Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver og beføjelser vedrørende udførsel fra og indførsel til EF af visse farlige kemikalier

I medfør af § 7 a og § 45 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 15. august 1989 som ændret ved lov nr. 358 af 6. juni 1991 og lov nr. 1067 af 23. december 1992 samt under hensyn til Rådets forordning (EØF) nr. 2455/92 af 23. juli 1992 om udførsel og indførsel af visse farlige kemikalier (* 1), fastsættes:

§ 1. Miljøstyrelsen udøver de funktioner, som i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2455/92 af 23. juli 1992 om udførsel og indførsel af visse farlige kemikalier, udøves af den nationale udpegede myndighed, jf. forordningens artikel 3, stk. 1.

§ 2. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i den i § 1 nævnte forordning.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1993.

Miljøministeriet, den 16. februar 1993

Svend Auken

/ Hanne Thorup

Officielle noter

(* 1) Forordningen er offentliggjort i EF-Tidende 1992 L 251 s. 13. Ændringer af forordningen, herunder ændring og udfyldelse af bilag, vil blive offentliggjort i EF-Tidende.