Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab


I medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 49, stk. 1 og 3, § 53 og § 54, stk. 3, i lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning og i medfør af § 30, stk. 1, § 70, § 72, § 73, stk. 4, og § 89, stk. 3, i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse fastsættes:

Kapitel 1

Område m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for hold af fugle i fangenskab, når fugleholdet omfatter

 • 1) 1 eller flere rovfugle eller ugler,
 • 2) 1 eller flere fugle af de arter, der er nævnt i bilag 2,
 • 3) tilsammen 40 eller flere fugle af de arter, der er nævnt i bilag 3, eller
 • 4) tilsammen 5 eller flere fugle af alle andre arter, der er naturligt forekommende i den danske natur.

Stk. 2. I opgørelsen efter stk. 1, nr. 3 og 4, medregnes ikke afkom, der er æglagt i samme kalenderår.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke hold af fugle, der er reguleret med hjemmel i lov om opdræt af vildt og ræve.

§ 2. En fugl anses som opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation, når såvel fuglen som begge forældre-fugle er æglagt og opvokset i fangenskab.

Kapitel 2

Rovfugle og ugler

§ 3. Rovfugle og ugler af de arter, som er nævnt i bilag 1, må ikke holdes i fangenskab.

§ 4. Rovfugle og ugler af arter, som ikke er nævnt i bilag 1, må kun holdes i fangenskab efter tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab og er lovligt erhvervet efter de regler, der er nævnt i § 5.

Stk. 3. Ved tilladelse efter stk. 1 skal der stilles vilkår, herunder om

 • 1) at samtlige rovfugle og ugler skal være mærkede,
 • 2) at der udtages blodprøve af samtlige rovfugle og ugler, og
 • 3) at Skov- og Naturstyrelsen til enhver tid mod forevisning af legitimation uanmeldt har adgang til ejendommen med henblik på kontrol af, at vilkårene er opfyldt.

Stk. 4. Mærkningen sker med microchips, medmindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 5. Skov- og Naturstyrelsen bestemmer, hvorledes blodprøver skal udtages, og hvordan de skal opbevares.

Stk. 6. Reglerne i stk. 2 - 5 gælder ikke for zoologiske haver, der modtager statstilskud eller er offentligt ejede.

§ 5. Import, eksport og handel m.v. med rovfugle og ugler er omfattet af Rådsforordning (EØF) nr. 3626/82 af 3. december 1982 om gennemførelse i Fællesskabet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter og den hertil knyttede kommissionsforordning samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 13 af 25. januar 1984 om anvendelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washington-konventionen).

Kapitel 3

Andre fuglearter

§ 6. Hold i fangenskab af fugle af de arter, som er nævnt i § 1, bortset fra rovfugle og ugler, er kun tilladt under forudsætning af,

 • 1) at fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation,
 • 2) at holdet anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen inden en måned efter, at fuglene er erhvervet, og
 • 3) at ejeren løbende fører en fortegnelse over fugleholdet. Fortegnelsen skal omfatte enhver ændring af holdet, herunder registrering af afkom samt registrering af, fra hvem fugle erhverves, og til hvem fugle overdrages.

Stk. 2. Fortegnelsen over fugleholdet skal på Skov- og Naturstyrelsens forlangende udleveres eller sendes til styrelsen.

Kapitel 4

Dispensation

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglen i § 3. Med mindre der er tale om zoologiske haver, der modtager statstilskud eller er offentligt ejede, forudsætter det, at styrelsen finder det godtgjort, at fuglene er opdrættet i fangenskab i mindst 2. generation.

Stk. 2. Ved dispensation efter stk. 1 finder reglerne i § 4, stk. 3 - 6, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5

Administration

§ 8. Anmeldelse efter § 6 og § 15 og ansøgning om tilladelse eller dispensation efter § 4, § 7 og § 14 skal indgives på et særligt skema, der fås hos Skov- og Naturstyrelsen.

§ 9. Skov- og Naturstyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde de tilladelser og dispensationer, der er meddelt efter § 4, § 7 og § 14, såfremt vilkårene overtrædes, eller betingelserne ikke længere er opfyldt.

§ 10. Skov- og Naturstyrelsen bestemmer, hvordan der skal forholdes med fugle i fuglehold, der ikke længere er lovlige.

§ 11. Skov- og Naturstyrelsen opkræver gebyr for kontrolforanstaltninger i medfør af bekendtgørelsen, herunder udgifter i forbindelse med blodprøver og mærkning som nævnt i § 4 og § 7.

Stk. 2. Gebyret udgør 340 kr.

§ 12. Skov- og Naturstyrelsen påser overholdelsen af denne bekendtgørelse, herunder at vilkår, der er fastsat i tilladelser og dispensationer overholdes.

§ 13. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Overgangsbestemmelser

§ 14. Skov- og Naturstyrelsen meddeler tilladelse efter reglerne i § 4, stk. 3 - 6, til hold af rovfugle eller ugler, der pr. 1. april 1994 er lovlige i henhold til hidtidige regler, såfremt ansøgning herom indgives til styrelsen inden den 1. juni 1994.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen finder det godtgjort, at fuglene er lovligt erhvervet eller opdrættet i fangenskab.

Stk. 3. Hvis ansøgning ikke indgives inden den 1. juni 1994, er fugleholdet ikke lovligt fra denne dato. Hvis tilladelse efter stk. 1 ikke meddeles, er fugleholdet ikke lovligt fra den dato, Skov- og Naturstyrelsens afgørelse modtages af ansøgeren.

§ 15. De fuglehold, der eksisterer pr. 1. april 1994, og som omfatter fugle af andre arter end rovfugle og ugler, er lovlige under forudsætning af,

 • 1) at Skov- og Naturstyrelsen finder det godtgjort, at fuglene er lovligt erhvervet i henhold til hidtidige regler eller opdrættet i fangenskab,
 • 2) at fugleholdet anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen inden den 1. juli 1994, og
 • 3) at ejeren fra 1. april 1994 løbende fører en fortegnelse over fugleholdet, jf. § 6, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Fortegnelsen over fugleholdet skal på Skov- og Naturstyrelsens forlangende udleveres eller sendes til styrelsen.

§ 16. Udgifterne ved den første mærkning og første blodprøve, som foretages af rovfugle eller ugler, der holdes i fangenskab pr. 1. april 1994, jf. § 14, afholdes af staten.

Kapitel 7

Straf og ikrafttræden

§ 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder § 3, § 4, stk. 1, § 6, stk. 1, eller § 15,
 • 2) uden at have indgivet ansøgning om eller opnået tilladelse til bibeholdelse af eksisterende hold af rovfugle og ugler, jf. § 14, stk. 3, ikke afvikler fugleholdet, eller
 • 3) undlader i strid med § 6, stk. 2, eller § 15, stk. 2, at udlevere eller sende fortegnelse over fugleholdet til Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt betydelig skade på de interesser, som lovene tilsigter at beskytte, jf. lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1, og lov om naturbeskyttelse § 1, stk. 1 og 2, eller fremkaldt fare derfor, eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

§ 18. Skov- og Naturstyrelsen bestemmer, hvorledes der skal forholdes med fugle, der er konfiskeret i forbindelse med overtrædelse af bekendtgørelsen.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. april 1994.

Miljøministeriet, den 21. marts 1994

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

Bilag 1

Hvepsevåge

Dværgfalk

Lærkefalk

Jagtfalk

Vandrefalk

Tårnfalk

Aftenfalk

Sort Glente

Rød Glente

Havørn

Kongeørn

Fiskeørn

Rørhøg

Blå Kærhøg

Steppehøg

Hedehøg

Duehøg

Spurvehøg

Musvåge

Fjeldvåge

Stor Skrigeørn

Lille Skrigeørn

Slangeørn

Slørugle

Stor Hornugle

Spurveugle

Sneugle

Høgeugle

Kirkeugle

Natugle

Skovhornugle

Mosehornugle

Perleugle

Bilag 2

Rødstrubet Lom

Sortstrubet Lom

Islom

Nordisk Lappedykker

Almindelig Skråpe

Lille Skråpe

Lille Stormsvale

Stor Stormsvale

Skarv

Rørdrum

Silkehejre

Sølvhejre

Sort Stork

Hvid Stork

Skestork

Flamingo

Pibesvane

Sangsvane

Blisgås

Bramgås

Rødhalset Gås

Urfugl

Plettet Rørvagtel

Trane

Klyde

Pomeransfugl

Hjejle

Brushane

Tinksmed

Odinshane

Sandterne

Rovterne

Splitterne

Fjordterne

Havterne

Dværgterne

Sortterne

Natravn

Isfugl

Ellekrage

Sortspætte

Hedelærke

Markpiber

Blåhals

Høgesanger

Lille Fluesnapper

Hvidhalset Fluesnapper

Rødrygget Tornskade

Hortulan

Engsnarre

Hvidbrystet Præstekrave

Drosselrørsanger

Stenvender

Stor Skallesluger

Alk

Bjergand

Dværgmåge

Fyrremejse

Gulhovedet Vipstjert

Gulirisk

Hvinand

Karmindompap

Lille Flagspætte

Lomvie

Pibeand

Pungmejse

Ride

Rødtoppet Fuglekonge

Savisanger

Skærpiber

Sorthalset Lappedykker

Sortstrubet Bynkefugl

Spidsand

Stor Tornskade

Svaleklire

Tejst

Turteldue

Vagtel

Vandstær

Bilag 3

Alle arter, for hvilke der er fastsat jagttid, og som ikke er nævnt i bilag 2, samt følgende arter:

Rødhovedet And

Knortegås

Knarand

Knopsvane

Dompap

Grønirisk

Grønsisken

Gråsisken

Bjergirisk

Skægmejse

Stillits

Officielle noter

Ingen