Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om regionale kulturforsøg

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Lovens formål er at styrke det lokale selvstyre, at afprøve en

ny arbejdsdeling imellem stat, amtskommune og kommune, at forbedre

ressourceudnyttelsen og øge den lokale indsats på kulturens område

igennem regionale kulturforsøg.

§ 2. Indholdet af hvert forsøg fastsættes i en 3-årig forsøgsaftale mellem kulturministeren og forsøgsregionen.

Stk. 2. En forsøgsregion kan være en amtskommune, en større kommune eller en gruppe af kommuner.

§ 3. Forsøgsaftalen skal indeholde bestemmelse om

 • 1) arbejdsdelingen mellem kulturministeren og de kommunale myndigheder,
 • 2) hvilke mål der skal opfyldes med forsøgene,
 • 3) hvilke krav og betingelser der gælder for forsøgene,
 • 4) hvilke økonomiske vilkår der er knyttet til aftalen,
 • 5) hvilke bestemmelser der dispenseres fra, jf. § 4,
 • 6) hvorledes forsøgene evalueres.

§ 4. Kulturministeren kan i forbindelse med forsøgsaftalerne fravige bestemmelserne i

 • 1) lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 142 af 28. februar 1994, for så vidt angår § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, om, at Statens Musikråd kan yde støtte til professionelle orkestres, kors og ensemblers virksomhed og til koncertaktiviteter, herunder spillesteder, festivaler, skolekoncerter og musikdramatik, § 3 c om reglerne for statens refusion på musikskoleområdet, § 3 d om reglerne for statens støtte til musikalske grundkurser ved musikskolerne, § 3 e om reglerne for statens særlige støtte til musikskolerne, § 5 om reglerne for statens tilskud til landsdelsorkestre og § 7 om reglerne for statens særlige støtte til landsdelsorkestre,
 • 2) lov om museer, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 31. august 1989, for så vidt angår § 11, stk. 1, nr. 1 og 3, 1. pkt., nr. 4, 5, 8 og 9, 2.-4. pkt., nr. 11 og 12, § 11, stk. 3, § 12 og § 13, stk. 1, om reglerne for opnåelse, bevarelse og fastsættelse af tilskud til statsanerkendte museer, § 17, § 18, § 20 og § 21 om reglerne for museumsråd, § 26 og § 30, stk. 1, om reglerne for visse arkæologiske opgaver samt § 34, stk. 3 og 4, om reglerne for Statens Museumsnævns rådighedssum,
 • 3) teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 6. februar 1992, som senest ændret ved lov nr. 1104 af 21. december 1994, for så vidt angår § 12 om reglerne for statens tilskud til landsdelsscener, § 15 og § 16 om reglerne for statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes udgifter til driften af egnsteatre, § 24, stk. 1-3, om teaterabonnementsordningen og § 25 om reglerne for statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes udgifter ved køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater,
 • 4) lov nr. 1100 af 22. december 1993 om folkebiblioteker m.v., for så vidt angår § 9, stk. 1 og 2, om reglerne for centralbiblioteker, § 10 om reglerne for det rådgivende biblioteksudvalg på centralbiblioteksområdet og § 17 om reglerne for statens tilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteker,
 • 5) lov om statstilskud m.v. til zoologiske haver, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 23. december 1986, som ændret ved lov nr. 192 af 29. marts 1989 og lov nr. 386 af 13. juni 1990, for så vidt angår § 4, stk. 1, om reglerne for statens tilskud til zoologiske haver, § 5 om reglerne om statens støtte til særlige opgaver for zoologiske haver og § 6 om reglerne for de zoologiske havers indberetningspligt over for Tilsynsrådet for Zoologiske Haver.

§ 5. Forsøgsregionerne modtager i forsøgsperioden efter aftalen med kulturministeren en årlig kulturel rammebevilling til de kulturelle aktiviteter, der er omfattet af forsøgsaftalen.

Stk. 2. Forsøgsregionen kan inden for rammerne af forsøgsaftalen råde over den kulturelle rammebevilling til kulturelle formål, herunder udbetale stipendier til kunstnere.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 1996 og har gyldighed til og med den 31. december 1999.

§ 7. Når forsøgsaftalerne er indgået, bekendtgøres der i Lovtidende meddelelse herom. I meddelelsen gives der oplysning om, hvilke bestemmelser der fraviges ved aftalen, og hvor man kan gøre sig bekendt med aftalerne.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jytte Hilden

Officielle noter

Ingen