Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri m.v. i visse områder i danske farvande

 

I medfør af § 1, stk. 2, § 6, nr. 1, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 554 af 21. juni 2000 og efter bemyndigelse fra erhvervsministeren fastsættes:

Kapitel 1

NORDSØEN

§ 1. På grund af udlagte miner og andre sprængstofholdige genstande fastsættes for nedennævnte områder følgende indskrænkninger i adgangen til sejlads, ankring, fiskeri m.v.

Forbud mod sejlads

§ 2. Området mellem Jyllands vestkyst og forbindelseslinierne gennem følgende positioner:

1) 55°28,62'N. - 8°18,12'Ø.

2) 55°27,86'N. - 8°18,69'Ø.

3) 55°27,76'N. - 8°18,62'Ø.

4) 55°28,16'N. - 8°15,12'Ø.

samt området, der fra position 4) strækker sig 1 sømil ud fra kysten indtil 55°49,0'N. Undtaget fra forbudet er fritidsfartøjer under 5 BRT/BT.

Forbud mod ankring, fiskeri med bundslæbende redskaber samt arbejder på havbunden

§ 3. Ved Listerdyb:

Et cirkulært område med centrum i 55°04,9'N. - 8°16,2'Ø. og radius 1 sm.

§ 4. Ved Rømø og Mandø:

Et område, der begrænses af forbindelseslinierne gennem følgende positioner og vestkysten af Rømø og Mandø:

1) 55°04,12'N. - 8°29,30'Ø.

2) 55°03,85'N. - 8°29,20'Ø.

3) 55°04,95'N. - 8°19,80'Ø.

4) 55°16,95'N. - 8°19,80'Ø.

5) 55°16,95'N. - 8°32,00'Ø.

6) 55°15,90'N. - 8°32,70'Ø.

7) 55°12,55'N. - 8°31,70'Ø.

Kapitel 2

KATTEGAT

Forbud mod sejlads

§ 5. På grund af udlagte miner og andre sprængstofholdige genstande forbydes sejlads i nedennævnte områder:

1) Ved Stensnæs:

Et område på 1 sømils bredde langs kysten fra 57°15,0'N til Vorså havnemole på 57°12,2'N. - 10°29,7'Ø. Indsejlingen til Vorså Havn er undtaget fra sejladsforbudet.

2) Nord for Rågeleje:

Et område, der begrænses af forbindelseslinierne gennem følgende positioner:

1) 56°10,27'N. - 12°07,53'Ø.

2) 56°09,57'N. - 12°07,73'Ø.

3) 56°09,37'N. - 12°05,83'Ø.

4) 56°10,37'N. - 12°05,53'Ø.

Positionerne1)-4) er afmærket med gul specialafmærkning.

Forbud mod fiskeri ud for Skagen Havn

§ 6. Til sikring af den frie og uhindrede sejlads på Skagen Havn forbydes fiskeri af enhver art indenfor et område af 700 m fra fyret på vestlige bølgebryders østende og begrænset ved

1) en linie fra ydre forhavns vestlige hjørne i pejling retv. 180° og

2) en linie fra ydre forhavns østlige hjørne draget pejling retv. 135°.

Forbud mod fiskeri ud for Anholt Havn

§ 7. Til sikring af den frie og uhindrede sejlads på Anholt Havn forbydes fiskeri af enhver art indenfor et område, der mod øst er begrænset af to linier fra vinkelfyret på det nordlige molehoved i pejling retv. 145° og retv. 354°, og som strækker sig 500 m ud fra fyret.

Kapitel 3

ÅRHUS BUGT

Forbud mod sejlads, dykning og ophold

§ 8. På grund af fare for eksplosion af udkastet ammunition og sprængstof i farvandet mellem Skæring Strand og Skødshoved forbydes al sejlads, uautoriseret dykning og ophold af civile skibe og fartøjer i det i stk. 2 nævnte område, jf. dog stk. 3 og 4. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at ammunition og sprængstoffer ved stød, slag eller anden form for direkte berøring kan forårsage en utilsigtet og livsfarlig eksplosion af et eller flere af de sprængemner, der ligger på havbunden.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte område begrænses af linier gennem positionerne:

1) 56°12,36'N. - 10°18,04'Ø.

2) 56°13,30'N. - 10°19,02'Ø.

3) 56°13,37'N. - 10°19,52'Ø.

4) 56°12,98'N. - 10°20,62'Ø.

5) 56°12,43'N. - 10°19,92'Ø.

6) 56°11,90'N. - 10°19,27'Ø.

Positionerne 1)-6) er afmærket med gul specialafmærkning.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan på særlige betingelser tillade sejlads med skibe til Studstrupværket gennem en oprenset og afmærket sejlrende gennem forbudsområdet. Al uvedkommende sejlads i sejlrenden er forbudt.

