Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bortfald af skødepåtegninger om fredskov på ejendomme i Mariager og Terndrup retskredse samt Svendborg byretskreds.


I medfør af den landbrugsministeren ved lov nr. 497 af 8. december 1949 om tillæg til lov nr. 164 af 11. maj 1935 om skove, § 1, meddelte bemyndigelse sættes bestemmelserne i skovlovens § 10, stk. 3, herved ud af kraft for så vidt angår Mariager og Terndrup retskredse samt Svendborg byretskreds, således at skøder på ejendomme i disse retskredse fremtidig kan anmeldes til tinglysning uden erklæring om skovforholdene og uden skovtilsynets påtegning.

Ethvert køb af skov eller fredskovpligtig grund skal dog som hidtil straks af køberen ved anbefalet brev meddeles skovtilsynet, og før dette er sket, må køberen intet hugge eller lade hugge i skoven.

Landbrugsministeriet, den 19. juli 1962.

A. C. Normann.

/P. Skibsted.

Officielle noter

Ingen