Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Oprettelse af et Rigsarkiv og om Lønninger for de derved ansatte Embeds- og Bestillingsmænd

VI CHRISTIAN DEN NIENDE; af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1. Der oprettes et Rigsarkiv omfattende et Hovedarkiv i Kjøbenhavn og tre Provindsarkiver.

Hovedarkivet dannes af det nuværende Kgl. Geheimearkiv og Kongerigets Arkiv samt alle andre af Centraladministrationen fremgaaede Arkiver saa langt frem i Tiden, som det maatte blive vedtaget for de enkelte Ministerier. Provindsarkiverne dannes ved Afleveringer fra vedkommende Embedsarkiver, ligesom kommunale og Godsarkiver kunne optages i dem. Det Eksemplar af de i Provindsen udkommende Dagblade og Ugeblade, som hidtil er blevet opbevaret paa Universitetsbibliotheket, opbevares for Fremtiden i Provindsarkivet, hvortil ogsaa Unversitetsbibliotekets Samling af Provindsens Dag- og Ugeblade afgives, dog at der med Hovedstadens Dag- og Ugeblade vil være at forholde som hidtil.

Af Provindsarkiverne oprettes et i eller ved Kjøbenhavn for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, et i Odense for Fyn og et i Viborg for Jylland.

§ 2. I Spidsen for Rigsarkivet ansættes en Rigsarkivar, i Hovedarkivet 2 Arkivarer og 4 Arkivsekretærer, ved hvert af de 3 Provindsarkiver en Provindsarkivar.

Rigsarkivaren lønnes med 4,800 Kr., stigende hvert 5te Aar med 400 Kr., dog kan Lønnen ikke overstige 6,000 Kr. Hver af de 2 Arkivarer lønnes med 3,200 Kr., stigende hvert 5te Aar med 400 Kr., dog kan Lønnen ikke overstige 4,400 Kr. Hver af de 4 Arkivsekretærer lønnes med 2,000 Kr., stigende hvert 5te Aar med 300 Kr., dog kan Lønnen ikke overstige 2,900 Kr. Hver af de 3 Provindsarkivarer lønnes som en Arkivsekretær, men faar desuden fri Bolig ved Arkivet.

Alderstillæggene for de nuværende Embedsmænd ved Geheimearkivet og Kongerigets Arkiv beregnes, forsaavidt de gaa over i de tilsvarende nye Stillinger i Rigsarkivet, efter de Paagjældendes Anciennetet i deres nuværende Stilling.

Forsaavidt nogen Embedsmand efter nærværende Lov vil faae en Lønning, der er lavere end den Lønning, mediberegnet Dyrtidstillæg, Vedkommende for Tiden oppebærer, vil Forskjellen være at udbetale ham som personligt Tillæg.

§ 3. Til Raadighed for Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet stilles en samlet Sum af 16,000 Kr. for dermed at lønne den fornødne Medhjælp ved Besørgelsen af Forretningerne ved Hovedarkivet. Medhjælpssummen for Provindsarkiverne fastsættes ved de aarlige Finantslove, efterhaanden som Arkiverne oprettes.

§ 4. For gifte Bestillingsmænd, der lønnes af de i foregaaende Paragraf omhandlede Medhjælpssummer, afkortes 5 pCt. i deres Lønninger for at anvendes til Enkeforsørgelse. Hel eller delvis Fritagelse for denne Afkortning kan imidlertid finde Sted, forsaavidt det for Finantsministeriet godtgjøres, at der paa anden betryggende Maade er sikkret Enken for Livstid en aarlig Indtægt. Anvendes det afkortede Beløb til at sikkre Enken Overlevelsesrente i vedkommende af Staten garanterede Livsforsikkringsanstalt, skal Tegningen af saadan Overlevelsesrente finde Sted under samme Vilkaar, som ifølge Loven af 5te Januar 1851 gjælde med Hensyn til de af Embedsmænd for deres Enker tegnede Overlevelsesrenter.

Af Statskassen godskrives Bestillingsmanden, dog ikke før hans fyldte 25de Aar, et til 5 pCt. af hans Lønning svarende Beløb, der med Rente og Rentes Rente til 4 pCt. aarlig anvendes til Forsørgelse for vedkommende Bestillingsmand selv. Det saaledes opsparede Beløb bliver imidlertid inddraget til Fordel for Statskassen, naar Bestillingsmanden opnaar pensionsberettiget Ansættelse, naar han afskediges af en ham tilregnelig Aarsag eller frivillig træder ud af Statstjenesten, samt naar han dør; dog kan der i sidste Tilfælde, forsaavidt han maatte efterlade sig umyndige Børn, deraf tilstaas disse Understøttelse til deres fyldte 18de Aar.

Indtil anderledes ved Lov bestemmes, fastsættes de nærmere Regler med Hensyn til Gjennemførelsen af de ovenstaaende Bestemmelser angaaende det i Lønningen afkortede og det af Statskassen tilskudte Beløb af Finantsministeren.

§ 5. Denne Lov træder for Hovedarkivets Vedkommende i Kraft den 1ste April 1889 og for Provindsarkivernes Vedkommende, efterhaanden som Midlerne til Opførelse af de enkelte Arkivbygninger bevilges paa Finantslovene.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 30te Marts 1889.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L S.)

/J. F. Scavenius.

  • *) Udfærdiget gjennem Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet: Se Rigdagstidenden for 1888×89: Folketh. Tid. Sp. 39-42, 355-82, 4739-73, 5505-33; Landsth. Tid. Sp. 1191-1207, 1294, 1361; Till. A. Sp. 1813-28; Till. B. Sp. 811-26; Till. C. Sp. 621-24, 705-6.
Officielle noter

Ingen