Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om mærkning af videogrammer (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Videogrammer, der erhvervsmæssigt sælges og udlejes eller på anden måde udbredes offentligt i Danmark, skal mærkes med oplysning om deres egnethed for børn og unge under 12 eller 16 år, jf. dog § 4, stk. 3.

§ 2. Den, der erhvervsmæssigt sælger eller udlejer eller på anden måde udbreder videogrammer offentligt i Danmark, har pligt til at sikre, at disse er mærket i overensstemmelse med lovens § 4.

§ 3. Et videogram, der er mærket som uegnet for børn og unge under 12 eller 16 år, må ikke erhvervsmæssigt sælges eller udlejes eller på anden måde udbredes offentligt til børn og unge i de pågældende aldersgrupper.

§ 4. Vurdering af videogrammets egnethed for børn og unge foretages af Statens Filmcensur, jf. lov om filmcensur. Afgørelsen træffes på baggrund af en vurdering af, om videogrammet kan antages at være skadeligt for børn og unge under 12 eller 16 år.

Stk. 2. Et videogram, der ikke har været indleveret til Statens Filmcensur, skal mærkes som uegnet for børn og unge under 16 år, medmindre Statens Filmcensur har godkendt dets indhold til offentlig forevisning for børn og unge under 12 eller 16 år.

Stk. 3. Statens Filmcensur udarbejder en fortegnelse over videogramkategorier, der er undtaget fra mærkning som følge af indholdets åbenbart uskadelige karakter.

§ 5. Den, der har indleveret et videogram til Statens Filmcensur, kan inden fire uger efter at have modtaget censurens afgørelse indbringe denne for ankenævnet for filmcensur, jf. lov om filmcensur.

Stk. 2. Ankenævnets afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Der opkræves gebyrer til hel eller delvis dækning af udgifter til vurdering af videogrammer samt til behandling af klager. Gebyrernes størrelse fastsættes af kulturministeren.

§ 7. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om mærkning af videogrammer.

§ 8. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2 og 3 straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 9. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Loven gælder for videogrammer, der fremstilles eller indføres efter lovens ikrafttræden med henblik på erhvervsmæssigt salg eller udleje eller anden udbredelse offentligt i Danmark.

Stk. 3. Kulturministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 1995-96.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Jytte Hilden

Redaktionel note
  • (* 1) Lov nr 435 af 01/06/1994 træder i kraft den 1. maj 1995 jfr. K BEK nr 8 af 11/01/1995.