Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledende retningslinier for amtsmusikudvalg


1. I henhold til § 2 i lov nr. 306 af 10. juni 1976 om musik kan amtsrådet nedsætte et amtsmusikudvalg.

Amtsmusikudvalget har til opgave at fremme musiklivet i amtet ved at samordne den musikalske virksomhed. Udvalget skal endvidere i samarbejde med andre foreninger og organisationer m.v. søge at koordinere de kulturelle aktiviteter i og uden for amtet. Amtsmusikudvalget afgiver indstilling til amtsrådet og til Statens Musikråd som støtte til musikformål, herunder støtte i henhold til musiklovens §§ 3 og 7.

2. I amtsmusikudvalget skal de forskellige sider af musiklivet i området være repræsenteret. Derudover kan der udpeges repræsentanter for amtsrådet og for kommunerne i området.

3. Amtsmusikudvalgets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

4. Amtsmusikudvalget vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.

5. Amtsrådet drager omsorg for varetagelsen af amtsmusikudvalgets sekretariatsforretninger.

Bemærkninger til vejledningen.

Ved lov nr. 306 af 10. juni 1976 om musik er der med § 2 tilvejebragt hjemmel for, at hvert amtsråd kan nedsætte et amtsmusikudvalg til fremme af musiklivet i amtet. Det er ikke med loven pålagt amtsrådene at nedsætte musikudvalg. Ministeriet anser det dog for et meget vigtigt led i den decentralisering af musiklivet, som er et bærende princip i musikloven, at der oprettes amtsmusikudvalg i samtlige amtskommuner. Man har derfor i samarbejde med Amtsrådsforeningen i Danmark udarbejdet vejledende retningslinier for amtsmusikudvalgenes oprettelse og virksomhed.

Det vil være amtsmusikudvalgenes opgave at samordne den musikalske virksomhed i området og at virke som rådgiver for amtsrådet og Statens Musikråd i spørgsmål om støtte til musikformål.

Amtsmusikudvalgene skal tillige søge at tilvejebringe et bredere samarbejde, der kan sikre en koordinering af musiklivet i større geografiske områder og virke for, at musiklivet i området får sammehæng med andre kulturelle aktiviteter.

Til 1.

De indledningsvis nævnte opgaver for amtsmusikudvalgene kan nærmere beskrives således:

Koordination af eksisterende tilbud inden for de enkelte musikområder, som f. eks. koncertvirksomhed og musikundervisning på alle planer, aktivisering på lokalt plan f.eks. gennem kontaktfolk, oplysningsarbejde, herunder udsendelse af forskellige brochurer, med det formål at give alle kredse af befolkningen orientering om musiktilbud og

rådgivning og ydelse af praktisk bistand i forbindelse med problemer på kommunalt- eller amtsplan, som f.eks. moms, kildeskat, egnede lokaler, koncert- og prøvelokaler, instrumentudlån, teknik m.v.

En væsentlig opgave vil det være at virke igangsættende og initiativtagende i forhold til såvel musikalske som andre aktiviteter på det kulturelle område. Amtsmusikudvalgene bør således indgå i et nært samarbejde med de lokale teaterforeninger, koncertforeninger, biblioteker, filmklubber m.v. Amtsmusikudvalgene bør ikke alene virke for en koordinering af de eksisterende tilbud inden for musikområdet, men også for en samlet planlægning af disse og andre tilbud inden for landsdelen.

Det forudsættes, at amtsmusikudvalgene indgår i nært samarbejde med kommunale musikudvalg og kuturudvalg, og at de ved indbyrdes samarbejde medvirker til en koordinering af de kulturelle aktiviteter i landsdelen.

Anvendelsen af de bevillinger, som fra amtskommunens side måtte blive stillet til rådighed til musikalske formål, sker efter beslutning af de amtslige myndigheder efter indstilling fra amtsmusikudvalget.

