Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1 Bekendtgørelsens område. Definitioner
  Kapitel 2 Støjgrænser, EØF-typeafprøvningsattester, EØF-typeattester, mærkning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af støj fra visse typer af entreprenørmateriel


I medfør af § 6, nr. 1 og 5, § 45, stk. 4, § 52 og § 83, stk. 3 og 4 i lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985 fastsættes hermed følgende:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område. Definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører materiel, som anvendes på byggepladser og ved andet entreprenørarbejde.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter

 • a) Elektriske svejseaggregater hvorved forstås alle roterende maskiner, som afgiver svejsestrøm.
 • b) Kompressorer, hvormed forstås enhver maskine som drives af en motor, der fortrænger og komprimerer luft med undtagelse af følgende to kategorier af maskiner:

- ventilatorer, der fortrænger luft ved et overtryk i forholdet 1,1 eller derunder.

- vacuumpumper, hvorved forstås maskiner eller anlæg, der udsuger luft fra et lukket rum, ved et tryk, der er lig med eller mindre end det atmosfæriske tryk.

 • c) Betonbrækkere og pikhamre.
 • d) Generatoraggregater, hvorved forstås alle maskiner bestående af et drivaggregat, der driver en roterende generator, som leverer en vedvarende elektrisk effekt.

I det følgende benævnes de i litra a-d nævnte kategorier af materiel »maskiner«.

Kapitel 2

Støjgrænser, EØF-typeafprøvningsattester, EØF-typeattester, mærkning

m.v.

§ 2. Maskiner omfattet af denne bekendtgørelse må ikke markedsføres med mindre, der for den pågældende type er udstedt en EØF-typeafprøvningsattest.

Stk. 2. EØF-typeafprøvningsattesten udstedes af et hertil autoriseret laboratorium (jfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om EF-direktiv om fællesbestemmelser for entreprenørmateriel) på baggrund af en af laboratoriet udført typeafprøvningsrapport, der dokumenterer, at støjen fra den pågældende type ikke overskrider de grænser for højest tilladeligt støjniveau, som er fastsat for den pågældende kategori af maskiner, jfr. bilag 1.

Stk. 3. Overholdelsen af de i stk. 1 nævnte støjgrænser bestemmes efter de målemetoder, som er fastlagt i bilag 2, samt Miljøministeriets bekendtgørelse om målemetode til bestemmelse af støjemission fra entreprenørmateriel.

§ 3. Enhver ansøgning om EØF-typeafprøvningsattest i henhold til denne bekendtgørelse skal ledsages af en beskrivelse i overensstemmelse med modellerne i bilag 3.

Stk. 2. Ved udstedelsen af en EØF-typeafprøvningsattest udfylder laboratoriet alle rubrikker i attesten i overensstemmelse med bilag 4.

Stk. 3. Gyldigheden af en EØF-typeafprøvningsattest er fem år. Den kan forlænges med fem år, såfremt der ansøges herom i løbet af de sidste 12 måneder inden udløbet af den første femårsperiode.

Stk. 4. Uanset reglerne i stk. 3 ophører gyldigheden af en EØF-typeafprøvningsattest, der er udstedt før den 26. september 1989, såfremt den er udstedt for en type maskine, der ikke overholder de grænser for højest tilladeligt støjniveau, der træder i kraft denne dato.

§ 4. I overensstemmelse med den for den pågældende type udstedte EØF-typeafprøvningsattest, udfylder fabrikanten for den enkelte maskine en EØF-typeattest, jfr. bilag 5.

Stk. 2. EØF-typeattesten skal medfølge ved salg af maskinen som led i brugsanvisning, garantibevis el.lign.

Stk. 3. Såfremt maskinen er af en type, hvor det af EØF-typeafprøvningsattesten fremgår, at støjniveauet overskrider de grænser, der træder i kraft den 26. september 1989, skal det af EØF-typeattesten fremgå, at maskinen ikke må markedsføres efter den 26. marts 1990.

§ 5. Hver maskine, som fremstilles i overensstemmelse med en type for hvilken der er udstedt en EØF-typeafprøvningsattest, skal bære et synligt og varigt mærke, som angiver

 • 1) det for den pågældende type højst tilladelige støjniveau, jfr. bilag 1 og 2, som fabrikanten garanterer, at den pågældende maskine kan overholde.
 • 2) mærket (E (epsilon).

Stk. 2. Modellen til dette mærke er angivet i bilag 6.

Kapitel 3

Kontrol m.v.

§ 6. Tilsyn og kontrol med at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes udøves af Miljøstyrelsen eller den, Miljøstyrelsen bemyndigheder hertil.

Stk. 2. Kontrol med produkternes overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser gennemføres ved stikprøvekontrol.

§ 7. Fabrikanten eller importøren af de af denne bekendtgørelse omhandlede maskiner, skal inden en bestemt type markedsføres, sende kopi til Miljøstyrelsen af den for den pågældende type udstedte EØF-typeafprøvningsattest.

