Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ophavsretsloven(* 1) (Edb-programmer)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om ophavsretten til litterære og kunstneriske værker, jf. lovbekendtgørelse nr. 453 af 23. juni 1989, som ændret ved lov nr. 338 af 14. maj 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, udgår »samt værker i form af edb-programmer«, og som stk. 3 indsættes: » Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.«

2. § 11 a affattes således:

     » § 11 a. Den, der retmæssigt har erhvervet et edb-program, må fremstille sådanne eksemplarer af programmet og foretage sådanne ændringer i programmet, som er nødvendige for, at erhververen kan benytte det efter dets formål, herunder foretage rettelse af fejl.

     Stk. 2. Den, der har ret til at benytte et edb-program, må fremstille et sikkerhedseksemplar af programmet, for så vidt det er nødvendigt for benyttelsen af det. Bestemmelsen i 1. pkt. kan ikke fraviges ved aftale.

     Stk. 3. Den, der har ret til at benytte et edb-program, må besigtige, undersøge eller afprøve edb-programmet for at fastslå, hvilke ideer og principper der ligger til grund for de enkelte elementer i programmet, hvis dette sker i forbindelse med sådan indlæsning, visning på skærm, kørsel, overførsel, lagring eller lignende af programmet, som vedkommende er berettiget til at udføre. Bestemmelsen i 1. pkt. kan ikke fraviges ved aftale.«

3. Efter § 11 a indsættes:

     » § 11 b. Eksemplarfremstilling af et edb-programs kode og oversættelse af kodens form er tilladt, når dette er en forudsætning for at skaffe de oplysninger, der er nødvendige for at tilvejebringe interoperabilitet mellem et selvstændigt udviklet edb-program og andre edb-programmer, såfremt

  • 1) handlingerne udføres af licenshaveren eller af en anden person, der har ret til at benytte et eksemplar af et edb-program, eller på disses vegne af en person, der har tilladelse hertil,
  • 2) de oplysninger, der er nødvendige for at tilvejebringe interoperabilitet, ikke tidligere har været let og hurtigt tilgængelige for de i nr. 1 nævnte personer og
  • 3) handlingerne er begrænset til de dele af det oprindelige edb-program, der er nødvendige for at opnå interoperabilitet.

     Stk. 2. De oplysninger, der er indhentet i forbindelse med anvendelse af stk. 1, må ikke

  • 1) benyttes til andre formål end at gøre det selvstændigt udviklede edb-program interoperabelt,
  • 2) videregives til tredjemand, undtagen når dette er nødvendigt for at gøre det selvstændigt udviklede edb-program interoperabelt, eller
  • 3) benyttes til udvikling, fremstilling eller markedsføring af et edb-program, der i sin udtryksform i vid udstrækning svarer til det oprindelige, eller til nogen anden handling, som krænker ophavsretten.

     Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan ikke fraviges ved aftale.«

4. I § 23, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Et eksemplar af et edb-program må dog spredes videre til almenheden, når eksemplaret med ophavsmandens samtykke er solgt eller på anden måde overdraget til andre.«

5. § 23, stk. 2, nr. 2, affattes således:

  • »2) eksemplarer af edb-programmer gennem udlejning eller, hvis programmet foreligger i maskinlæsbar form, gennem udlån.«

6. § 42 a ophæves.

7. § 42 b affattes således:

     » § 42 b. Ophavsretten til et edb-program, der er frembragt af en arbejdstager under udførelsen af dennes arbejde eller efter arbejdsgiverens anvisninger, overgår til arbejdsgiveren, medmindre andet er aftalt.«

8. Efter § 55 f indsættes:

     » § 55 g. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt omsætter eller i kommercielt øjemed besidder midler, hvis eneste formål er at lette ulovlig fjernelse eller omgåelse af tekniske indretninger, som måtte være anvendt til at beskytte et edb-program. Overtrædelser af stk. 1 påtales af det offentlige.«

§ 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

     Stk. 2. Loven finder også anvendelse på edb-programmer, som er frembragt før lovens ikrafttræden, men berører ikke handlinger, som er udført, eller rettigheder, som er erhvervet, før dette tidspunkt.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne eller Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 19. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Grethe F. Rostbøll

Officielle noter

(* 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 91/250, EF-Tidende 1991 L 122, s. 42