Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af dele af søterritoriet samt rev omkring Hesselø


I medfør af § 60 og § 66 i lov om naturfredning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 435 af 1. september 1978, samt i fortsættelse af tidligere bekendtgørelser, senest miljøministeriets bekendtgørelse nr. 145 af 29. marts 1977 om det videnskabelige reservat Hesselø, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter den del af søterritoriet samt de rev, som ligger inden for en afstand af 3 sømil fra Hesselø.

§ 2. Inden for det fredede område er enhver nedlægning, indfangning eller forjagelse af vildtlevende pattedyr og fugle samt indsamling af fugleæg forbudt hele året.

§ 3. På alle rev er al færdsel forbudt i tiden 15/ 4 - 30/ 9.

§ 4. Naturfredningsrådet kan dispensere fra de i §§ 2 og 3 nævnte bestemmelser.

§ 5. Overtrædelse af §§ 2 og 3 straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Miljøministeriet, den 14. april 1982

Erik Holst

/Kirsten Mortensen

Officielle noter

Ingen