Stk. 2. Fabrikanten og importøren har pligt til efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, jfr. § 6, at give alle oplysninger, som er af betydning for tilsynet.

Kapitel 4

Klage

§ 8. Såfremt et autoriseret laboratorium har nægtet at udstede en EØF-typeafprøvningsattest, kan denne afgørelse påklages til Miljøstyrelsen.

Tilsvarende gælder hvis laboratoriet med hjemmel i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om EF-direktiv om fællesbestemmelser for entreprenørmateriel har suspenderet eller tilbagekaldt en EØF-typeafprøvningsattest.

Stk. 2. Klageberettiget er ansøgeren eller den til hvem EØF-typeafprøvningsattesten er udstedt.

Stk. 3. Klagefristen er 4 uger regnet fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 5

Straf og ikrafttrædelse

§ 9. Med bøde straffes den, der

 • 1) overtræder § 3,
 • 2) undlader at lade typeattesten medfølge, jfr. § 4, stk. 2,
 • 3) undlader at mærke maskinen i overensstemmelse med § 5 eller
 • 4) undlader at give oplysninger efter § 7.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber el.lign., kan selskabet som sådan pålægges bødeansvar.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. marts 1986.

Miljøministeriet, den 18. marts 1986

Christian Christensen

/ Erik Lindegaard

Bilag 1

Det tilladelige lydeffektniveau for de af bekendtgørelsen omfattede maskiner er følgende:

 • a) elektriske svejseaggregater
   
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Maksimal nominel     Tilladeligt lydeffektniveau dB(A)/ 1 pW fra 
  
   svejsestrømstyrke     26. marts 1986     26. sept. 1989 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   200 A eller derunder      104          101 
  
   Over 200 A           101          100 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   b) kompressorer 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Standardiseret nominel  Tilladeligt lydeffektniveau dB(A)/1 pW fra 
  
   gennemstrømning Q m3/   26. marts 1986     26. sept. 1989 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Q mindre end eller lig 5     101         100 
  
   5 mindre end Q mindre end 
  
   eller lig 10           102         100 
  
   10 mindre end Q mindre end 
  
   eller lig 30           104         102 
  
   Q større end 30         106         104 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   c) betonbrækkere og pikhamre 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Maskinens vægt (m)    Tilladeligt lydeffektniveau dB(A)/ 1 pW fra 
  
                26. marts 1986    26. sept. 1989 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   m mindre end 20 kg        110         108 
  
   20 kg mindre end eller 
  
   lig 35 kg            113         111 
  
   m større end 35 kg 
  
   og maskine med indbygget 
  
   forbrændingsmotor        116         114 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   d) generatoraggregater 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   Generatoraggregatets   Tilladeligt lydeffektniveau dB(A)/ 1 pW fra 
  
    effekt (P)         26. marts 1986    26. sept. 1989 
  
   -------------------------------------------------------------------- 
  
   P mindre end eller lig 
  
   2 kVA              104         102 
  
   2 kVA mindre end P mindre 
  
   end eller lig 8 kVA       104         100 
  
   8 kVA mindre end P mindre 
  
   end eller lig 240 kVA      103         100 
  
   P større end 240 kVA       105         100 
  
   ------------------------------------------------------------------- 
  
  

Bilag 2

Metode til bestemmelse af luftbåren støj fra det af bekendtgørelsen omfattede materiel

Afprøvning af materiel til bestemmelse af lydeffektiniveauet med henblik på EØF-typeafprøvning og overensstemmelseskontrol skal, hvor ikke andet er bestemt, ske efter den målemetode, der er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse om målemetode til bestemmelse af støjemission fra entreprenørmateriel.

For de af denne bekendtgørelse omfattede kategorier af materiel er der fastsat følgende ændringer.

 • a) Elektriske svejseaggregater

4. Kriterier, der skal benyttes til at udtrykke resultaterne

4.1. Støjkriteriet for elektriske svejseaggregaters omgivelser udtrykkes ved deres lydeffektniveau.

6. Måleforhold

6.2. Støjkildens funktion under målingerne.

6.2.1. Anvendes ikke.

6.2.2. Drift under målingerne.

Det elektriske svejseaggregat skal anvendes på de betingelser, som fabrikanten har angivet. Det skal som angivet i rekommandation ISO/ R700-1968, første udgave, 1968, virke med nominel effekt og afgive den nominelle svejsestrøm mod en modstand.

6.3. Afprøvningsstedet.

Prøvearealet skal være plant og vandret. Prøvearealet, inkl. den vertikale projektion af mikrofonplaceringerne består af en beton- eller ikke-porøs asfaltoverflade. Elektriske svejseaggregater uden hjul på slæde, meder, anbringes på 0,40 høje stativer, med mindre der fra fabrikantens side stilles andre krav på grund af anbringelsesforholdene.

6.4.1. Måleflade, måleafstand.

Målefladen til afprøvningen er en halvkugle.