I tilfælde, hvor der kan blive tale om støtte fra flere sider (midler fra primærkommuner, amtskommuner og statsmidler), bør afgørelsen træffes i samarbejde mellem de besluttende myndigheder.

Fordelingen af støtten til musikformål i henhold til musiklovens §§ 3 og 7 foretages af ministeren for kulturelle anliggender efter instilling fra Statens Musikråd. I spørgsmål om støtte til musikformål inden for amtets område foretages vurderingen i Statens Musikråd på grundlag af en indstilling fra vedkommende amtsmusikudvalg. Undtaget herfra kan dog være eventuelle støtteordninger, der baseres på objektive kriterier, eller hvor støtte ydes gennem landsdækkende organisationer.

Statens Musikråd vil ikke være bundet af indstillinger fra amtsmusikudvalgene, men indstillingerne vil indgå med betydelig vægt i musikrådets overvejelser. Bevillingsmæssige forhold kan føre til afslag, selv om der lokalt er indstillet til støtte af statsmidler. Omvendt skal musikrådet have mulighed for at stille sig positivt, hvor en ansøgning er afslået fra lokal side, f. eks. hvor lokal medvirken afslås af bevillingsmæssige grunde, eller i tilfælde, hvor virkningerne af et lokalt projekt rækker ud over det lokale område, eksempelvis som et forsøg.

I tilfælde, hvor Statens Musikråd ikke følger amtsmusikudvalgets indstilling, påhviler det musikrådet over for ministeren at redegøre for begrundelsen for at afvige herfra. Amtsmusikudvalgets indstilling vil i alle tilfælde følge med musikrådets indstilling til ministeren.

Til 2.

Det er i bestemmelsen præciseret at de forskellige sider af musiklivet i området bør være repræsenterede i amtsmusikudvalget. Vekslende fra område til område kan der bl. a. være tale om følgende:

Orkestre, emsembler, kor, organister, komponister og anden professional musikudøvelse,

musikuddannelse, herunder musikkonservatorier, musikskoler og musikundervisningen inden for de almene skoleformer,

amatørmusik,

publikum (musikforeninger, jazz- og folkemusikklubber, biblioteker m.m.).

Amtsrådets første opgave vil være at skaffe sig overblik over de musikalske aktiviteter. Man kan pege på muligheden af ved annoncering at fremkalde reaktioner fra alle kredse, som i forvejen beskæftiger sig med musiklivet i området. Indstilling til amtsrådet af kandidater til amtsmusikudvalget kan herefter ske fra disse kredse, mest hensigtsmæssigt ved afholdelse af et fælles møde.

Amtsmusikudvalgene skal afspejle alle former for musikalsk virksomhed i amtet, men med hensyntagen til, at der bør være en rimelig balance mellem de forskellige musikformer. For at opnå dette og for at undgå, at amtsmusikudvalgene får en størrelse, der gør dem uarbejdsdygtige, kan man vælge at lade samme person repræsentere flere interesseområder.

Ved fastsættelsen af amtsmusikudvalgets forretningsorden i henhold til § 4 kan det være hensigtsmæssigt at åbne adgang til at nedsætte et forretningsudvalg.

Til 3.

Det vil være naturligt at lade amtsmusikudvalgenes funktionsperiode følge den kommunale valgperiode. Hvis forholdene tilsiger det, kan man dog vælge en hurtigere udskiftning, ligesom der bør være mulighed for at supplere amtsmusikudvalget, hvis der opstår behov for det inden for perioden.

Til 4.

Der er ikke på forhånd foreslået fastlagt regler om, hvor ofte der bør afholdes møder i amtsmusikudvalgene. Mødehyppigheden vil være helt afhængig af det lokale behov, og regler herom og om arbejdsgangen i øvrigt er det derfor overladt til amtsmusikudvalgene selv at fastsætte i en forretningsorden, eventuelt efter godkendelse i vedkommende amtsråd.

Ministeriet for kulturelle anliggender, den 21. oktober 1976.

Niels Matthiasen.

/Hans Vilstrup.

Officielle noter

Ingen