Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilbagebetaling af støtte der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder

I medfør af § 11 a, stk. 4, 2. pkt., i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 12. juli 2000, fastsættes:

§ 1. Konkurrencerådet kan påbyde, at også offentlig støtte, der er ydet til nærmere bestemte helt eller delvist offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabslignende form, skal tilbagebetales.

§ 2. Virksomheder, der drives i selskabslignende form, jf. konkurrencelovens § 11 a, stk. 4, 2. pkt., omfatter:

1) Virksomheder, der er oprettet ved lov, i henhold til lov eller ved aktstykke på finansloven, og som er helt eller delvist offentligt ejede.

2) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

3) Andre virksomheder, der er helt eller delvist offentligt ejede.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte virksomheder skal være karakteriserede ved en organisationsform, der ledelsesmæssigt og regnskabsmæssigt svarer til selskaber med begrænset ansvar, selvejende institutioner o. lign.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2000.

Erhvervsministeriet, den 18. oktober 2000

Pia Gjellerup

/Finn Lauritzen