Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning af Øen Vaarsø med smaaholmene Vaarsø Kalv og Langøerne. (* 1)

Efter Indstilling af Naturfredningsraadet fastsætter Justitsministeriet herved i Henhold til § 20 i Lov Nr. 245 af 8. Maj 1917 om Naturfredning følgende Bestemmelser angaaende Fredning af Øen Vaarsø med Smaaholmene Vaarsø Kalv og Langeøerne i Horsens Fjord:

Øerne maa ikke beplantes, afvandes eller opdyrkes udover det paa Vaarsø allerede under Kultur værende Areal, stort ca. 25 Tdr. Land, ligesom Naturtilstanden ej heller paa anden Maade maa forandres. Bebyggelse, Hugst eller Jagt maa kun finde Sted efter forud indhentet Tilladelse saavel fra Universitetet i København som fra Naturfredningsraadet.

Al Færdsel og Landstigning paa Øerne forbydes enhver, der ikke forud har indhentet Tilladelse hos Universitetet eller dettes befuldmægtigede. Til Færdsel med Skydevaaben paa Øerne kræves tillige Tilladelse fra Naturfredningsraadet.

Endelig forbydes al Ombringning eller Indfangning af Pattedyr og Fugle samt uden forud indhentet Tilladelse fra Universitetet og Naturfredningsraadet al færdsel med Skydevaaben paa et Vandomraade uden om Vaarsø med tilhørende Holme, der begrænses saaledes:

mod Nord af Fastlandet,

mod Vest af en ret Linie fra et afmærket Punkt paa Fastlandet, beliggende ca. 1250 m øst for Fyret ved Sogneskellet mellem Søvind og Vær Sogne (Haldrup Fyr) til et Punkt 400 m vest for Vaarsø Kalv.

mod Syd af en Linie, der udgaar fra nævnte Punkt vest for Vaarsø Kalv langs Sydkysten af Vaarsø med tilhørende Holme i en Afstand af 400 m,

mod Øst af en Linie ret Nord - Syd fra Fastlandet lige øst om den østligste af Langeøerne til et Punkt 400 m syd for denne Ø.

Overtrædelse af nærværende Bekendtgørelses Bestemmelser straffes i Overensstemmelse med § 26 i Lov om Naturfredning, jfr. Lov Nr. 127 af 15. April 1930 § 6, 1. Stk., med Bøder fra 10 Kr.

Denne Bekendtgørelse træder straks i Kraft.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Justitsministeriet, den 30. Juli 1934.

Zahle.

/Hugo Berning.

Officielle noter

(* 1) Fredning efter naturfredningsloven (§ 51)