Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Opførelse af en Udstillingsbygning ved Charlottenborg Slot (* 1)

VI CHRISTIAN den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1. Naar nedenstaaende Betingelser med Hensyn til Bidrag fra den med det Kongelige Akademi for de skjønne Kunster forbundne Udstillingsfond blive opfyldte, bemyndiges Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet til at lade opføre en Udstillingsbygning mellem Charlottenborg Slot og Heibergsgade, bestemt for den aarlige Kunstudstilling, Akademiets Bibliothek, en større Forelæsningssal og en Del af Statens Skulptursamlinger, saaledes at Statskassen giver Grunden og af Udgifterne til Bygningen, der ikke maa overstige 500,000 Kr., 100,000 Kr. samt et Forskud til Udstillingsfonden af 200,000 Kr., som fra Bygningens Fuldendelse forrentes og afdrages med 5 pCt., hvoraf 4 pCt. ere Renter af det i hver vedtagen Termin skyldige Beløb, Resten Afdrag.

Denne Bemyndigelse er betinget af, at Udstillingsfonden tilskyder indtil 200,000 Kr., overtager den ovennævnte Forrentning og Amortisation af 200,000 Kr. og deltager med Halvdelen af Udgifterne til Vedligeholdelse, Skatter m.v.

§ 2. Overbestyrelsen af Udstillingsfonden er som hidtil hos Kirke- og Undervisningsministeren. Formanden for det ved Bekjendtgjørelse af 28de Juli 1857 §§ 35 og 36 anordnede Raad beskikkes af Ministeren. De øvrige Medlemmer af dette Raad vælges ved Forholdstal.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 24de Juli 1880.

Under vor Kongelige Haand og Segl.

Christan R.

(L. S)

/Fischer

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gjennem Kirke- og Undervisningsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1879-80: Landsth. Tid. Sp. 37-39, 54-59, 305-10, 368-71, 1683-88; Folketh. Tid. Sp. 1997-2039, 7075-7126, 7434-49; Tillæg A. Sp. 1591-1600; Tillæg B. Sp. 9-24, 1613-30, 2097-98; Tillæg C. Sp. 35-36, 915-16, 953-54.