Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalitetskrav m. v. til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand


I medfør af § 56, § 59, stk. 1, § 60, stk. 2, og § 84, stk. 2, i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m. v. bestemmes:

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter:

 • 1) De kvalitetskrav, som fersk overfladevand skal opfylde, når det anvendes eller skal anvendes til fremstilling af drikkevand, som leveres gennem et forsyningsnet til alment brug.
 • 2) Hyppigheden af prøvetagning og analyse af det anvendte overfladevand.
 • 3) Krav til de analysemetoder, som skal anvendes til kontrol af overfladevandets kvalitet.

Stk. 2. Det skal i hvert enkelt tilfælde tilstræbes, at vandkvaliteten er bedst mulig uanset minimumskvalitetskravene i denne bekendtgørelse, ligesom de recipientansvarlige skal tilstræbe en videregående forbedring. Den kvalitet, som overfladevandet har ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, må ikke forringes som følge af bestemmelserne i §§ 2-3.

Kapitel 1

Kvalitetskrav til overfladevand

§ 2. Overfladevand, der anvendes til fremstilling af drikkevand, skal overholde de grænseværdier, der i bilag 1 til bekendtgørelsen er angivet som højest tilladelige værdier for vandkvaliteterne A1-A3. Der må afhængig af vandkvaliteten vælges den fornødne vandbehandlingsmetode, jfr. bilag 2.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at overfladevandets kvalitet mindst svarer til de værdier, der i bilag 1 er angivet som vejledende værdier, afhængig af den valgte behandlingstype.

Stk. 3. Overfladevand af ringere kvalitet end kategori A 3 i bilag 1 kan kun anvendes til fremstilling af drikkevand med miljøstyrelsens tilladelse.

§ 3. Overfladevandet anses for at opfylde de fastsatte kvalitetskrav, hvis mindst 95 pct. af prøverne ved regelmæssige prøveudtagninger ligger inden for de højest tilladelige værdier, og hvis det for højst de 5 pct. af prøverne, som ikke opfylder kravene, gælder at:

 • a) Vandet ikke afviger mere end 50 pct. fra de pågældende parameterværdier undtagen med hensyn til temperatur, pH, opløst ilt og mikrobiologiske parametre.
 • b) Anvendelsen ikke kan medføre fare for den offentlige sundhed.

Stk. 2. Overskridelser af de fastsatte kvalitetskrav, som er forårsaget af oversvømmelser, andre naturkatastrofer eller usædvanlige meteorologiske forhold, tages ikke i betragtning ved opgørelse af de i stk. 1 omhandlede procentsatser.

Kapitel 2

Prøvetagning og prøvetagningshyppighed

§ 4. Vandprøverne skal tages på det sted, hvor overfladevandet indvindes, inden det ledes til behandlingsanlægget.

Stk. 2. Prøvetagningerne skal så vidt muligt fordeles over hele året eller indvindingsperioden, således at der opnås et repræsentativt billede af vandkvaliteten.

§ 5. Den mindste årlige hyppighed for prøvetagning og analyse af hver parameter er anført i bilag 3 og 4 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at en regelmæssig analyse af vandet kan undlades for parametre, hvor tidligere undersøgelser har vist, at vandet er af en bedre kvalitet end den, der er angivet under de højest tilladelige værdier i kolonne A 1 i bilag 1, dog forudsat at der ikke forekommer forurening med stoffet, og at der ikke foreligger nogen risiko for forringelse af vandkvaliteten.

Kapitel 3

Krav til analysemetoder

§ 6. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- »referencemålemetode«: betegnelsen for et måleprincip eller en nøjagtig beskrivelse af en arbejdsgang, der muliggør bestemmelsen af de parametre, som er anført i bilag 1;

- »detektionsgrænse«: den mindste værdi, der kan konstateres af den undersøgte parameter;

- »præcision«: det interval, inden for hvilket 95 pct. af resultaterne af de målinger, der udføres på samme prøve og under anvendelse af samme metode, findes;

- »nøjagtighed«: forskellen mellem den undersøgte parameters sande værdi og den fundne middelværdi.

