. 2. Klager over indholdet af reklameindslag, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal indgives til nævnet inden 4 uger efter, at indslaget er udsendt.

Tilskud til programmer

§ 73. Tilskud til programmer efter § 7, stk. 5, § 18, stk. 3, § 37, stk. 3, og § 51, stk. 1, omfatter enhver ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af radio- eller fjernsynsprogrammer, herunder tekst-tv-sider, fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse eller produktion af radio- eller fjernsynsprogrammer, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, mærke (logo), image, aktiviteter eller produkter.

Stk. 2. Et program, hvortil der ydes tilskud i henhold til stk. 1, skal klart kunne identificeres ved, at tilskudsgiverens navn eller mærke (logo) er angivet ved programmets begyndelse eller slutning, eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. I tekst-tv angives tilskudsgiverens navn eller mærke (logo) dog på de enkelte tekst-tv-sider, hvortil der ydes tilskud i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Indholdet og programsætningen af et program, hvortil der ydes tilskud i henhold til stk. 1, må ikke påvirkes af tilskudsgiveren på en sådan måde, at det indvirker på radio- eller fjernsynsforetagendets ansvar og redaktionelle selvstændighed med hensyn til programmerne.

Stk. 4. Der må ikke udsendes programmer, hvortil der er ydet tilskud af fysiske eller juridiske personer, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge alkoholholdige drikkevarer (øl, vin, spiritus og lignende produkter med et alkoholindhold på 2,25 pct. og derover), tobaksprodukter eller varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning, og lægemidler.

Stk. 5. Der må ikke udsendes programmer, hvortil der er ydet tilskud af arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger eller af politiske partier eller religiøse bevægelser. Dette gælder dog ikke for foretagender der har tilladelse til radiovirksomhed ved hjælp af satellit eller kabelanlæg, jf. kapitel 5, eller lokal radiovirksomhed.

Stk. 6. Der må ikke udsendes nyheds- og aktualitetsprogrammmer, hvortil der er ydet tilskud.

Stk. 7. Foretagender, der har tilladelse til radiovirksomhed efter kapitel 5, og lokale radioer kan dog udsende aktualitetsprogrammer, hvortil der er ydet tilskud.

Stk. 8. Kulturministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Danmarks Radio, TV 2, Satellit- og Kabelnævnet og Udvalget vedr. Lokal Radio og TV nærmere regler om tilskud til programmer, herunder om, hvorledes udsendelser, hvortil der ydes tilskud, samt, for så vidt angår lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed, programmer, for hvilke der er betalt for sendetid, kan indgå i programvirksomheden.

Kapitel 9

Forskellige bestemmelser

§ 73 a. Sager og dokumenter vedrørende Danmarks Radios og TV 2's programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen.

Stk. 2. Sager og dokumenter vedrørende Danmarks Radios og TV 2's programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra forvaltningslovens kapitel 4-6.

§ 74. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at Danmarks Radio mod godtgørelse af de hermed forbundne udgifter skal stille optagelser af sine udsendelser til rådighed for et i forskningsøjemed oprettet arkiv, og om adgangen til de arkiverede optagelser. Udgifterne ved oprettelse og drift af et sådant arkiv afholdes af Statskassen.

§ 75. For at sikre almenhedens ret til information kan kulturministeren fastsætte regler om visse begrænsninger i fjernsynsforetagenders udnyttelse af enerettigheder til spredning af fjernsynsoptagelser fra større begivenheder, således at andre fjernsynsforetagender under nærmere angivne vilkår vil kunne bringe korte nyhedsindslag om begivenhederne.

§ 76. Med bøde straffes den, der

 • 1) spreder lyd- eller billedprogrammer i strid med § 1,
 • 2) fordeler lyd- eller billedprogrammer ved hjælp af fællesantenneanlæg i strid med § 3,
 • 3) overtræder § 4,
 • 4) overtræder § 38 eller § 54 eller pålæg udstedt i medfør af disse bestemmelser,
 • 5) overtræder § 62 eller forskrifter udstedt med hjemmel i denne bestemmelse, eller
 • 6) tilsidesætter en afgørelse om genmæle, jf. § 72, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter § 5, § 51, stk. 3, § 63, stk. 2, § 70 og § 73, stk. 8, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. For overtrædelse begået af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant bødeansvar.

§ 77. Loven træder i kraft den 1. januar 1993. Dog fastsættes ikrafttrædelsestidspunktet for § 34, stk. 3, af kulturministeren.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 421 af 15. juni 1973 om radio- og fjernsynsvirksomhed.

§ 78. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 79. I lov nr. 348 af 6. juni 1991, medieansvarsloven, udgår i § 1, nr. 2, »eller fordeles«, og i § 1, nr. 2, § 5, stk. 1, og § 32, stk. 1, 1. pkt., udgår »lokal«.

§ 80. Regler, der er udstedt efter den hidtidige lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. § 77, stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt efter denne lov. Overtrædelser af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler. Lov nr. 280 af 6. maj 1993 om ændring af lov om lægemidler m.v. (Reklame m.v.) indeholder følgende bestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Lov nr. 1101 af 22. december 1993 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om visse forhold på telekommunikationsområdet (Finansiering af kortbølgeudsendelser, aktindsigt i programmateriale m.v.) indeholder følgende bestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Kulturministeriet, den 24. juni 1994

Jytte Hilden

/ Lars M. Banke

Officielle noter

Ingen