Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om målemetode til bestemmelse af støjemission fra entreprenørmateriel


I medfør af § 6 i lov om miljøbeskyttelse jfr. lovbekendtgørelse nr. 663 af 16. december 1982 og - efter forhandling med arbejdsministeren - i medfør af § 46 i lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på entreprænørmaterial og -udstyr, som defineret i stk. 2.

Stk. 2. Ved entreprenørmaterial og -udstyr forstås i henhold til denne bekendtgørelse material, udstyr, anlæg og værktøj og komponenter og dele til disse, som er konstruktivt bestemt til at virke ved entrepriser uden at være i første række konstrueret til transport af varer eller personer, og for hvilke støjemissionerne skal bestemmes.

Stk. 3. Landbrugs- og skovbrugstraktorer omfattes ikke af denne bekendtgørelses anvendelsesområde.

§ 2. Når måling af støjemission for det i § 1 omtalte material er foreskrevet, foretages denne måling i overensstemmelse med forskrifterne i bilag I til Rådets direktiv af 19. december 1978 - 79/ 113/ EØF jfr. EFT L nr. 33 af 30. december 1981 og til Rådets direktiv af 7. december 1981 - 81/ 1051/ EØF jfr. EFT L nr. 376 af 30. december 1982.

Stk. 2. Når måling af den støj, der forekommer på førerpladsen eller førerpladserne i det i § 1 omtalte materiel, er foreskrevet, foretages denne måling i overensstemmelse med forskrifterne i bilag II til ovennævnte direktiver.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. marts 1986.

Miljøministeriet, den 18. marts 1986

Christian Christensen

/Erik Lindegaard

Officielle noter

Ingen