Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om konstruktion og afprøvning af landgange, faldereb og repos'er

 

Denne vejledning er udfærdiget på baggrund af »Common Requirements for the design and construction of gangways and accommodation ladders including platforms«, som er indgået mellem en række europæiske lande.

Anvendelse

1.1 Alle skibe skal have tilfredsstillende adgangsmidler så iland- og ombordstigning kan foregå uden fare. Denne vejledning finder anvendelse på konstruktion og afprøvning af landgange, faldereb og repos'er til skibe.

1.2 Vejledningen er ikke til hinder for anvendelse af andre adgangsvejsystemer end landgange og faldereb, hvis de er lige så sikre som de adgangsveje, der efterlever denne vejledning.

1.3 Landgangen, faldereb og reposer bør enten konstrueres og afprøves efter nedenstående vejledning, eller efter ISO-standard 5488 for faldereb og ISO-standard 7061 for landgange.

Generelt

2.1 Landgange, faldereb og andre adgangsveje, inklusive repos'er, galger og fastgøring til skibet skal konstrueres med en sikkerhedsfaktor på mindst 2,5 i forhold til materialets garanterede flydegrænse (for aluminium regnes flydegrænsen ved permanent forlængelse på 0,2%).

2.2 Faste gelændere, der udgør en integreret del af adgangsvejen og indgår i beregningen af styrken, må ikke fjernes under belastningsprøverne.

2.3 Kæder, sjækler, ringe og lignende, der anvendes til løftning eller ophængning af faldereb eller landgange, skal have en sikkerhedsfaktor i forhold til materialets brudstyrke på 5 og være forsynet med certifikat. Tovværk skal have en sikkerhedsfaktor på 8. Wire skal have en sikkerhedsfaktor på 6.

2.4 Adgangsveje skal være forsynet med fornødne midler til sikker fastgøring af kæder, stræktove og lignende.

2.5 Der skal isoleres mellem aluminium og stål med ikke-hygroskopisk materiale efter anerkendt metode.

2.6 Landgange, faldereb og lignende konstruktioner samt tilhørende repos'er skal udstyres med rækværk på siderne med mindst to stænger/stræktove eller lignende hele vejen. Rækværkets højde skal være mindst 100 cm. Afstanden mellem sceptre må ikke overstige 150 cm.

2.7 Rækværksarrangementet skal kunne modstå en kraftpåvirkning på mindst 500 N horisontalt på den øverste ende af scepteret, eller hvor faste gelændere forefindes, en kraftpåvirkning på mindst 500 N pr. meter, jævnt fordelt.

2.8 Adgangsveje, der i udsvunget tilstand er beregnet til at hvile på kaj eller lignende, skal være forsynet med rulle eller hjul i den nederste ende.

2.9 Det skal være muligt at fastgøre sikkerhedsnet, tilbørligt udbredt.

2.10 Landgange og faldereb skal være forsynet med et iøjefaldende skilt, der tydeligt angiver den største og mindste vinkel i forhold til vandret, ved hvilken det er tilladt at benytte adgangsvejen.

Konstruktion af landgange

3.1 Ad landgange skal der være en fri passage på mindst 55 cm.

3.2 Landgange skal være forsynet med tværliggende skridlister/ribber, som giver sikkert fodfæste. Afstanden mellem skridlisterne/ribberne skal være mindst 30 cm og højst 40 cm målt langs landgangen. Landgangens gangareal skal have antiskrid overflade.

3.3 Landgange skal være beregnet til mindst at kunne modstå en jævnt fordelt statisk belastning på 4000 N/m2 plus landgangens egenvægt. Det belastede areal beregnes som landgangens længde multipliceret med bredden mellem vangerne. Landgangen skal være af tilstrækkelig styrke til at kunne modstå krumning. Styrken skal afprøves.

3.4 Såfremt en landgang ønskes typegodkendt, skal en prototype desuden belastes i vandret stilling uden gelænder, medmindre disse er fastmonterede og indgår i beregningen af styrken jf. pkt. 2.2. Landgangen skal først understøttes i begge ender og derefter understøttes/ophænges svarende til de ophængningsmuligheder, landgangen i øvrigt er beregnet til. Prøvebelastningen skal udgøre mindst 5000 N/m2 jævnt fordelt. Nedbøjningen må ikke overstige 1/100 for stål og 1/75 for aluminium af afstanden mellem understøtningerne. Afprøvningen må ikke medføre blivende formforandring.

