Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Fredning af Dyrelivet på »Store Knot« og »Lille Knot« ved Læsø.


Efter Indstilling af Naturfredningsraadet og Reservatraadet bestemmer Statsministeriet herved i Henhold til § 14 i Lov Nr. 94 af 7. April 1936 om Reservater for Pattedyr og Fugle, at der oprettes et videnskabeligt Reservat paa de Staten tilhørende Holme »Store Knot« og »Lille Knot«, Matr. Nr. 17 e og Matr. Nr. 171, begge den vestlige Del af Hals Sogn, for hvilke Omraader fastsættes følgende Bestemmelser for Jagt og Færdsel:

Th. Stauning

Officielle noter

Videnskabeligt reservat