Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om privat bortskaffelse af spildevand fra Grønfeld, Ebeltoft Kommune


I medfør af § 8 i lov nr. 8 af 3. januar 1992 om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for etablering og drift af fælles private anlæg til bortskaffelse af spildevand fra et område i Grønfeld, der i henhold til Ebeltoft Kommunes spildevandsplan 1989 skal fælleskloakeres i 1991 ved kommunal foranstaltning til et biologisk sandfilteranlæg med udledning til et sidetilløb til Ovst Bæk.

§ 2. I det område, der er omfattet af § 1, stk. 1, kan bolig- og grundejere ved en afstemning beslutte, at spildevandet bortskaffes ved privat etableret anlæg. Til vedtagelse af beslutningen kræves et flertal bestående af mindst 75 pct. af samtlige mulige stemmer.

Stk. 2. Forud for afstemningen afholder Ebeltoft byråd et møde med de stemmeberettigede, hvor kommunen orienterer om lovens bestemmelser.

Stk. 3. Senest 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden afholder Ebeltoft byråd den i stk. 1 nævnte afstemning. Afstemningen skal være hemmelig og skriftlig.

Stk. 4. Tildelingen af stemmer til den enkelte bolig- og grundejer, herunder erhvervsvirksomheder, sker efter det princip, at der tildeles een stemme for hvert tilslutningsbidrag, den enkelte forventes at blive opkrævet.

§ 3. Bolig- og grundejere, der er omfattet af § 2, stk. 1, skal oprette et spildevandslav med en bestyrelse, der varetager anlæggets etablering og drift.

Stk. 2. Ebeltoft byråd indkalder senest 1 måned efter afstemningen bolig- og grundejerne omfattet af stk. 1 til en stiftende generalforsamling, der vælger en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder udkast til lavets vedtægter, der godkendes på en generalforsamling.

Stk. 4. Lavets vedtægter tinglyses på de omfattede ejendomme.

§ 4. Århus amtsråd har i forbindelse med en høring over projektets hensigtsmæssighed og det nødvendige tidspunkt for projektets gennemførelse stillet frist til udgangen af 1993 for etablering af anlægget af hensyn til overholdelse af målsætningen for recipienten.

Stk. 2. Såfremt fristen efter stk. 1 ikke overholdes, fastsætter Århus amtsråd en ny frist for kommunens færdiggørelse af anlægget for overholdelse af målsætningen for recipienten.

§ 5. Udgifterne til etablering og drift af anlæg omfattet af en beslutning efter § 2, stk. 1, afholdes gennem bidrag fra bolig- og grundejerne. Udgifterne fordeles mellem ejerne efter bestemmelse herom i vedtægterne.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 5, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 644 af 21. juli 1992 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., hvorefter kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i tilfælde af uenighed om fordelingen af udgifterne til private spildevandsanlæg, finder ikke anvendelse.

Stk. 3. Bidrag, som påhviler en fast ejendom, har samme pante- og fortrinsret som de kommunale skatter, der hviler på faste ejendomme. Bidragene tillægges udpantningsret.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 6. marts 1993.

Miljøministeriet den 22. februar 1993

Svend Auken

/Hans Jurgen Stehr

Officielle noter

Ingen