Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om sikring af kulturværdier i Danmark

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Formål og område

§ 1. Lovens formål er at sikre den danske kulturarv gennem bevaring af kulturværdier i Danmark.

§ 2. Loven omfatter følgende kulturværdier, der ikke er i offentligt eje:

  • 1) kulturgenstande fra tiden før 1660,
  • 2) kulturgenstande, som har en værdi på 100.000 kr. eller derover, og som er ældre end 100 år.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 2, er fotografier, som har en værdi på 30.000 kr. eller derover, dog omfattet af loven.

Stk. 3. Loven omfatter ikke mønter og medaljer.

Stk. 4. Stiller kulturværdiudvalget, jfr. § 5, forslag herom, kan ministeren for kulturelle anliggender, når særlige omstændigheder taler derfor, beslutte, at loven anvendes på en kulturgenstand, der ikke er omfattet af loven.

Kapitel 2

Beskyttelse af kulturværdier

§ 3. Genstande, der er omfattet af loven, må ikke udføres til udlandet eller til Færøerne og Grønland uden særlig tilladelse.

Stk. 2. En udførselstilladelse kan kun søges af genstandens ejer.

§ 4. Den, der ejer en kulturgenstand, der er omfattet af loven efter § 2, stk. 4, eller ejerens arvinger skal, før genstanden skifter ejer, underrette kulturværdiudvalget herom.

Kapitel 3

Udførselstilladelser

§ 5. Udførselstilladelse meddeles af kulturværdiudvalget, der består af rigsantikvaren, rigsarkivaren, direktøren for statens museum for kunst, overbibliotekaren ved det kongelige bibliotek samt formanden for statens museumsnævn. Udvalget vælger blandt medlemmerne en formand og en næstformand.

Stk. 2. Ministeren for kulturelle anliggender kan fastsætte regler om kulturværdiudvalgets virksomhed.

§ 6. En ansøgning om udførselstilladelse skal indeholde en udførlig beskrivelse af genstanden og dens oprindelse samt ledsages af en værdiansættelse og af et fotografi af genstanden i 2 eksemplarer. Det sidstnævnte gælder dog ikke, hvis ansøgningen vedrører bøger, arkivalier og lignende. Genstanden skal efter anmodning kunne besigtiges.

Stk. 2. Såfremt afgørelsen ikke er meddelt senest 3 måneder efter modtagelsen af en ansøgning som nævnt i stk. 1, betragtes udførselstilladelse som givet. Kulturværdiudvalget udsteder en erklæring herom.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis en anmodning om adgang til at besigtige genstanden ikke er imødekommet.

§ 7. Udførselstilladelse til kulturgenstande, der er omfattet af § 2, stk. 1 og 2, skal gives i følgende tilfælde:

  • 1) Når ejeren godtgør, at genstanden er skabt uden for Danmark og indført hertil inden for de sidste 100 år.
  • 2) Når ejeren godtgør, at genstanden ønskes udført som en del af ejerens indbo i forbindelse med hans varige bosættelse uden for Danmark.

§ 8. Udførselstilladelse til arkivalier kan betinges af adgang til kopiering.

§ 9. En udførselstilladelse bortfalder, hvis udførsel ikke har fundet sted inden 5 år fra udstedelsen.

§ 10. Til statslige eller statsstøttede museer eller andre, der udfører kulturgenstande i forbindelse med udstillinger og lignende i udlandet, kan kulturværdiudvalget give en stående udførselstilladelse.

Kapitel 4

Retsvirkninger af udførselsforbud

§ 11. Hvis en ansøgning om udførselstilladelse afslås, fremsætter kulturværdiudvalget et tilbud om erhvervelse af genstanden til en pris, der kan opnås ved salg i det frie marked.

Stk. 2. Genstandens værdi fastsættes efter råd fra særligt sagkyndige.

Stk. 3. Tilbuddet om erhvervelse af genstanden bortfalder, såfremt ejeren ikke har accepteret dette senest 3 måneder efter afgivelsen.

§ 12. Genstande, som er erhvervet efter bestemmelsen i § 11, indgår i et statsligt eller statsstøttet museums samlinger eller i andre samlinger efter bestemmelse af kulturværdiudvalget. I særlige tilfælde kan genstanden dog efter udvalgets bestemmelse forblive på det sted, hvor den hidtil har været placeret.

Kapitel 5

Almindelige bestemmelser

§ 13. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1, eller § 4.

§ 14. Kulturværdiudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed.

§ 15. Loven træder i kraft den 1. januar 1987.

§ 16. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 4. juni 1986

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/H. P. Clausen

Officielle noter

Ingen