Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om anvendelse af pesticider i skibe1)

 

I medfør af § 1, stk. 2, § 3, § 17, stk. 5, og §34 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 554 af 21. juni 2000, samt i medfør af § 1, stk. 2, § 2, stk. 5, § 4, § 7, § 11, stk. 2, og § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v., med senere ændringer, og efter samråd med Færøernes Landsstyre og Grønlands hjemmestyre, efter forhandling med Miljø- og Energiministeren, samt efter bemyndigelse fra erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Såfremt der anvendes pesticider til behandling af lasten i danske, færøske eller grønlandske skibe, henholdsvis på udenlandske skibe i danske, færøske eller grønlandske havne, skal dette skal ske i henhold til IMO s anbefaling for anvendelse af pesticider i skibe, »Recommendations on the Safe Use of Pesticides in Ships« som det fremgår af Supplement til IMDG-koden2) .

Stk. 2. Skibsføreren skal i den forbindelse sikre sig, at den person, der udfører arbejdet, har den fornødne tilladelse fra havnestaten til at anvende de pågældende pesticider.

Administration

§ 2. Søfartsstyrelsen varetager administrationen af denne forskrift.

Stk. 2. Godkendelse af personer og udstedelse af tilladelse til at anvende pesticider på skibe i danske havne foretages af Miljøstyrelsen 3) .

Straffebestemmelse og ikrafttræden

§ 3. Overtrædelse af §1 straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Såfremt forholdet alene er omfattet af lov om skibes sikkerhed m.v., kan der alene idømmes straf af bøde eller hæfte.

§ 4. Forskriften træder i kraft den 1. oktober 2000.

Søfartsstyrelsen, den 18. august 2000

Christian Breinholt

/Steen Nielsen

Officielle noter

2) Publikationen IMO-267 E »The Recommendation on the Safe Use of Pesticides in Ships« (1996 edition) forhandles af Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbodgade 35, København K, tlf. 33 13 59 27.

3) Jf. Miljøstyrelsens regulativer af 2. april 1974 om skadedyrsbekæmpelse