Radius skal være:

- 4 m, når den største dimension på det elektriske svejseaggregat, der skal afprøves, er under eller lig med 1,5 m;

- 10 m, når den største dimension på det elektriske svejseaggregat, der skal afprøves, er over 1,5 m, men under eller lig med 4 m;

- 16 m, når den største dimension på det elektriske svejseaggregat, der skal afprøves er over 4 m.

6.4.2.1. Almindelige bemærkninger.

Med henblik på målingerne bruges seks målepunkter, nemlig punkterne 2, 4, 6, 8, 10 og 12, der placeres i overensstemmelse med punkt 6.4.2.2. i bilag I til direktiv 79/ 113/ EØF.

Med henblik på afprøvning af det elektriske svejseaggregat anbringes det elektriske svejseaggregats geometriske midtpunkt over halvkugles midtpunkt.

X-aksen i det koordinatsystem, ud fra hvilket målepunkterne fastlægges, skal være parallel med det elektriske svejseaggregats hovedakse.

7. Udførelse af målingerne

7.1.1. Kun baggrundsstøjen tages i betragtning ved korrektionerne.

7.1.5. Reflekterende genstande.

En visuel kontrol i en kreds med en radius, der er lig med 3 gange målehalvkuglens radius, og hvis centrum falder sammen med halvkuglens centrum, er tilstrækkelig til at sikre, at bestemmelserne i punkt 6.3., tredje afsnit, i bilag I til direktiv 79/ 113/ EØF overholdes.

7.2. Lydtrykniveuaet L(pA.

Såfremt lydtrykniveauerne ved målepunkterne fastlægges på grundlag af værdier, som registreres af en støjmåler, skal der tages mindst fem aflæsninger med regelmæssige mellemrum.

8. Udnyttelse af resultaterne

8.2. Anvendes ikke.

8.6.2. Under hensyn til punkt 6.3. anvendes punkt 8.6.2. ikke og C = 0.

 • b) Motorkompressorer

4. Kriterier, der skal benyttes til at udtrykke resultaterne

4.1. Støjkriteriet for kompressorers omgivelser skal udtrykkes ved deres lydeffektniveau.

6. Måleforhold

6.1. Under afprøvningerne må der ikke tilkobles noget udstyr til kompressoren. I samtlige målepunkter skal støjniveauet for luftpassage og udstødning i rørledninger uden for kompressoren, som er tilkoblet kompressorens udgangsventil, være mere end 10 dB lavere end kompressorens støjniveau.

6.2. Støjkildens funktion under målingerne.

6.2.1. Anvendes ikke.

6.2.2. Kompressoren skal varmes op til stabil arbejdstemperatur inden for de af fabrikanten fastsatte grænser. Den skal arbejde med nominel effekt og ved nominelt tryk.

De nominelle arbejdsvilkår med hensyn til effekt og tryk er dem, der er angivet i den tekniske brugsvejledning, der udleveres ved salg.

Under disse arbejdsvilkår skal gennemstrømningen kontrolleres i overensstemmelse med metoden i punkt 12, bilag I.

6.3. Afprøvningsstedet.

Prøvearealet skal være plant og vandret. Prøvearealet, inkl. den vertikale projektion af mikrofonplaceringerne, består af en beton- eller ikke porøs asfaltoverflade. Motorkompressorer uden hjul på slæde, meder, anbringes på 0,40 m høje stativer, medmindre der fra fabrikantens side stilles andre krav på grund af anbringelsesforholdene.

6.4.1. Måleflade, måleafstand.

Målefladen til afprøvningen er en halvkugle.

Radius skal være:

- 4 m når den største dimension på den motorkompressor, der skal afprøves, er under eller lig med 1,5 m;

- 10 m, når den største dimension på den motorkompressor, der skal afprøves, er over 1,5 m, men under eller lig med 4 m;

- 16 m, når den største dimension på den motorkompressor, der skal afprøves er over 4 m.

6.4.2.1. Almindelige bemærkninger.

Med henblik på målingerne bruges seks målepunkter, nemlig punkterne 2, 4, 6, 8, 10 og 12, der placeres i overensstemmelse med punkt 6.4.2.2. i bilag I til direktiv 79/ 113/ EØF.

Med henblik på afprøvning af motorkompressoren anbringes motorkompressorens geometriske midtpunkt over halvkugles midtpunkt.

X-aksen i det koordinatsystem, ud fra hvilket målepunkterne fastlægges, skal være parallel med motorkompressorens hovedakse.

7. Udførelse af målingerne

7.1.1. Kun baggrundsstøjen tages i betragtning ved korrektionerne.

7.1.5. Reflekterende genstande.

En visuel kontrol i en kreds med en radius, der er lig med 3 gange målehalvkuglens radius, og hvis midtpunkt falder sammen med halvkuglens midtpunkt, er tilstrækkelig til at sikre, at bestemmelserne i punkt 6.3., tredje afsnit, i bilag I til direktiv 79/ 113/ EØF overholdes.

7.2. Såfremt lydtrykniveauerne ved målepunkterne fastlægges på grundlag af værdier aflæst på en lydmåler, skal der tages mindst fem aflæsninger med regelmæssige mellemrum.

