Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om indretning af passagerskibe med henblik på adgang for passagerer med handicap 1)

 

I medfør af § 1, stk. 2, § 3, § 17, stk. 5, og §34 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 554 af 21. juni 2000 og i medfør af § 1, stk. 2, § 2, stk. 5, § 11, stk. 2, og § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. med senere ændringer, efter samråd med Færøernes Landsstyre og Grønlands hjemmestyre og efter bemyndigelse fra erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Forskriften gælder for passagerskibe, hvis køl er lagt den 1. oktober 2000 eller senere.

Stk. 2. I denne forskrift betyder »passagerskib« et skib, der medtager mere end 12 passagerer, herunder passagerskibe i fast rutefart (færger).

§ 2. Passagerskibes passagerfaciliteter skal så vidt muligt være tilgængelige for kørestolsbrugere, og der skal i indretningen og driften af skibet tages passende hensyn til passagerer med handicap.

Stk. 2. Mindst et af toiletterne om bord skal være egnet og tilgængeligt for kørestolsbrugere2) . Sådanne toiletter kan evt. placeres

separat og benyttes af begge køn. Placeres toiletterne separat, skal der være henvisning til dem ved de almindelige toiletfaciliteter.

§ 3. Færger i korte overfarter kan fritages for bestemmelsen i § 2, stk. 2, såfremt der findes toiletfaciliteter egnet for kørestolsbrugere i land ved de færgelejer skibet anløber.

Stk. 2. Såfremt særlige forhold gør sig gældende3) kan Søfartsstyrelsen på særlige vilkår acceptere alternative arrangementer eller helt fritage et skib for kravet i § 2, stk. 2.

§ 4. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Forskriften træder i kraft den 1. oktober 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger til teknisk forskrift om indretning af passagerskibe til handicappede passagerers behov

Den tekniske forskrift er et første skridt i retning af mere detaljerede regler for indretning af handicapvenlige passagerskibe. Indtil sådanne detaljerede regler er gennemført skal Søfartsstyrelsen henstille:

  1. at man er opmærksom på de særlige problemer, bevægelseshæmmede møder ved transport med færger og skibe,
  2. at der i forbindelse med bygning af nye færger og passagerskibe indrettes passende faciliteter for handicappede under hensyn til skibets indretning, overfart m.v., og
  3. at der træffes aftale med handicaporganisationerne om, hvilken hjælp fra mandskabets side, der bør stilles til rådighed.

 

I øvrigt henledes opmærksomheden på vejledningen om handicapvenlige indretninger m.v. i MSC/Circ.735, »Recommendation on the Design and Operation of Passenger Ships to Respond to Elderly and Disabled Persons Needs« fra den internationale maritime organisation (IMO).

 

Søfartsstyrelsen skal pege på muligheden for at få rådgivning om handicapvenlige indretninger og tilgængelighed i færger fra:

 

Center for Tilgængelighed

Graham Bells Vej 1 A

DK- 8200 Århus N

Telefon: (+45) 87 41 24 24

Fax.: (+45) 86 78 37 30

E-mail: centil@hmi.dk

Website: www.centil.dk

Søfartsstyrelsen, den 18. august 2000

Christian Breinholt

/Peter Lauridsen

Officielle noter

1) Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.

2) Vejledning om indretning af toiletrum for kørestolsbrugere findes i den Internationale Maritime Organisations (IMO s) MSC/Circ.735, »Recommendation on the Design and Operation of Passenger Ships to Respond to Elderly and Disabled Persons Needs«.