3.5 Såfremt en landgang også skal anvendes som faldereb, skal den endvidere opfylde det under pkt. 4.1 4.7.

Konstruktion af faldereb

4.1 Ad faldereb skal der være en fri passage på mindst 55 cm.

4.2 Faldereb skal have stilbare trin eller være af en konstruktion, som giver sikkert fodfæste ved alle vinkler mellem 0° og 55° i forhold til vandret. Falderebets gangareal skal have antiskrid overflade.

4.3 Ikke stilbare trin er kun tilladt for faldereb, hvis anvendelsesområde er mellem 20° og 50° i forhold til vandret.

4.4 Faldereb skal som hovedregel være forsynet med en øvre og en nedre repos.

4.5 Faldereb med fri passage til og med 60 cm skal være beregenet til at modstå en statisk belastning på mindst 750 N på hvert trin plus falderebets egenvægt. Hvor passagen er over 60 cm, men ikke over 100 cm, skal falderebet være beregnet til at modstå en statisk belastning på 2 x 750 N på hvert trin, fordelt med 750 N i hver side af hvert trin i en afstand på ca. 1/4 af deres længde fra vangerne plus falderebets egenvægt. Falderebet skal være af tilstrækkelig styrke til at kunne modstå krumning. Styrken skal afprøves. For faldereb, hvis fri passage overstiger 100 cm, fastsættes kravene til styrke i hvert enkelt tilfælde.

4.6 Såfremt et faldereb ønskes typegodkendt, skal en prototype desuden belastes i vandret stilling uden gelænder, medmindre disse er fastmonterede og indgår i beregningen af styrken jf. pkt. 2.2. Falderebet skal først understøttes i begge ender og derefter understøttes svarende til de ophængningsmuligheder, falderebet er beregnet til. Prøvebelastningen skal udgøre mindst 1000 N eller 2 × 1000 N som angivet under pkt. 4.5. Nedbøjningen må ikke overstige 1/100 for stål og 1/75 for aluminium af afstanden mellem understøtningerne. Afprøvningen må ikke medføre nogen blivende formforandring.

4.7 Såfremt et faldereb også skal anvendes som landgang, skal det endvidere opfylde det under pkt. 3.1 3.5 anførte.

Konstruktion af repos'er til landgange og faldereb

5.1 Repos'er skal have et frit gangareal på mindst 0,36 m2 og have en bredde af mindst 55 cm.

5.2 Repos'ers gangareal skal have antiskrid overflade.

5.3 Den øverste repos bør være forsynet med en drejeanordning eller konstrueret således, at adgangsvejen kan drejes mod kajen.

5.4 Den øverste og eventuelt mellemliggende repos'er skal være beregnet til at modstå en jævnt fordelt statisk belastning på 4000 N/m2 plus falderebets eller landgangens egenvægt, ophængt i den ugunstigste stilling med belastning som angivet under pkt. 3.3 eller 4.5.

5.5 Den nederste repos skal være beregnet til at modstå en jævnt fordelt statisk belastning på 5000 N/m2.

5.6 Repos'er, der ønskes typegodkendt sammen med typegodkendt faldereb og/eller landgang, skal prøvebelastes. Prøvebelastningen for den øverste og eventuelt mellemliggende repos skal udgøre mindst 5000 N/m2 plus 50 % af den samlede vægt af falderebet eller landgangen og nederste repos, belastet som angivet under pkt. 3.4 og 4.6 (for mellemliggende repos'er 50 % af den del, som hænger neden for repos'er).

5.7 Repos'er skal under afprøvningen ophænges normalt om bord, og prøvebelastningen for falderebet eller landgangen skal være ophængt svarende til de ophængningsmuligheder, arrangementet er beregnet til. Den nederste repos ophænges på normal vis fra falderebet og/eller landgangen og prøvebelastes med 6000 N/m2.

Typegodkendelse

6.1 Typegodkendelse af landgange, faldereb og repos'er er ikke obligatorisk. Ansøgning om typegodkendelse skal ledsages af detaljerede tegninger og beregninger in triplo sammen med oplysninger om den arbejdsbelastning, til hvilken adgangsvejen er udført. Typebetegnelse og det navn, adgangsvejen påtænkes solgt under, skal angives.

Praktisk afprøvning af adgangsveje ved første hovedsyn

7.1 Ikke typegodkendte adgangsveje skal underkastes prøverne anført under pkt. 3.4, 4.6, 5.6 og 5.7.

7.2 Ved første hovedsyn skal alle adgangsvejsystemer efter installation om bord afprøves sammen med ophængningsarrangementet, herunder spil, davider, kæder og wire m.v. Belastningen skal være som anført i henholdsvis pkt. 3.4, 4.6 og 5.6.

    1. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af en teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

Ophævelse

8 Søfartsstyrelsens vejledning nr. 40 af 1. september 1988 ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 2. august 2000