8. Udnyttelse af resultaterne

8.2. Anvendes ikke.

8.6.2. Under hensyn til punkt 6.3. anvendes punkt 8.6.2. ikke og C = 0.

12. Metode til måling af volumenstrømmen fra motordrevne luftkompressorer ved hjælp af cirkulære venturidyser under kritiske strømningsforhold.

12.1. Generelt

Hermed fastlægges en enkelt, hurtig og billig metode til måling af motordrevne luftkompressorers kapacitet.

Målemetodens nøjagtighed er på +/ - 2,5 pct.

12.2. Måleopstilling

Der vælges en sådan dysediameter, at trykforskellen over dysen medfører en hastighed i åbningens smalleste del på lydens hastighed.

Diameteren af det rør, hvorpå dysen monteres, skal være mindst fire gange dysens mindste diameter. På tilgangssiden skal der være et rørstykke på mindst to rørdiametres længde, og her anbringes i rørvæggen anordninger til måling af tryk og temperatur af den luft, der strømmer gennem røret. På dette rørs tilgangsside anbringes en luftfordeler for laminar strømning, som består af to hulplader anbragt med en rørdiameters afstand. Jfr. figur 1 og 2. På dysens afgangsside kan der anbringes et rør og en lyddæmper under forudsætning af, at trykfaldet over dette rør ikke påvirker de kritiske strømningsforhold i dysen.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 1. Målerør

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 2. Hulplade

12.3. Cirkulærventuri

Formen skal svare til anvisningerne på figur 3. De indvendige overflader skal være polerede, og diameteren i åbningens smalleste del skal måles nøjagtigt. I tabel 1 er der eksempler på dysedimensioner.

12.4. Aflæsning af tryk og temperatur

Trykket aflæses med en nøjagtighed på +/ - 0,5 pct. og temperaturen med en nøjagtighed på +/- 1 K.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig 3. Cirkelbueventuridyse

 

          Tabel 1 - Dysedimensioner 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kapacitet  A    B    C    D    E    F    G 

  1/5   mm    mm   mm   mm   mm   mm 

  betegnelse 

 -------------------------------------------------------------------- 

 12-40   16.00   6.350  2.40  9.93  12.70  60.5   R 1 

 24-90   24.00   9.525  3.60  14.86  19.05  91.0   R 1 1/2 

 50-160  32.00  12.700  4.60  19.81  25.40 121.5   R 2 

 100-360  48.00  19.050  7.10  29.72  38.10 182.0   R 2 1/2 

 180-650  64.00  25.400  9.60  39.65  50.80 243.0   R 3 

 280-1000  80.00  31.750  12.00  49.53  63.50 303.5   R 3 1/2 

 400-1500  95.00  38.100  14.20  59.44  76.20 364.0   R 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

12.5. Prøvning

Når strømningsforholdene er blevet stabile aflæses følgende størrelser:

- barometerstanden (Pb).

- trykket på dysens tilgangsside (PN).

- temperaturen på dysens tilgangsside (ThetaN).

- temperatur og tryk, hvorved volumenstrømmen ønskes (Theta0, Po).

12.6. Beregning af strømmen

qm = 0,1 x pi x B2 x CD x C* x pN/(4 x (R x TN)1/2).

hvor qm = massestrømmen i kg/ s. B = dysediameteren i mm. CD = dyseeffektiviteten. C* = strømningskoefficienten. PN = tilgangssidens absolutte tryk i bar. TN = tilgangssidens absolutte temperatur i K. R = gaskonstanten i J/ kg K) (for Luft er R = 287,1).

C* = 0.684858 + (3.70575-4.76920 x 10-2 x tN + 2.63019 x 10-4 x tN2) x pN 10-1.

Hvor Theta = tilgangssidens temperatur i grader C. På grundlag af prøvningsresultater og den fastsatte nøjagtighed sættes CD = 0.9888.

I udstødningen fra motordrevne kompressorer, transportable eller som »pack«-enheder, ligger ThetaN i intervallet 20-70 grader C og pN på 2-8 bar. C* bliver således på 0,6871-0,6852, hvis gennemsnit på 0,6862 kan benyttes. Derved kan ligningen forenkles til:

qm = 0,1 x pi x B2 x 0.988 x 0.6862 pN/ (4 (287,1 TN)1/2).

qm = 3.143 x 10-3 x B2 x pN/ TN1/ 2 kg/ s.

eller omregnes til volumenstrøm (qv) ved referencebetingelserne:

qv = 9 x 10-3 x B2 x pN To/ po TN1/ 2) 1/ s.

hvor po = det absolutte referencetryk i bar.

To = den absolutte referencetemperatur i K.

 • c) Betonbrækkere og pikhamre

4. Kriterier, der skal benyttes til at udtrykke resultaterne

4.1. Støjkriteriet for en maskines omgivelser udtrykkes ved dens lydeffektniveau.

6. Måleforhold

6.1.1. Bestemmelse af maskinens masse.

Ved bestemmelse af massen skal maskinen være udstyret som til normal drift, bortset fra værktøj, føderør og eventuelt forgreningsdåse.

