Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod anvendelse af gifte i visse varmesystemer


I medfør af §§ 30, 45, stk. 1, og 61 i lov nr. 212 af 23. maj 1979 om kemiske stoffer og produkter, som ændret ved lov nr. 68 af 20. februar 1980 fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer anvendelsen af gifte i cirkulerende vand i centralvarme- og fjernvarmeanlæg.

Stk. 2. Ved centralvarmeanlæg forstås anlæg til opvarmning af en hustand.

Stk. 3. Ved fjernvarmeanlæg forstås anlæg til varmt eller hedt vand leveret til to eller flere forbrugere fra en af følgende typer varmeproducenter:

  • 1) fjernvarmeværker
  • 2) blokvarmecentraler
  • 3) kraftvarmeværker, affaldsforbrændringsanlæg, industrivirksomheder, geotermiske anlæg m.v.

Stk. 4. Ved gifte forstås i denne bekendtgørelse:

  • 1) kemiske stoffer, som skal klassificeres »meget giftig« eller »giftig« i henhold til miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 17. september 1980 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og produkter,
  • 2) produkter indeholdende sådanne stoffer.

Stk. 5. Ved en kollektiv koblingsstation forstås et anlæg indeholdende en varmeveksler, som forbinder et primært vandkredsløb med et sekundært vandkredsløb til forsyning af to eller flere forbrugere, og som står under varmeleverandørens kontrol.

Begrænsninger

§ 2. Gifte må ikke anvendes som tilsætningsstoffer til cirkulerende vand i centralvarme- og fjernvarmeanlæg, jfr. dog § 3.

§ 3. Hvor et forsyningsanlæg består af et primært vandkredsløb, som via en varmeveksler i en kollektiv koblingsstation opvarmer vandet i et sekundært kredsløb, og kun dette sekundære kredsløb leder vand ud til de enkelte forbrugere, må stoffet hydrazin anvendes i det primære vandkredsløb på de i bilag 1 angivne vilkår.

Myndigheder, dispensation og klage

§ 4. Tilsyn og kontrol med overholdelse af §§ 2 og 3 udøves af miljøstyrelsen og kemikaliekontrollen.

§ 5. Miljøstyrelsen kan tillade, at reglerne i § 2, forsåvidt angår stoffet hydrazin, for de af § 9, stk. 2 omfattede leverandører, fraviges i op til 2 år efter 1. juli 1984, på de i bilag 1 angivne vilkår.

Stk. 2. Ansøgning om dispensation efter stk. 1 skal være miljøstyrelsen i hænde senest 1. september 1982.

Stk. 3. For fjernvarmeanlæg, hvor der er et primært og et sekundært vandkredsløb, men hvor de øvrige betingelser i § 3 ikke er opfyldt, kan der søges dispensation til anvendelse af hydrazin i det primære vandkredsløb på de i bilag 1 fastsatte betingelser. Ansøgning herom sendes til miljøstyrelsen.

§ 6. Kemikaliekontrollens afgørelse efter lovens § 48 kan indbringes for miljøstyrelsen. Klagen indsendes til kemikaliekontrollen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 7. Miljøstyrelsens afgørelser efter §§ 5 og 6 samt miljøstyrelsens afgørelser som tilsynsmyndighed efter lovens § 48 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes overtrædelser af §§ 2 og 3 med bøde eller hæfte.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Leverandører af fjernvarme, som ved bekendtgørelsens ikrafttræden anvender hydrazin, må fortsætte hermed indtil 1. juli 1984.

Miljøministeriet, den 14. april 1982

Erik Holst

/ H. Hummelmose

Bilag 1

Målemetoder og kontrol

Tilsætning af hydrazin må såvel på værker, der omfattes af bekendtgørelsens § 3, som på værker, der har fået dispensation efter § 5, kun ske på følgende vilkår:

  • 1) Hydrazin må kun doseres til fjernvarmevand i mængder og med en doseringshastighed, der sikrer, at den maximale koncentration efter tilsætningen, målt i fremløbet efter hydrazindoseringsstedet, men senest ved vandets afgang fra værket, ikke overstiger 0,5 mg/ l. Hydrazinkoncentrationen skal måles mindst en gang om ugen.

Vandprøven skal så vidt muligt analyseres umiddelbart efter prøveudtagningen - højst 1 time efter. Ved længere varighed mellem prøveudtagning og analyse må vandprøven stabiliseres ved tilsætning af 10 ml koncentreret saltsyre pr. liter vandprøve. Efter en sådan stabilisering holder hydrazinkoncentrationen sig uforandret i mindst 5 døgn.

Analysen skal foretages ved colorimetri eller fotometri efter tilsætning af paradimethylaminobenzaldehyd til en udtaget vandprøve (ref: f.eks. primærværkernes vandanalyseudvalgs arbejdsblad nr. 206.1.).

  • 2) Fjernvarmeleverandøren skal føre en journal over tilsætningen indeholdende oplysninger om:

1. Den samlede mængde af tilsat hydrazin ved hvert doseringsforløb.

2. Produktkoncentrationen med hensyn til hydrazin.

3. Tidsforløbet for tilsætningen.

4. Prøveudtagningstidspunkter.

5. Analyseresultater.

6. Spædevandsforbrug.

Journalen skal være tilgængelig for kontrolmyndighederne, ligesom disse skal have adgang til at udtage vandprøver med henblik på kontrolanalyser. En gang årligt skal en kopi af journalen tilsendes miljøstyrelsen.

Officielle noter

Ingen