Stk. 4. Da faren for det udkastede ammunition og sprængstof i den del af forbudsområdet, der er beliggende øst for den afmærkede sejlrende, d.v.s. området, der er omfattet af en linie følgende sejlrendens østlige begrænsning og herfra til en linie gennem positionerne 4), 5) og 6), ikke anses for at udgøre en større fare for sejladsen end enhver anden fare for sejladsen, er sejlads i dette område tilladt for skibe, hvis dybgang ikke overstiger 3 m. I området forbydes dog al ankring, fiskeri, uautoriseret dykning samt al anden aktivitet, der kan medføre kontakt med havbunden.

Forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, ankring og dykning

§ 9. På grund af mulig tilstedeværelse af sprængstofholdige genstande i et område ved Tunø Knob forbydes fiskeri med bundslæbende redskaber, ankring og uautoriseret dykning i området, der er begrænset af forbindelseslinierne gennem følgende positioner:

1) 55°58,29'N. - 10°22,77'Ø.

2) 55°57,19'N. - 10°22,77'Ø.

3) 55°57,19'N. - 10°20,77'Ø.

4) 55°58,29'N. - 10°20,77'Ø.

Positionerne 1)-4) er afmærket med gul specialafmærkning.

Kapitel 4

STOREBÆLT, LILLEBÆLT OG FEMER BÆLT

Forbud mod ankring, sandsugning eller optagning af sten

§ 10. På grund af tilstedeværelsen af kabler m.v. forbydes det at ankre uden bydende nødvendighed samt at foretage sandsugning eller optage sten i nedennævnte områder i Storebælt, Lillebælt og Femer Bælt:

1) Storebælt:

I området, der begrænses af forbindelseslinierne mellem følgende positioner:

a) 54°47,96'N. - 10°45,76'Ø.

b) 54°47,96'N. - 10°49,73'Ø.

c) 54°44,96'N. - 10°49,73'Ø.

d) 54°43,89'N. - 10°43,32'Ø.

2) Lillebælt:

I området, der begrænses mod nord af breddeparallellen 55°28,36'N og mod syd af breddeparallellen 55°26,46'N samt mod øst og vest af kystlinierne mellem nævnte breddeparalleller ved henholdsvis Fønsskov og Stenderup Hage. Fiskeriinspektorat Syd, Afdelingen i Fredericia, kan dog anvise fiskefartøjer faste ankerpladser i det nævnte område.

3) Femer Bælt:

I området, der begrænses af forbindelseslinierne mellem følgende positioner:

a) 54°37,60'N. - 11°25,33'Ø.

b) 54°35,36'N. - 11°21,61'Ø.

c) 54°33,38'N. - 11°26,43'Ø.

d) 54°35,71'N. - 11°30,23'Ø.

§ 11. Såfremt et skib eller et fartøj er ankret i det i § 10, nr. 1, nævnte område i Storebælt, eller er ankret uden tilladelse i området i Lillebælt som nævnt i § 10, nr. 2, må ankret kun lettes efter anvisning fra Søværnets Operative Kommando.

Stk. 2. Udsættelse af faststående fiskeredskaber og bundgarnspæle i de i § 10, nr. 1 og 2, nævnte områder må kun finde sted efter anvisning fra fiskeriinspektorat Syd, Afdelingen i Fredericia.

Stk. 3. Udsættelse af faststående fiskeredskaber og bundgarnspæle i det i § 10, nr. 3, nævnte område er forbudt.

Kapitel 5

ØSTERSØEN

Forbud mod sejlads

§ 12. På grund af udlagte miner og andre sprængstofholdige genstande forbydes sejlads i nedennævnte 3 områder ved Bornholm:

1) En cirkel med centrum i 55°02,4'N. - 14°37,9'Ø. og radius 0,5 sm.

2) En cirkel med centrum i 55°04,7'N. - 15°14,2'Ø. og radius 0,3 sm.

3) En cirkel med centrum i 55°21,1'N. - 15°07,5'Ø. og radius 0,3 sm.

Kapitel 6

SUNDET

Sejladsforbud for fritidsfartøjer

§ 13. Ud for Helsingør Statshavn er der etableret et forbudsområde begrænset af en linie gennem følgende positioner:

1) 56°02,19'N. - 12°37,32'Ø., Kronhoved.

2) 56°02,19'N. - 12°37,48'Ø.

3) 56°02,05'N. - 12°37,48'Ø.

4) 56°01,84'N. - 12°37,20'Ø.

5) 56°01,84'N. - 12°36,59'Ø., kyst.

Stk. 2. Indenfor det i stk. 1 nævnte område, se bilag 1, er al sejlads med fritidsfartøjer forbudt. Undtaget fra forbudet er fritidsfartøjer over 15 m, der har fået havnens tilladelse til anløb.

Forbud mod ankring, fiskeri og ophold m.v.