6.1.2. Understøtning af materiellet.

 • a) For at sikre en tilfredsstillende reproducerbarhed af afprøvningerne skal maskinen holdes i drift på en stand fastgjort til en kubisk betonblok, anbragt i en udgravning i jorden.
 • b) Til afprøvningerne kan der indsættes et mellemstykke af stål mellem maskinen og understøtningen. Dette mellemstykke skal udgøre en fast sammenføjning mellem maskinen og understøtningen. Modellen i figur 2 opfylder disse betingelser.

6.1.3. Blokkens egenskaber.

Denne blok skal være kubisk med 0,60 m plus/minus 2 mm kanter, udført i jernbeton, gennemvibreret med stavvibrator i lag på højst 0,20 m for at forhindre for stærk bundfældelse.

Afstanden mellem det yderste punkt af maskinen (uden værktøj) og stendækslet skal være mellem 0,10 og 0,20 m.

6.1.4. Blokkens sammensætning.

Til en sæk med 50 kg ren Portland Cement, klasse 400 eller tilsvarende:

- 65 liter kalkfrit sand, kornstørrelse 0,1 til 5 mm,

- 115 liter alluvialt, kalkfrit betongrus, kornstørrelse 5 til 25 mm,

- 15 liter vand,

- eventuelt tilsættes hærdemiddel.

Denne kubiske blok skal være armeret med jern af en diameter på 8 mm uden binding på en sådan måde, at hver armeringskreds er uafhængig. En principskitse af udførelsen findes i figur 1.

6.1.5. Maskinstand.

Standen, der fastgøres i blokken, består af en stamper med en diameter på højst 220 mm og mindst 178 mm, og en maskinholder som svarer til den, der sædvanligvis benyttes sammen med den afprøvede maskine, og som er i overensstemmelse med rekommandationerne ISO:R 1180 og R 1571, men tilstrækkelig langt til at muliggøre udførelsen af den praktiske afprøvning.

De to dele skal ved en passende metode gøres fast forbundne. Denne stand skal fastgøres i blokken således, at undersiden af stamperen befinder sig 0,30 m fra blokkens overside (figur 1).

Blokken skal bevare alle sine mekaniske egenskaber, især for såvidt angår forbindelsen mellem maskinstanden og betonen. Før og efter hver afprøvning sikres det, at den i betonblokken fastgjorte stand fortsat er fast forbundet med denne.

6.1.6. Placering af den kubiske blok.

Denne blok skal anbringes i en grav, der er cementeret og forsynet med et stendæksel af en vægt på mindst 100 kg/ m2 som vist på figur 4, således at stendækslets øverste flade er i plan med jorden. For at undgå parasitisk transmission skal blokken desuden isoleres fra bunden og væggene af graven ved hjælp af elastiske blokke, hvis udsvingsfrekvens højst kan svare til halvdelen af den afprøvede maskines slaghastighed, udtrykt i slag pr. sekund.

Den åbning i stendækslet, hvorigennem værktøjet skal passere, skal være så lille som muligt og være forsynet med en blød, støjtæt pakning.

6.2. Støjkildens funktion under målingerne.

For at gøre målingerne reproducerbare skal alle maskiner afprøves i lodret stilling.

Med hensyn til trykluftmaskiner skal udstødningsaksen på den maskine, der er til afprøvning, være i lige stor afstand fra to målepunkter (udstødning direkte på en mikrofon forstyrrer målingen, og må derfor undlades). Anbringelse af mikrofoner mellem maskinen og puffertanken bør undgås (figur 3).

6.2.1. Anvendes ikke.

6.2.2. For så vidt angår trykluftsmaskiner skal maskinens gang være akustisk stabil, således som den virker under vedvarende brug og som angivet i nedenstående bestemmelser.

Maskinen skal fungere ved et arbejdstryk på 600 kPa.

Såfremt dette ikke er muligt, anføres det anvendte tryk samt grunden hertil i afprøvningsrapporten.

Trykregulering af trykluftsmaskiner.

Da maskinen skal virke med 600 kPa eller ved det nominelle tryk, hvis dette afviger herfra, skal trykket kontrolleres ved indgangen til indgangskoblingen, der sikrer energitilførsel til maskinen (figur 3).

Trykkontrollen kan finde sted ved hjælp af et visermanometer, men på grund af maskinens bevægelse, foretrækkes et arrangement med en puffertank med en kapacitet på 50-100 l, der fødes af et 20 m rør med en diameter på 19 mm. Maskinen fødes fra denne tank ved hjælp af et 4,5 m langt rør med en diameter på 25-30 mm forbundet med koblinger. Tanken skal være anbragt længst muligt væk fra maskinen. Et trykudtag skal gøre det muligt at aflæse trykket i denne.

Trykket kan reguleres enten ved hjælp af kompressorens afløbshane eller på tanken ved afladning gennem en indstillelig støjdæmper.

