Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om skibsrapporteringssystemer i farvandene ved Grønland

(Meldetjeneste i Grønland)

 

I medfør af § 1, stk. 2, § 6 og § 32, stk. 4, i lov   om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 554 af 21. juni 2000, samt § 5 og § 6, stk. 3, i lov om skibsfartens betryggelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 29. september 1988, fastsættes:

§ 1. Til betryggelse af skibsfarten i farvandene ved Grønland er der etableret skibsrapporteringssystemer med det formål at overvåge skibes sejlads i disse farvande samt om nødvendigt at foranledige eftersøgnings- og redningsforanstaltninger iværksat.

Stk. 2. Der er etableret to systemer, et - benævnt GREENPOS - for skibe på rejse til og fra grønlandske farvande og et - benævnt KYSTKONTROL - for skibe i kystfart mellem grønlandske havne og anløbspladser.

Stk. 3. GREENPOS- og KYSTKONTROL-meldinger er afgiftsfrie for skibene.

På rejse til og fra grønlandske farvande

§ 2. Ethvert dansk skib, med undtagelse af søværnets skibe, på rejse til eller fra grønlandske farvande, og som befinder sig i området nord for 57° nordlig bredde inden for en afstand af 250 sømil fra den grønlandske kyst, skal afgive GREENPOS-meldinger til Grønlands Kommando i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 2. Såfremt et skibs melding udebliver, og det ikke er muligt at etablere forbindelse med skibet, påhviler det Grønlands Kommando at iværksætte eftersøgning af skibet efter de for eftersøgnings- og redningstjenesten gældende regler.

I kystfart mellem grønlandske havne og anløbspladser

§ 3. Ethvert dansk skib på 20 BT og derover med undtagelse af søværnets skibe og fiskeskibe, på rejse mellem grønlandske havne og anløbspladser, skal afgive KYSTKONTROL-meldinger til bestemmelsesstedets skibskontrolstation i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 2.

Stk. 2. Skibe i atlantfart kan under sejlads mellem grønlandske pladser forblive i GREENPOS-systemet efter aftale med Grønlands Kommando.

Stk. 3. Kystradiostationerne fungerer som skibskontrolstationer under KYSTKONTROL.

Stk. 4. Det påhviler skibskontrolstationen for det område, hvori det påtænkte bestemmelsessted er beliggende, at holde kontrol med, om skibet afgiver melding som foreskrevet.

Stk. 5. Såfremt en melding udebliver, og det ikke er muligt at etablere forbindelse med skibet, underrettes politiet på bestemmelsesstedet. Det påhviler herefter politiet at iværksætte eftersøgning lokalt efter de for eftersøgnings- og redningstjenesten gældende regler.

§ 4. Ikke-rapporteringspligtige skibe, herunder udenlandske, vil ved afgivelse af en GREENPOS- eller KYSTKONTROL-melding blive omfattet af vedkommende skibsrapporteringssystem.

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 5. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2000.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 250 af 28. april 1987 om skibsrapporteringssystemer i farvandene ved Grønland ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 24. august 2000

Christian Breinholt

/I. Winkel Smith


Bilag 1

Grønlands positions rapporteringssystem (GREENPOS)

Bestemmelser for udfærdigelse af meldinger

1.   Meldinger afgives af skibe, som på rejse til eller fra grønlandske farvande befinder sig i området nord for 57° nordlig bredde inden for en afstand af 250 sømil fra den grønlandske kyst. Meldingerne afgives fire gange i døgnet mellem 0000-0030, 0600-0630, 1200-1230 og 1800-1830 UTC.

2.   Meldingerne sendes direkte til Grønlands Kommando, Flåderadio Grønnedal (OVC), der opretholder konstant lyttevagt på 2182 kHz, eller via en kystradiostation.

3.   Enhver melding indledes med ordet GREENPOS plus en 2-bogstavsforkortelse til identifikation af meldingen. Telegrammer, der indledes således, ekspederes afgiftsfrit som havende prioritet URGENT.

4.   Meldingerne udfærdiges i overensstemmelse med nedenstående skema. De ikke-obligatoriske punkter medtages efter behov.

Designator

Obligatorisk for type melding

Oplysning

Tekst

 

Alle

Kodeord

GREENPOS

 

Alle

Type melding:

 

Sejlplan

Positionsmelding

Sidste melding

Ændringsmelding

En af følgende 2-bogstavsbetegnelser:

 

SP (Sailing Plan)

PR (Position Report)

FR (Final Report)

DR (Deviation Report).

A.

Alle

Skib

Navn og kaldesignal.

B.

Alle

Datotidsgruppe svarende til position i pkt. C. eller D. angivet i UTC (Coordinated Universal Time)

En 6-cifret gruppe, efterfulgt af et Z. De 2 første cifre angiver datoen i den pågældende måned, de 2 næste timer og de 2 sidste minutter. Z angiver, at tiden er opgivet i UTC (Eks.: 041330Z).

C.

C. eller D. for alle

Position opgivet i bredde/længde

En 4-cifret gruppe for breddegrader og

-minutter efterfulgt af N og en 5-cifret gruppe for længdegrader og -minutter efterfulgt af W. (Eks.: 5710N 04112W).

D.

C. eller D. for alle

Position ved geografisk stednavn

Stednavn eller retvisende pejling (3-cifre) og afstand i sømil (ordet afstand anføres) fra et utvetydigt kendt stednavn. (Eks.: 165 afstand 53 Kap Farvel).

E.

SP, PR

Retvisende kurs

3-cifret gruppe (Eks.: 083).

F.

SP, PR

Fart i knob

2-cifret gruppe (Eks.: 14).

I.

SP

Bestemmelsessted og ETA (UTC)

Navn på bestemmelsessted efterfulgt af forventet ankomsttidspunkt, udtrykt som under designator B. (Eks.: Nanortalik 181400Z).

L.

SP

Planlagt sejlads

Kortfattet beskrivelse af den planlagte rute efter skibsførerens skøn. (Eks.: Fra nuværende position storcirkel til 100 sm. S for Kap Farvel, derfra langs iskanten til Nuuk).

Q.

 

Fejl og mangler ved skibet

Fejl og mangler, som har betydning for skibets sikkerhed. (Eks.: Radar og VHF havareret).

S.

Alle

Vejr- og isforhold

Kortfattede oplysninger om vejret på rapporteringstidspunktet og om issituationen siden sidste rapport. (Eks.: SV 5, iskant observeret fra 6120N03905W). Hvis der ikke er observeret is, oplyses dette.

X.

SP

Det totale antal ombordværende personer.

Andre relevante oplysninger.

Antal personer om bord skal anføres. (Eks.: POB 16).

Eventuelle oplysninger af interesse for eget eller andre skibes sikkerhed. (Eks.: Holder af for vejret på grund af kraftig overisning).

 

5.   Sejlplan (»SP«) sendes som første melding:

a   Ved indpassage i meldeområdet.

b.   Ved sidste afgang fra grønlandsk havn.

c.   Når et ikke-rapporteringspligtigt skib ønsker at blive omfattet af GREENPOS-systemet.

 

Eksempel:

GLK GRØNNEDAL

GREENPOS - SP

A.   NONAME/NKFG

B.   071310Z

C.   5720N04510W

E.   330

F.   15

I.   NUUK 080200Z

L.   UDENSKÆRS DIREKTE

S.   OVERSKYET - SYDVEST 5 - INGEN IS.

X.   POB 16.

 

6.   Positionsmelding (PR ) sendes fire gange i døgnet:

Kl. 0000-0030Z, 0600-0630Z, 1200-1230Z og 1800-1830Z.

 

Eksempel:

GLK GRØNNEDAL

GREENPOS - PR

A.   NONAME/NKFG

B.   122310Z

C.   6024N05005W

E.   125

F.   10

S.   KLART - NORDVEST 5 - STORIS 1/10.

 

7.   Sidste melding (FR) sendes:

a)   Ved udpassage af meldeområdet

b.   Ved ankomst til grønlandsk bestemmelsessted

c.   Når et ikke-rapporteringspligtigt skib ønsker at udgå af skibsrapporteringssystemet.

 

Eksempel:

GLK GRØNNEDAL

GREENPOS - FR

A.   NONAME/NKFG

B.   131700Z

C.   5705N03840W

S.   ØST 6 - INGEN IS.

 

8.   Ændringsmelding (DR) sendes:

Når skibets position er eller vil blive ændret væsentligt i forhold til den position, hvor skibet på grundlag af tidligere afgivne meldinger må forventes at befinde sig.

 

Eksempel:

GLK GRØNNEDAL

GREENPOS - DR

A.   NONAME/NKFG

B.   130800Z

C.   6005N04952W

L.   MOD ARSUKFJORD I STEDET FOR NUUK PÅ GRUND AF MASKINSKADE.


Bilag 2

Bestemmelser for udfærdigelse af KYSTKONTROL-meldinger

1.   Meldinger, som afgives i henhold til § 3 i bekendtgørelse om skibsrapporteringssystemer i farvandene ved Grønland, adresseres for hver rejse til den kystradiostation, som er beliggende i samme kontrolområde, som det planlagte bestemmelsessted, jævnfør underbilag A. Denne kystradiostation, benævnt skibskontrolstation, har ansvaret for at overvåge rejsen fra modtagelse af afgangsmelding til modtagelse af den derefter følgende ankomstmelding.

 

2.   Meldingerne adresseres til SKIBSKONTROL plus navnet på vedkommende skibskontrolstation og indledes med betegnelsen »KYSTKONTROL«. Meldinger, der indledes sådan, ekspederes afgiftsfrit som havende prioritet URGENT.

 

3.   Afgangsmelding afgives ved afgang fra havn eller anløbsplads. En afgangsmelding skal indeholde følgende oplysninger i den anførte rækkefølge:

 

Skibets navn og kaldesignal (hvis tildelt)

AFGÅR/AFGÅET KL.   . . . . . (lokal tid)

FRA . . . . .

MOD . . . . .

RUTE . . . . .

FORVENTET ANKOMSTTIDSPUNKT

(ETA) . . . . . (lokaltid)

POB . . . . . . (antal personer om bord).

 

Eksempel:

SKIBSKONTROL QAQORTOQ  

KYSTKONTROL

AGNETHE NIELSEN/OULH

AFGÅR KL. 1800

FRA NARSSAQ

MOD PAAMIUT

RUTE BREDEFJORD - INDENSKÆRS

ETA DEN 20 KL. 1700

POB 16.

 

Bemærkninger til eksempel.:

AGNETHE NIELSEN er som fiskeskib ikke rapporteringspligtigt, men har på denne tur valgt at blive omfattet af KYSTKONTROL-tjenesten.

 

4.   Ankomstmelding afgives straks ved ankomst til bestemmelsesstedet til den kontrolstation, som var adressat på afgangsmeldingen. Ankomstmeldingen skal indeholde:

 

Skibets navn og kaldesignal (hvis tildelt)

ANKOMMET . . . (stednavn) . . . KL. . . .   (lokaltid).

 

Eksempel:

SKIBSKONTROL QAQORTOQ

KYSTKONTROL

AGNETHE NIELSEN/OULH

ANKOMMET PAAMIUT KL. 1710.

 

5.   Ændringsmelding. Såfremt der efter afgang sker ændringer i forhold til det i afgangsmeldingen oplyste, skal kontrolstationen snarest underrettes. Ændringsmelding skal afsendes, såfremt det opgivne ankomsttidspunkt overskrides med mere end 1 time.

 

Eksempel:

SKIBSKONTROL QAQORTOQ

KYSTKONTROL

AGNETHE NIELSEN/OULH

NYT ANKOMSTTIDSPUNKT 2100.

 

Eksempel:

SKIBSKONTROL QAQORTOQ

KYSTKONTROL

AGNETHE NIELSEN/OULH

ANKOMMET IVITTUUT KL. 1500

AFVENTER VEJRBEDRING FØR VI FORTSÆTTER MOD PAAMIUT. NY AFGANGSMELDING VIL BLIVE SENDT.

 

6.   Positionsmelding. Såfremt en rejse er af længere varighed end 1 døgn, og skibet er forsynet med radio, skal det yderligere, mindst een gang i døgnet, afgive en positionsmelding. Positionsmeldingen skal indeholde:

 

Skibets navn og kaldesignal (hvis tildelt)

POSITION KL. . . . . . (lokaltid)

Positionen angives som enten

1)   bredde og længde,

2)   stednavn eller

3)   retvisende pejling og afstand fra et velkendt punkt.

KURS og FART.

 

Eksempel:

SKIBSKONTROL QAQORTOQ

KYSTKONTROL

AGNETHE NIELSEN/OULH

POSITION KL. 2300

UDFOR ARSUK

KURS 310 FART 8.

 

Underbilag A / Appendix A

AD711_1.GIF Size: (430 X 706)