Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven

 

I medfør af § 7, stk. 4 og 5, og § 12, stk. 4, i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 12. juli 2000, fastsættes:

Omsætning

§ 1. Med »omsætning« forstås i denne bekendtgørelse nettoomsætningen i forbindelse med den ordinære drift med fradrag af merværdiafgift og andre afgifter eller skatter, der er direkte forbundet med salget, jf. dog §§ 7-9.

    Stk. 2. En deltagende virksomheds omsætning, jf. konkurrencelovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 1, opgøres som omsætningen i sidste regnskabsår, jf. dog denne bekendtgørelses §§ 7-9.

    Stk. 3. Omsætningen efter konkurrencelovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 1, nr. 1, 1. led, opgøres som summen af de deltagende virksomheders omsætning.

    Stk. 4. Hvis en eller flere af de deltagende virksomheder efter sidste regnskabsårs afslutning har foretaget en delvis afhændelse af sin virksomhed, skal den del af omsætningen, der kan henføres hertil, fratrækkes i den deltagende virksomheds omsætning. Omsætning, der kan henføres til aktiver, hvormed der er erhvervet kontrol efter sidste regnskabsårs afslutning, skal lægges til den deltagende virksomheds omsætning.

Koncernomsætning

§ 2. Omsætningen for en deltagende virksomhed omfatter også omsætningen i tilknyttede virksomheder, jf. § 3. En deltagende eller tilknyttet virksomhed kan også være staten, en kommune, en amtskommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 9.

    Stk. 2. Omsætningen for en deltagende virksomhed omfatter ikke omsætningen mellem den deltagende virksomhed og de tilknyttede virksomheder eller mellem de tilknyttede virksomheder.

§ 3. Ved tilknyttede virksomheder forstås:

1) Dattervirksomheder; det vil sige virksomheder m.v., hvori en deltagende virksomhed direkte eller indirekte kan udøve den i aktieselskabslovens § 2 angivne bestemmende indflydelse.

2) Modervirksomheder; det vil sige virksomheder m.v., der kan udøve bestemmende indflydelse i en deltagende virksomhed.

3) Andre virksomheder, hvori en modervirksomhed kan udøve bestemmende indflydelse.

4) Virksomheder, hvori flere virksomheder m.v., som er nævnt i nr. 1 til 3, i fællesskab kan udøve bestemmende indflydelse.

5) Virksomheder, der uden at være omfattet af nr. 1-4, er undergivet fælles ledelse m.v., som omhandlet i § 4 i bekendtgørelse nr. 1029 af 17. december 1997 om aftaler inden for samme virksomhed eller koncern.

§ 4. Når to eller flere deltagende virksomheder enten i fællesskab eller en eller flere af de deltagende virksomheder sammen med tredjemand udøver bestemmende indflydelse i en anden virksomhed (joint venture), jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, indgår joint venturets omsætning i hver af de deltagende virksomheders omsætning i forhold til disses deltagelse i joint venturet.

    Stk. 2. Omsætningen efter stk. 1 omfatter ikke omsætningen mellem joint venturet og hver af de deltagende virksomheder eller en med dem tilknyttet virksomhed.

Anden omsætning

§ 5. Har en deltagende virksomhed indgået lignende aftaler med andre virksomheder, medregnes disse virksomheders omsætning i den samlede omsætning efter konkurrencelovens § 7, stk. 1.

    Stk. 2. Den samlede omsætning omfatter ikke omsætning mellem de virksomheder, der er nævnt i stk. 1.

Brancheforeninger m.v.

§ 6. Omsætningen, jf. konkurrencelovens § 7, stk. 1, i en brancheforening eller i en anden sammenslutning, der må sidestilles hermed, beregnes som den samlede omsætning for foreningens medlemmer med tillæg af foreningens egen omsætning.

    Stk. 2. Foreningens omsætning efter stk. 1 opgøres med fradrag af omsætning mellem foreningens medlemmer og mellem foreningen og dens medlemmer.

Finansielle virksomheder

§ 7. For forsikringsselskaber anvendes i stedet for omsætning værdien af de tegnede bruttopræmier, som omfatter samtlige modtagne eller fremtidige beløb i henhold til forsikringsaftaler, der er tegnet af disse selskaber eller for deres regning, herunder udgående genforsikringspræmier, efter fradrag af skatter eller skattelignende afgifter, der opkræves på grundlag af præmiebeløbet eller forsikringssummen.

§ 8. For kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder anvendes i stedet for omsætning summen af følgende indtægter i givet fald med fradrag af merværdiafgift og andre skatter, der står i direkte relation til disse indtægter:

1) Renteindtægter m.v.

2) Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele.

3) Gebyr- og provisionsindtægter m.v.

4) Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v., såfremt disse samlet er positive.

5) Andre ordinære indtægter.

    Stk. 2. For virksomheder omfattet af bekendtgørelse nr. 10991 af 18. februar 1999 om regnskabsaflæggelse m.v. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter beregnes indtægterne i stk. 1 i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 43, §§ 45-46 og §§ 48-49.

    Stk. 3. For virksomheder omfattet af bekendtgørelse nr. 10992 af 14. december 1999 om regnskabsaflæggelse m.v. for realkreditinstitutter og realkreditkoncerner beregnes indtægterne i stk. 1 i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 40, §§ 42-43 og §§ 45-46.

    Stk. 4. For virksomheder omfattet af bekendtgørelse nr. 10002 af 10. januar 1996 om regnskabsaflæggelse for fondsmæglerselskaber beregnes omsætningen i stk. 1 i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 9, pkt. 1, pkt. 3-4 og pkt. 6-7.

Stat, kommuner og amtskommuner

§ 9. For staten anvendes i stedet for omsætning de samlede bruttoudgifter til drift og anlæg for det pågældende ministerområde for det seneste regnskabsår, jf. hovedarterne 1 og 3 i statens kontoplan.

    Stk. 2. For en kommune eller en amtskommune anvendes i stedet for omsætning de samlede bruttoudgifter til drift og anlæg for det seneste regnskabsår, jf. hovedarterne 1-2 og 4 i den kommunale kontoplan.

    Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse. Dette gælder dog ikke, hvis det kommunale fællesskab aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. I så fald finder § 1 anvendelse.

Omsætning i Danmark

§ 10. Omsætningen i Danmark, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 1, omfatter salg af varer eller tjenesteydelser til kunder, som på tidspunktet for aftalens indgåelse er hjemmehørende i Danmark.

Omregning af omsætning til danske kroner

§ 11. Omsætning i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter den gennemsnitlige vekselkurs i virksomhedens sidste regnskabsår.

Overskridelse af omsætnings- og markedsandelsgrænser

§ 12. Undtagelsen i konkurrencelovens § 7, stk. 1, fra forbudet i lovens § 6, stk. 1, gælder, selv om de deltagende virksomheder overskrider de nævnte omsætnings- og markedsandelsgrænser med højest en tiendedel i to på hinanden følgende regnskabsår.

    Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt overskridelsen af de nævnte grænser for omsætning og markedsandel er resultatet af en fusion, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2000.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1030 af 17. december 1997 om beregning af omsætning m.v. i konkurrencelovens § 7, stk. 1, ophæves.

Erhvervsministeriet, den 21. september 2000

Pia Gjellerup

/Finn Lauritzen