Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Ved det kgl. bibliotek gennemføres visitation af personer efter bestemmelserne i denne lov.

     Stk. 2. Visitationen foretages efter forskrifter, der godkendes af ministeren for kulturelle anliggender.

     § 2. En person, der udtages til visitation, skal lade en kontrollant gennemse tasker, pakker og lignende samt lade sin ydre beklædning undersøge.

     § 3. Nægter en person at lade sig visitere, eller giver visitationen rimelig grund til mistanke om tyveri fra samlingen, kan personen tilbageholdes. Tilbageholdelsen skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader. Personen skal snarest muligt overgives til politiet med henblik på visitation.

     § 4. Politiets visitation er ikke begrænset til den ydre påklædning. Visitationen skal foretages i et særligt lokale.

     Stk. 2. En visitation, der ikke begrænses til den ydre påklædning, må ikke udføres eller overværes af personer af andet køn end den, der skal visiteres, medmindre denne samtykker heri. Den pågældende kan endvidere kræve, at visitationen overværes af et vidne.

     § 5. Visitationen skal foretages med størst mulig hensynsfuldhed og må ikke være videre gående, end formålet nødvendiggør.

     § 6. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg slot, den 8. juni 1978.

Under Vor Kongelig Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

    /Niels Matthiasen.

Officielle noter

Ingen