Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om færdsel mv. på Hald Sø


I medfør af § 29, stk. 2, i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse fastsættes følgende regler for færdsel mv. på Hald Sø:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Disse regler har til formål:

  • 1) at sikre ro og orden på Hald Sø,
  • 2) at værne om dyre- og plantelivet på og ved søen,
  • 3) at sikre en bæredygtig udnyttelse af søen og bredarealerne.

Kapitel 2

Færdsel mv.

§ 2. Sejlads, herunder surfing, er forbudt uden særlig aftale med Fussingø Statsskovdistrikt.

Stk. 2. Badning er tilladt. Der er udlagt badepladser ved Skytteholm og i søens sydøstlige ende.

Stk. 3. Skøjteløb og anden færdsel på is er tilladt, medmindre andet fremgår af opslag.

Stk. 4. Badning og færdsel på isen sker på eget ansvar.

Kapitel 3

Fiskeri

§ 3. Fiskeri i Hald Sø er kun tilladt fra båd og med gyldigt fiskekort, der udstedes af statsskovdistriktet. Fiskeri med skrabende redskaber er forbudt.

Stk. 2. Børn i alderen til og med 15 år kan dog fiske uden fiskekort fra bredden ud for parken ved Hald Hovedgård samt på en strækning på ca. 300 m ud for det nedlagte dambrug neden for festpladsen i Dollerup.

Kapitel 4

Reklamer

§ 4. Reklame på broer, både, sejl, søflade mv. er forbudt.

Kapitel 5

Tilsyn

§ 5. Fussingø Statsskovdistrikt fører tilsyn med denne bekendtgørelses overholdelse.

Kapitel 6

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 6. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 3, § 3, stk. 1, og § 4 straffes med bøde, jf. lov nr. 9 af 3. januar 1992 § 89, stk. 1, nr. 6, stk. 3 og 4. Straffen kan dog stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis betingelserne herfor i lovens § 89, stk. 2, er opfyldt.

§ 7. Foranstående bestemmelser træder i kraft den 1. marts 1994. Samtidig ophæves reglement for færdsel og fiskeri i Hald Sø af april 1980.

Miljøministeriet, den 28. januar 1994

Svend Auken

/ Ole Christiansen

Officielle noter

Ingen