Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Statens Avissamling i Aarhus

    VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


     § 1

Fra vedkommende Avistrykkerier vil efter Reglerne i Lov Nr. 66 af 2. Maj 1902 om offentlige Bibliotekers Ret til Frieksemplarer af Tryksager m.m. være at aflevere til Statens Avissamling i Aarhus 2 Frieksemplarer af alle i København og 3 Frieksemplarer af alle udenfor København udkommende Aviser.

Samtidig bortfalder den i nævnte Lovs § 1 paabudte Aflevering af Aviseksemplarer for saa vidt angaar det ene af det kongelige Biblioteks Eksemplarer, Eksemplaret til Statsbiblioteket i Aarhus og det Eksemplar af de udenfor København udkommende Aviser, der ved nævnte Lov er tillagt Landsarkiverne.

     § 2

Til Statens Avissamling i Aarhus afgiver det kongelige Bibliotek det ene Eksemplar af de hidtil til dette afleverede Aviser, ligesom Statsbiblioteket i Aarhus og Landsarkiverne afgiver de til disse hidtil afleverede Aviser.

     § 3

Statens Avissamling i Aarhus underlægges Overbibliotekaren for Statsbiblioteket sammesteds.

Af de til Avissamlingen afleverede Aviser skal en fuldstændig Række indbindes og være tilgængelig for Publikum paa en til Samlingen knyttet Læsestue. Resten magasineres og benyttes til Supplering af de i Samlingen, i det kongelige Bibliotek og i Universitetsbiblioteket opbevarede Aviseksemplarer.

     § 4

Ved Samlingen ansættes en Avisforvalter, der tillige skal være Bogbinder.

Avisforvalteren lønnes med 1,800 Kr., stigende hvert 4de Aar med 200 Kr.indtil 2,600 kr.; for den ham tillagte Bolig med Lys og Brændsel afkortes der ham 1/5 af Begyndelseslønnen.

Han ansættes af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet og pensioneres i Overensstemmelse med de i Lov nr. 181 af 3. Juli 1914 §§ 4 og 5 givne Regler.

     § 5

Ministeren fastsætter de nærmere Regler for Avissamlingens Bestyrelse og Virksomhed.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 17de Maj 1916.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

S. Keiser-Nielsen.

  • *) Udfærdiget gennem Undervisningsministeriet. Se Rigsdagstidenden

    for 1915-16: Folket: Tid. Sp. 3386, 3555,4234, 4301;Landst. Tid.

Sp. 1187, 1574, 1578; Till. A. Sp. 4465; Till. B. Sp. 2021, 2963; Till. C. Sp. 2009, 2543.
Officielle noter

Ingen