Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pleje af tilskadekommet vildt, overdragelse af dødt vildt og opsporing og aflivning af nødstedt vildt


I medfør af § 6, stk. 1 og 4, § 7, stk. 2, § 11, stk. 2 og 3, § 49, stk. 1, 3 og 4, og § 54, stk. 3, i lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Kapitel 1

Pleje af tilskadekommet vildt

§ 1. Tilskadekommet vildt må kun plejes med henblik på genudsætning. Genudsætning skal ske så snart, det skønnes, at vildtet kan klare sig selv. Såfremt pleje ikke må antages at kunne føre til genudsætning inden for en periode på 12 måneder, skal vildtet aflives så hurtigt som muligt.

Stk. 2. Tilskadekommet vildt må ikke uden Skov- og Naturstyrelsens tilladelse plejes i længere tid end 12 måneder.

Stk. 3. Genudsætning af tilskadekommet vildt skal så vidt muligt ske på artens oprindelige levested.

§ 2. Skov- og Naturstyrelsen kan bemyndige personer og virksomheder til at pleje tilskadekommet vildt.

Stk. 2. Personer eller virksomheder, der har tilladelse til hold af vildt i medfør af regler udstedt efter § 6 i lov om jagt og vildtforvaltning, kan ikke bemyndiges til at pleje tilskadekommet vildt efter stk. 1.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen udfærdiger legitimationskort til de personer og virksomheder, der er bemyndiget i medfør af stk. 1.

§ 3. Tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel af de arter, der er nævnt i bilag 1 til bekendtgørelsen, som ikke omgående aflives, skal snarest muligt afleveres til en af de personer eller virksomheder, der er bemyndiget i medfør af § 2.

Kapitel 2

Overdragelse af dødt vildt

§ 4. Døde fugle og pattedyr af de arter, der er nævnt i bilag 2 til bekendtgørelsen, må ikke konserveres, overdrages, handles eller forsendes uden tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Reglen gælder tillige dele af de nævnte fugle og pattedyr.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke for forsendelse og overdragelse til Naturhistorisk Museum i Århus, Zoologisk Museum i København, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Statens Veterinære Serumlaboratorium eller Danmarks Miljøundersøgelse.

Kapitel 3

Eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt

§ 5. Såfremt der under jagt på klovbærende vildt konstateres sikre tegn på anskydning, skal den, der har anskudt vildtet, sørge for, at der tilkaldes en legitimeret hundefører, hvis vildtet ikke er fundet inden 6 dagtimer efter anskydningen.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke, hvis vildtet har været forsøgt opsporet med en hundefører og hund, der har fået 1. præmie på en 20-timers prøve, som er godkendt af schweisshundeudvalget.

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen kan bemyndige hundeførere og andre til at eftersøge og aflive nødstedt vildt, herunder fugle, der findes indsmurt i olie.

Stk. 2. De personer, der er bemyndiget i medfør af stk. 1, har mod forevisning af behørig legitimation uden retskendelse adgang til privat område, når formålet er at eftersøge og aflive nødstedt vildt.

Stk. 3. De personer, der er bemyndiget i medfør af stk. 1, må medbringe jagtvåben under eftersøgningen. Legitimerede hundeførere må medbringe deres registrerede schweisshund.

Stk. 4. Skov- og Naturstyrelsen nedsætter et schweisshundeudvalg, der skal afgive indstilling om udpegningen af de hundeførere, der bemyndiges i medfør af stk. 1.

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen udfærdiger legitimationskort til de personer, der er nævnt i § 6, stk. 1. Legitimationskortet skal forevises grundejeren eller den jagtberettigede på forlangende.

§ 8. Inden en af de personer, der er nævnt i § 6, stk. 1, indleder en eftersøgning i et område, hvor vedkommende ikke har jagtret, skal politiet underrettes om, i hvilken egn eftersøgningen agtes foretaget, og hvornår eftersøgningen agtes påbegyndt. Endvidere skal de grundejere eller jagtberettigede, der kan blive berørt af eftersøgningen, så vidt muligt underrettes.

Stk. 2. Efter gennemførelsen af en eftersøgning skal de grundejere eller jagtberettigede, der har været berørt heraf, underrettes om forløbet af eftersøgningen.

Stk. 3. Når det nødstedte vildt er fundet og aflivet, skal grundejeren eller den jagtberettigede underrettes om, hvor vildtet findes med henblik på, at denne kan sætte sig i besiddelse af vildtet.

§ 9. Aflivning af nødstedt vildt skal foregå så smertefrit og så hurtigt som muligt.

Stk. 2. Hundeførere, der er legitimerede til at eftersøge og aflive nødstedt vildt, må anvende glatløbet haglgevær til aflivningen også i tilfælde, hvor vildtarten efter reglerne i bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt, ikke må beskydes med haglgevær.

§ 10. Skov- og Naturstyrelsen fastsætter nærmere regler for hundeføreres eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt.

Kapitel 4

Tilbagekaldelse af bemyndigelse m.v.

§ 11. Skov- og Naturstyrelsen kan tilbagekalde bemyndigelsen efter § 2 og § 6, hvis reglerne i lov om jagt og vildtforvaltning eller de regler, der er fastsat i medfør af loven, ikke overholdes. Det samme gælder, hvis Skov- og Naturstyrelsen skønner, at det ikke længere er formålstjenligt at opretholde bemyndigelsen.

§ 12. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser i henhold til § 1, stk. 2, § 2, stk. 1, § 6, stk. 1, og § 11 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 13. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af § 1, stk. 1 og 2, § 3, § 4, stk. 1, § 5, § 8 og § 9, stk. 1, med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller
  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994.

Stk. 2. Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 7. maj 1985 om opsporing og aflivning af nødstedt vildt ophæves.

Miljøministeriet, den 21. januar 1994

Svend Auken

/ Ole Christiansen

Bilag 1

Pattedyr:

Odder (Lutra lutra)

Hvaler (alle arter)

Sæler (alle arter)

Flagermus (alle arter)

Fugle:

Biæder (Merops apiaster)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Engsnarre (Crex crex)

Hærfugl (Upupa epops)

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus)

Isfugl (Alcedo atthis)

Pirol (Oriolus oriolus)

Rørdrum (Botauris stellaris)

Rovterne (Hydroprogne caspia)

Sandterne (Gelochelidon niloctica)

Sort stork (Ciconia nigra)

Sortterne (Chlidonias niger)

Trane (Grus grus)

Urfugl (Tetrao tetrix)

Rovfugle (alle arter)

Ugler (alle arter)

Bilag 2

Pattedyr:

Odder (Lutra lutra)

Hvaler (Cetacea) undtaget marsvin (Phoccoenah phoccoena)

Fugle:

1. Rovfugle:

Blå Kærhøg (Circus cyaneus)

Dværgfalk (Falco columbarius)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Havørn (Haliaeetus albicilla)

Hedehøg (Circus pygargus)

Jagtfalk (Falco rusticolus)

Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Rød Glente (Milvus milvus)

Vandrefalk (Falco peregrinus)

2. Andre fugle:

Biæder (Merops apiaster)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Hærfugl (Upupa epops)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Rørdrum (Botauris stellaris)

Sandterne (Gelochelidon niloctica)

Sort stork (Ciconia nigra)

Trane (Grus grus)

Urfugl (Tetrao tetrix)

Officielle noter

Ingen