Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dokumentation og indberetningspligt ved tinglysning af dokumenter vedrørende fast ejendom for selskaber m.fl.


I medfør af §§ 8 og 11 lov nr. 267 af 7. juni 1972 om sommerhuse og campering m.v. fastsættes:

§ 1. Dokumenter om adkomst på fast ejendom eller en del af en sådan for selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, private institutioner, stiftelser og legater skal for af kunne tinglyses enten

  • 1) indeholde erhververens erklæring om, at ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse, eller
  • 2) indeholde erhververens erklæring om, at ejendommen skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens § 1 samt angive dette erhvervsøjemed f.eks. produktionsvirksomhed, forretningslokaler, udstykning eller bebyggelse med videresalg for øje, eller
  • 3) indeholde erhververens erklæring om, at ejendommen skal anvendes i et erhvervsøjemed, der er omfattet af lovens § 1 og angive dette erhvervsøjemed, eller
  • 4) være ledsaget af boligministeriets tilladelse til erhvervelsen.

§ 2. De i § 1, nr. 1, 2 og 3 omhandlede erklæringer afgives under strafansvar.

§ 3. I de i § 1, nr. 3 omhandlede tilfælde indsender tinglysningsdommeren kopi af skødet til boligministeriet.

§ 4: Kommer tinglysningsdommeren i øvrigt under varetagelsen af sine sædvanlige opgaver til kundskab om virksomhed, som kan være omfattet af lovens § 1, afgives indberetning herom til boligministeriet.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 1973.

Boligministeriet, den 29. marts 1973.

Helge Nielsen.

/Gertrud Goldschmidt.

Officielle noter

Ingen