Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af Bekendtgørelse Nr. 229 af 30. Juli 1934 om Fredning af Øen Vaarsø med Smaaholmene Vaarsø Kalv og Langøerne.


Efter Indstilling af Naturfredningsraadet fastsætter Statsministeriet herved i Henhold til § 14 i Lov Nr. 94 af 7. April 1936 om Reservater for Pattedyr og Fugle følgende Bestemmelser om Ændring af Bekendtgørelse Nr. 229 af 30. Juli 1934 om Fredning af Øen Vaarsø med Smaaholmene Vaarsø Kalv og Langøerne.

Bekendtgørelsens 3. Stk. affattes saaledes:

Endelig forbydes Stenfiskeri, al Ombringning og Indfangning af Pattedyr og Fugle samt uden forud indhentet Tilladelse fra Universitetet og Naturfredningsraadet al Færdsel med Skydevaaben paa et Vandomraade uden om Vaarsø med tilhørende Holme, der begrænses saledes:

Mod Nord af Fastlandet,

mod Vest af en ret Linie fra et afmærket Punkt paa Fastlandet, beliggende ca. 1250 m øst for Fyret ved Sogneskellet mellem Søvind og Vær Sogne (Haldrup Fyr) til et Punkt 400 m vest for Vaarsø Kalv,

mod Syd af en Linie, der udgaar fra nævnte Punkt vest for Vaarsø Kalv langs Sydkysten af Vaarsø med tilhørende Holme i en Afstand af 400 m,

mod Øst af en Linie ret Nord - Syd fra Fastlandet lige øst om den østligste af Langøerne til et Punkt 400 m syd for denne Ø.

Denne Bekendtgørrelse træder straks i Kraft.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Statsministeriet, den 8. December 1936.

Th. Stauning.

/F. Grage.

tps;9 Ingen