Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af fotografiloven

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om retten til fotografiske billeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 27. januar 1987, foretages følgende ændringer:

     1. I § 9, stk. 1, indsættes efter »Danmarks Radio«: »og TV 2«, og efter 2. pkt. indsættes:

»Kulturministeren kan fastsætte, at bestemmelsen også skal gælde for andre fjernsynsforetagender.«

     2. I § 9 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder for fotografiske billeder, som er fremstillet inden for den pågældende forvaltningsmyndighed.«

3. Efter § 9 a indsættes:

     »§ 9 b. Fotografiske billeder, der fremtræder som selvstændige bidrag i de i ophavsretslovens § 9, stk. 1, nævnte offentlige aktstykker, må gengives i forbindelse med aktstykket. Retten til videre udnyttelse afhænger af de i øvrigt gældende regler.«

     4. I § 11 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

     »Stk. 4. Vederlagskravet påhviler ejeren af anlægget. Er det vederlag, som ejeren skal betale, fastsat som et beløb pr. tilslutning, er brugeren af den enkelte tilslutning pligtig at betale ejeren et beløb, som svarer dertil. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om vederlagsopkrævningen.«

     Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

     5. I § 17 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

     »Stk. 3. I forskrifter, der udfærdiges efter § 7 a, stk. 1, 3. pkt., og § 11 a, stk. 4, 3. pkt., kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Ole Vig Jensen

Officielle noter

Ingen