En principskitse af dette arrangement gives i figur 3.

6.3. Afprøvningsstedet.

Prøvearealet skal være plant og vandret. Prøvearealet består af en beton- eller ikke porøs asfaltoverflade og har en radius på mindst 4 m.

6.4.1. Måleflade, måleafstand.

Målefladen til afprøvning er en halvkugle. Radius fremgår af følgende tabel:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Maskinens masse under   Halvkuglens      Værdien z for 

 normal drifttilskud    radius         punkterne 2, 4, 

                           6 og 8 

 --------------------------------------------------------------------- 

 under 10 kg         2 m            0,75 m 

 10 kg eller derover     4 m            1,50 m 

 --------------------------------------------------------------------- 

6.4.2.1. Almindelige bemærkninger.

Med henblik på målingerne bruges seks målepunkter, nemlig punkterne 2, 4, 6, 8, 10 og 12, der placeres i overensstemmelse med punkt 6.4.2.2. i bilag I til direktiv 79/ 113/ EØF med de i ovenstående tabel gengivne ændringer for så vidt angår værdien z for punkterne 2, 4, 6 og 8.

Men henblik på afprøvningen af maskinen anbringes maskinens geometriske midtpunkt over halvkugles midtpunkt.

7. Udførelse af målingerne

7.1.1. Kun baggrundsstøjen tages i betragtning ved korrektionerne.

8. Udnyttelse af resultaterne

8.2. Anvendes ikke.

8.6.2. Da afprøvningsarealets overflade er fast og består af ikke-porøs beton eller asfalt, anvendes punkt 8.6.2. ikke og C = 0.

8.6.3. Den rimdannelse, der er karakteristisk for trykluftsmaskinernes drift, bør undgås under målingerne.

9. Oplysninger, der skal registreres

En model til afprøvningsrapporten findes på side 478.

AFPRØVNINGSBLOK

0,60 m kubisk blok, gennemvibreret

Betonarmering 8 mm Ø indbyrdes uafhængige

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

PRINCIPSKITSE

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

TEGNING AFTRYKLUFTTILFØRSELANORDNING

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

ANORDNING TIL AFPRØVNING

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

MODEL TIL AFPRØVNINGSRAPPORT

AFPRØVNINGSRAPPORT FOR PIKHAMRE OG BETONBRÆKKERE

 

 1. Afprøvnings genstand 

 Fabrikat: ........................................................... 

 Model: ........................... Serienr. ......................... 

 Deminsioner: ........................................................ 

 Beskrivelse: ..................... Masse: ........................... 

 Maskine: trykluftdrevet - hydraulisk - elekrisk - benzindrevet. (* 2) 

 2. Driftsforhold 

 Trykluftsmaskine 

 Driftstryk: .................................................. pascal 

 Luftforbrug .............................................. kbm/sekund 

 Slaghastighed: .......................................... slag/sekund 

 Lyddæmpningsanordning ............................................... 

 2.2. Hydraulisk maskine 

 Hydraulisk tryk: ............................................. pascal 

 Slaghastighed: .......................................... slag/sekund 

 2.3. Elektrisk maskine 

 Driftsspænding: ................................................ volt 

 Salghastighed: .......................................... slag/sekund 

 2.4. Benzindrevet maskine 

 Motorens omdrejningshantighed i o/m ................................. 

 Benyttet (eller indbygget) støjdæmpermærke og type .................. 

 Slaghastighed ........................................... slag/sekund 

 Lyddæmpningsanordning ............................................... 

 3. Afprøvningsforhold 

 Barometertryk: ...................... Omgivende temperatur: ......... 

 Den reflekterende flades sammensætning og mål: ...................... 

 Bemærkninger: ....................................................... 

 4. Instrumentering 

 Mikrofon. ........................... Serienr.: ..................... 

 Støjmåler: .......................... Serienr.: ..................... 

 Oktavbåndsanalysator: ............... Serienr.: ..................... 

 Kalibreringsapparatur: .............. Serienr.: ..................... 

 Diverse (for eks. vindskærm 

 eller registrerende instrument) ..... Serienr.: ..................... 

5 - Skitse over mikrofonplacering, eventuelt udstødningsretning, placering af store genstande, der befinder sig mindre end 25 m fra maskinen under afprøvningen.

6 -Akustiske data:

- areal af målefladen S i kvm og værdi af 10 log10 S Sc;

- lydtrykniveauet målt på målepunkterne;

- middellydtrykniveauet på målefladen;

- eventuelle korrektioner i decibel;

- overfladelydtrykniveau LpAM;

- lydeffektniveau;

- eventuelt direktivitets-indeks og nummer på det målepunkt, hvor LpAmax måles;

- støjens art;

(hørlige særskilte toner, impulskarakter, tidsrelaterede egenskaber osv.); - dato og tidspunkt for målingerne.