§ 14. For at sikre den frie udsejling fra Københavns Lufthavns redningshavn og besejlingen af havnen for katamaranfærger samt for at sikre lufttrafikken til og fra lufthavnen er det forbudt at opholde sig indenfor et område, område A, begrænset af Amagers østkyst og en linie gennem følgende positioner:

1) 55° 36,81 N. - 12° 40,88 Ø.

2) 55° 36,76 N. - 12° 41,08 Ø.

3) 55° 36,61 N. - 12° 41,13 Ø.

4) 55° 36,62 N. - 12° 40,86 Ø.

og herfra en linie i en afstand af 50 m fra kysten til:

5) 55° 36,40 N. - 12° 40,42 Ø., jf. område A i bilag 2.

Stk. 2. Af hensyn til faren for kollision mellem fugle og fly under indflyvningen til Københavns Lufthavn er det forbudt at drive enhver form for fiskeri samt at rense fisk og udsmide fiskeaffald inden for et område, område B, begrænset af en linie gennem følgende positioner:

1) 55° 37,95 N. - 12° 40,58 Ø.

2) 55° 38,27 N. - 12° 41,05 Ø.

3) 55° 38,20 N. - 12° 41,20 Ø.

4) 55° 37,88 N. - 12° 40,74 Ø., jf. område B i bilag 2.

Stk. 3. Af hensyn til faren for kollision mellem fugle og fly under indflyvningen til Københavns Lufthavn er der etableret et område, område C, inden for hvilket det er forbudt at udføre enhver form for fiskeri, at rense fisk og udsmide fiskeaffald. Området strækker sig 150 m vinkelret ud fra kysten langs Kastrup Halvø med afgrænsning i følgende positioner:

1) mod nord 55° 37,95 N. - 12° 40,84 Ø., og

2) mod syd 55° 36,78 N. - 12° 41,02 Ø., jf. område C i bilag 2.

Erhvervsfiskere kan dog efter ansøgning til Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Roskilde, tillades fiskeri med ruser og garn i området.

Stk. 4. Uden for ovennævnte områder er der af hensyn til faren for kollision mellem fugle og fly under indflyvningen til Københavns Lufthavn etableret et område, område D, inden for hvilket det er forbudt at drive fiskeri med åle- og torskeruser, at rense fisk og udsmide fiskeaffald. Området er begrænset af en linie gennem følgende positioner:

1) 55° 38,06 N. - 12° 39,39 Ø. (Sydlige molehoved i Kastrup lystbådehavn)

2) 55° 38,50 N. - 12° 41,15 Ø.

3) 55° 38,12 N. - 12° 41,50 Ø.

4) 55° 36,15 N. - 12° 41,79 Ø.

5) 55° 35,68 N. - 12° 40,80 Ø. (Nordlige molehoved i Dragør havn), jf. område D i bilag 2.

Erhvervsfiskere kan dog efter ansøgning til Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Roskilde, tillades fiskeri med ruser i området.

§ 15. På grund af tilstedeværelsen af kabler i Sundets nordlige del forbydes det at ankre uden bydende nødvendighed samt at foretage sandsugning eller optage sten i det område, der er begrænset af en linie gennem følgende positioner:

1) 56°05,38'N. - 12°30,26'Ø.

2) 56°05,67'N. - 12°30,49'Ø.

3) 56°06,71'N. - 12°32,81'Ø.

4) 56°04,26'N. - 12°37,09'Ø.

5) 56°03,25'N. - 12°37,21'Ø.

Stk. 2. Såfremt et skib eller fartøj er ankret i det i § 15, stk. 1, nævnte område, må ankret kun lettes efter anvisning fra Sundets Marinedistrikt.

Kapitel 7

SAMTLIGE DANSKE FARVANDE

Positionsangivelser

§ 16. Positionsangivelser i denne bekendtgørelse refererer til datum WGS 84.

Regler for transport af ammunition

§ 17. Skibe, der transporterer ammunition, som er opfisket fra havbunden, må ikke anduve danske fjorde, bugter og vige. Sådanne skibe må desuden ikke komme danske broer, havne- og kajanlæg nærmere end 3 sømil.

Stk. 2. Skibe henhørende under Søværnet er undtaget fra de i stk. 1 nævnte bestemmelser.

Bekendtgørelse af fareområder

§ 18. I »Efterretninger for Søfarende« bekendtgøres områder, hvor der på grund af formodning om tilstedeværelsen af bundminer eller andre sprængstofholdige genstande advares mod ankring, fiskeri med bundslæbende redskaber samt arbejder på havbunden.

Kapitel 8

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 19. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2000.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 556 af 3. august 1998 om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri m.v. i visse områder i danske farvande ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 8. november 2000

Niels J. Bagge

/Ib Winkel Smith


Bilag 1


Bilag 2