§ 7. De værdier for detektionsgrænse, præcision og nøjagtighed for de enkelte parametre, som er anført i bilag 5, skal overholdes ved analyse af vandprøverne. De procentvise angivelser for præcision og nøjagtighed skal kunne overholdes for de koncentrationer, der er angivet som vejledende og højst tilladelige værdier.

Stk. 2. Ved udførelsen af analyserne kan laboratorierne anvende de i bilag 5 anførte referenceanalysemetoder. Anvendes andre metoder, skal de opfylde kravene i stk. 1.

Stk. 3. Prøvebeholderne, de midler eller metoder, der anvendes til konservering af en delprøve til analyse af en eller flere parametre, transporten og opbevaringen af prøverne samt disses forberedelse til analyse, må ikke kunne forårsage afgørende (signifikante) ændringer af analyseresultaterne.

Kapitel 4

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Med bøde straffes den, der overtræder § 2, § 4, § 5, stk. 1 eller § 7, stk. 1 og 3.

§ 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Miljøministeriet, den 29. april 1980

Erik Holst

/ Gertrud Goldschmidt

Bilag 1

Kvalitetskrav til overfladevand, der skal anvendes til fremstilling af drikkevand

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilag 2

Typebehandlinger, som muliggør behandling af overfladevand af vandkvalitet A1, A2 og A3 til drikkevand.

Vandkvalitet A1:

Simpel fysisk behandling samt desinfektion, f. eks. hurtig filtrering og kloring.

Vandkvalitet A2:

Normal fysisk og kemisk behandling samt desinfektion, f. eks. flokkulering, sedimentering, kloring, filtrering, afsluttende kloring.

Vandkvalitet A3:

Videregående fysisk og kemisk behandling, forædling og desinfektion f. eks. flokkulering, sedimentering, ozonbehandling, filtrering gennem sand og aktivt kul, afsluttende kloring.

Bilag 3

Mindste årlige hyppighed for prøveudtagning og analyse af hver parameter i Bilag 1.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

              A 1*      A 2*      A 3* 

 Befolkning     -------------------------------------------------- 

            I** II** III** I** II** III** I** II** III** 

 --------------------------------------------------------------------- 

 mindre end 

 eller lig 10.000   1  1  1   1  1  1   2  1  1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 større end 10.000 

 mindre end 

 eller lig 30.000   1  1  1   2  1  1   3  1  1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 større end 30.000 

 mindre end 

 eller lig 100.000   2  1  1   4  2  1   6  2  1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 større end 100.000  3  2  1   8  4  1  12  4  1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Kvaliteten af overfladevand, som er anført i bilag 1.

icering af parametrene efter hyppighed i kategorier, som anført i bilag 4.

Bilag 4

Kategorier

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I              II            III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Parametre          Parametre         Parametre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Farve            Opløst jern        Arsen 

 Lugt            Kobber          Barium 

 Opslemmede stoffer, total  Mangan          Bly 

 Temperatur         Zink           Cadium 

 pH             Sulfat          Krom, total 

 Ledningsevne        Overfladeaktive stoffer  Kviksølv 

 Ammonium          Fenoler          Selen 

 Fosfat           Kjeldahl-kvælstof     Bor 

 Klorid           Coliforme, total     Cyanid 

 Nitrat           Fækalcoliforme      Fluorid 

 Biokemisk iltforbrug                 Opløste eller 

  (BI5)                        emulgerede 

                            kulbrinter 

 Kemisk iltforbrug (COD)                Stoffer, som 

                            kan ekstraheres 

                            med kloroform 

 Iltmætning                      Polycycliske 

                            aromatiske 

                            kulbrinter(PAH) 

                            Pesticider, 

                            total 

                            Fækale 

                            streptokokker 

                            Salmonella 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 5

Referencemålemetoder til bestemmelse af vejledende og højest tilladelige værdier i bilag 1

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen