Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indhold af cadmium i fosforholdig gødning


I medfør af § 6, § 31, stk. 1, § 43, § 45, stk. 1, samt § 61 i lov nr. 212 af 23. maj 1979 om kemiske stoffer og produkter, jfr. lovbekendtgørelse nr. 574 af 26. august 1987, og efter aftale med landbrugsministeren, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter salg til anvendelse i Danmark af fosforholdige handelsgødninger baseret på råfosfat med et totalt fosforindhold på 1% eller derover, udregnet på vægtbasis i foreliggende tilstand.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke staldgødning, kompost, slam eller tilsvarende affaldsprodukter, medmindre disse er tilsat fosfor, udvundet af råfosfat.

§ 2. Salg fra producent eller importør af de i § 1, stk. 1, nævnte fosforholdige handelsgødninger er tilladt, såfremt indholdet af cadmium i en vilkårlig prøve, målt efter de i bilaget angivne analysemetoder, ikke overstiger de i bilaget fastsatte grænseværdier.

§ 3. Tilsynet med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse udøves af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Landbrugsministeriets Gødningstilsyn udtager prøver for de af bekendtgørelsen omfattede gødninger til analyse og meddeler resultaterne til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Udgifterne til udtagelse og analyse af prøver til kontrolanalyse dækkes ved afgifter, der for hvert finansår pålignes producenter og importører af de af bekendtgørelsen omfattede varer. Afgiften opkræves af Landbrugsministeriets Gødningstilsyn.

§ 4. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i denne bekendtgørelse fraviges.

§ 5. Miljøstyrelsens tilsynsafgørelser, samt afgørelser efter § 4, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 6. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes overtrædelse af § 2 med bøde eller hæfte.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 1989.

Miljøministeriet, den 5. april 1989

LONE DYBKJÆR

/Hans Jurgen Stehr

Bilag

Maksimalt cadmiumindhold jf. § 2

Maksimalt tilladeligt indhold af cadmium i de af bekendtgørelsen omfattede fosforholdige handelsgødninger.

Tallene angiver mg cadmium (Cd) pr. kg fosfor (P).

  

 Efter 1. juli 1990:   200  

 Efter 1. juli 1995:   150  

 Efter 1. juli 1998:   110  

Analysemetoder jf. § 2

Ekstraktion af cadmium foretages efter ISO-standard 7497 (1984).

Cadmium-bestemmelsen foretages efter ISO-standard 5961 (1985), metode A.

Officielle noter

Ingen