 • d) Generatoraggregater

4. Kriterier, der skal benyttes til at udtrykke resultaterne

4.1. Støjkriteriet for generatoraggregaters omgivelser udtrykkes ved deres lydeffektniveau.

6. Måleforhold

6.2. Støjkildens funktion under målingerne.

6.2.1. Anvendes ikke.

6.2.2. Generatoraggregatet skal anvendes på de betingelser, som fabrikanten har angivet. Det skal arbejde med stabil hastighed, belastet med en induktionsfri modstand svarende til tre fjerdedele af aggregatets effekt i kW defineret på basis af den nominielle effekt i kVA under hensyn til effektfaktoren (cos È).

6.3. Afprøvningsstedet.

Prøvearealet skal være plant og vandret. Prøvearealet, inkl. den vertikale projektion af mikrofonplaceringerne består af en beton- eller ikke porøs asfaltoverflade.

Generatoraggregater uden hjul på slæde, meder, anbringes på 0,40 m høje stativer, medmindre der fra fabrikantens side stilles andre krav på grund af anbringelsesforholdene.

6.4.1. Måleflade, måleafstand.

Målefladen til afprøvningen er en halvkugle.

Radius skal være:

- 4 m, når den største dimension på det generatoraggregat, der skal afprøves, er under eller lig med 1,5 m;

- 10 m, når den største dimension på det generatoraggregat, der skal afprøves, er over 1,5 m, men under eller lig med 4 m;

- 16 m, når den største dimension på det generatoraggregat, der skal afprøves er over 4 m.

6.4.2.1. Almindelige bemærkninger.

Med henblik på målingerne bruges seks målepunkter, nemlig punkterne 2, 4, 6, 8, 10 og 12, der placeres i overensstemmelse med punkt 6.4.2.2. i bilag I til direktiv 79/ 113/ EØF.

Med henblik på afprøvning af generatoraggregatet anbringes generatoraggregatets geometriske midtpunkt over halvkuglens midtpunkt.

X-aksen i det koordinantsystem, ud fra hvilken målepunkterne fastlægges, skal være parallel med generatoraggregatets hovedakse.

7. Udførelse af målingerne

7.1.1. Kun baggrundsstøjen tages i betragtning ved korrektionerne.

7.1.5. Reflekterende genstande.

En visuel kontrol i en kreds med en radius, der er lig med 3 gange målehalvkuglens radius, og hvis centrum falder sammen med halvkuglens centrum, er tilstrækkelig til at sikre, at bestemmelserne i punkt 6.3., tredje afsnit, i bilag I til direktiv 79/ 113/ EØF overholdes.

7.2. Måling af lydtrykniveauet L(pA.

Såfremt lydtrykniveauerne ved målepunkterne fastlægges på grundlag af værdier, som aflæses på en lydmåler, skal der tages mindst fem aflæsninger med regelmæssige mellemrum.

8. Udnyttelse af resultaterne

8.2. Anvendes ikke.

8.6.2. Under hensyn til punkt 6.3. anvendes punkt 8.6.2. ikke og C = 0.

Bilag 3

 • a) Model til beskrivelse af en type elektrisk svejseaggregat med henblik på EØF-typeafprøvning
   
  
   1. Generelt 
  
   1.1. Fabrikantens navn og adresse 
  
   1.2. Navn og adresse på fabrikantens eventuelle befuldmægtigede 
  
   1.4. Handelsbetegnelse 
  
   1.5. Type 
  
   2. Det elektriske svejseaggregats dimensioner 
  
   2.1. Længde ............ m 
  
   Bredde ................. m 
  
   Højde .................. m 
  
   Vægt ................... kg 
  
   2.2. Aggregattype: Slæde - påhængsvogn - andet (* 3). 
  
   3. Virkemåde 
  
   3.1. Drivmotor. 
  
   3.1.1. Mærke og type 
  
   3.1.2. Anvendt energiform: benzin, diesel, elektricitet, gas (* 3) 
  
   3.1.3. Omdrejningstal o/ min. 
  
   3.2. Generator. 
  
   3.2.1. Mærke og type 
  
   3.2.2. Omdrejningstal o/ min. 
  
   3.2.3. Nominel svejsestrøm A 
  
   3.2.4. Nominel maksimalstrøm A 
  
   4. Såfremt der ved salg udleveres en teknisk vejledning, vedlægges 
  
    denne. 
  
   Bilag 3 
  
   b) Model til beskrivelse af en type kompressor med henblik på 
  
    EØF-typeafprøvning 
  
   1. Generelt 
  
   1.1. Fabrikantens navn og adresse 
  
   1.2. Navn og adresse på fabrikantens eventuelle befuldmægtigede 
  
   1.3. Mærke (firmanavn) 
  
   1.4. Handelsbetegnelse 
  
   1.5. Type 
  
   1.6. Kompressionssystem: stempel-, rotation- eller centrifugal (* 3). 
  
   2. Kompressorens dimensioner 
  
   2.1. Længde ............ m 
  
   Bredde ................. m 
  
   Højde .................. m 
  
   Vægt ................... kg 
  
   3. Virkemåde 
  
   3.1. Drivmotoren 
  
   3.1.1. Mærke og type 
  
   3.1.2. Anvendt energiform: benzin, diesel, elektricitet, gas (* 3). 
  
   3.1.3. Nominel hastighed o/ min. 
  
   3.1.4. Motoreffekt kW (Rådets direktiv 80/ 1269/ EØF) 
  
   3.2. Kompressoren. 
  
   3.2.1. Mærke og type 
  
   3.2.2. Nominel hastighed ved fuld belastning o/ min. 
  
   3.2.3. Nominelt pumpetryk kPa 
  
   3.2.4. Nominel luftgennemstrømning ved ovennævnte hastighed og tryk, 
  
    målt i overensstemmelse med metoden i punkt 12, bilag I m3/ min. 
  
   4. Såfremt der findes en teknisk vejledning, vedlægges denne. 
  
   Bilag 3 
  
   c) Model til beskrivelse af en type betonbrækker eller pikhammer med 
  
    henblik på EØF-typeafprøvning 
  
   1. Generelt 
  
   1.1. Fabrikantens navn og adresse 
  
   1.2. Navn og adresse på fabrikantens eventuelle befuldmægtigede 
  
   1.3. Mærke (firmanavn) 
  
   1.4. Handelsbetegnelse (specificer eventuelt varianter) 
  
   1.5. Type 
  
   1.6. Anbringelsessted og -måde for foreskrevne påskrifter og skilte 
  
   2.1. Masse ...................................... kg 
  
   3. Driftsforhold 
  
   3.1. Trykluftmaskine 
  
   3.1.1. Driftstryk ............................... Pa 
  
   3.1.2. Luftforbrug .......................... kbm/ s 
  
   3.1.3. Slaghastighed ....................... slag/ s 
  
   3.1.4. Støjdæmperanordning, indbygget (* 2) transportabel (* 2) 
  
    (mærke og type) 
  
   3.2. Hydralisk maskine 
  
   3.2.1. Det hydraliske tryk 
  
   3.2.2. Slaghastighed ....................... slag/ s 
  
   3.2.3. Støjdæmpningsanordning, indbygget (* 2) transportabel (* 2) 
  
    (mærke og type). 
  
   3.2.4. Ubevægelige dele. 
  
   3.2.5. Bevægelige dele. 
  
   3.2.6. Energiforbrug pr. minut. 
  
   3.3. Elektrisk maskine 
  
   3.3.1. Driftsspænding ................. volt 
  
   3.3.2. Slaghastighed ............... slag/ s 
  
   3.3.3. Støjdæmpningsanordning, indbygget (* 2) transportabel (* 2) 
  
    (mærke og type). 
  
   3.3.4. Ubevægelige dele. 
  
   3.3.5. Bevægelige dele. 
  
   3.3.6. Energiforbrug. 
  
   3.4. Benzindrevet maskine 
  
   3.4.1. Motorens omdrejningshastighed i o/ min. 
  
   3.4.2. Slaghastighed ............... slag/ s 
  
   3.4.3. Anvendt lyddæmper (mærke og type). 
  
   3.4.4. Støjdæmpningsanordning, indbygget (* 2) transportabel (* 2) 
  
    (mærke og type). 
  
   4. Supplerende oplysninger 
  
   4.1. Tegning med angivelse af målestok eller foto af maskinen. 
  
   4.2. Adresse, hvor nødvendige supplerende oplysninger kan indhentes. 
  
   5. Varebeskrivelsen vedlægges, dersom en sådan findes. 
  
   d) Model til beskrivelse af en type generatoraggregat med henblik på 
  
    EØF-typeafprøvning 
  
   1. Generelt 
  
   1.1. Fabrikantens navn og adresse 
  
   1.2. Navn og adresse på fabrikantens eventuelle befuldmægtigede 
  
   1.4. Handelsbetegnelse 
  
   1.5. Type 
  
   2. Generatoraggregatets dimensioner 
  
   2.1. Længde ............... m 
  
   Bredde .................... m 
  
   Højde ..................... m 
  
   Vægt4 ..................... kg 
  
   2.2. Type: slæde - vogn - andet (* 2). 
  
   3. Virkemåde 
  
   3.1. Drivmotor. 
  
   3.1.1. Mærke og type 
  
   3.1.2. Anvendt energiform: benzin, diesel, gas (* 2). 
  
   3.1.3. Omdrejningstal ................ o/ min. 
  
   3.2. Generator. 
  
   3.2.1. Mærke og type 
  
   3.2.2. Omdrejningstal ................ o/ min. 
  
   3.2.3. Effekt ved konstant drift 
  
   - kVA-effekt: 
  
   - afgiven effekt (kW): 
  
   3.2.4. Strømart: - vekselstrøm - enfase - trefase - jævnstrøm - 
  
    osv.*). 
  
   3.2.5. Spænding: mellem faser - mellem fase og nul - osv.*). 
  
   3.2.5. Frekvens (Hz) 
  
   4. Såfremt der findes en teknisk vejledning, vedlægges denne. 
  
  

BILAG 4

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

BILAG 5

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

BILAG 6

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen