Den fulde tekst

Lov om ændring af automatiske reguleringsbestemmelser i tilknytning til statens udgiftsbudget (Ændrede reguleringsbestemmelser)

(Ekstrakt.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 14

I lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 505 af 25. juni 1986, foretages følgende ændring:

§ 5 affattes således:

»§ 5. Det i § 2, stk. 3, nævnte grundbeløb udgør i 1987 og følgende år, efter pristalsreguleringen i juli 1986, 4,91 kr. Grundbeløbet reguleres fra 1987 een gang årligt med en procentsats, der fastsættes på finansloven for det pågældende år.«

Officielle noter

Ingen