Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader og lignende plader, som anvendes i møbler, inventar og lignende


I medfør af § 30, § 45, stk. 1 og § 61 i lov nr. 212 af 23. maj 1979 om kemiske stoffer og produkter, som ændret ved lov nr. 68 af 20. februar 1980, fastsættes:

§ 1. Spånplader, krydsfinerplader og lignende plader, hvori der indgår lim, der afspalter formaldehyd, må kun anvendes i møbler, inventar og lignende, såfremt de ved afprøvning i klimakammer højst afgiver så meget formaldehyd, at ligevægtskoncentrationen ikke overstiger 0,15 mg/ m3 luft.

Stk. 2. Foreligger der ikke dokumentation for, at det i stk. 1 anførte krav er opfyldt, må der kun anvendes plader, hvis indhold af fri formaldehyd ikke overstiger 25 mg/ 100 g tørstof af pladen. Disse plader skal desuden undergives en behandling, som er godkendt af boligministeriet, jfr. kapitel 5.2.3 i bygningsreglementet af 1982. Andre overfladebehandlinger kan dog ligestilles med de i bygningsreglementet, kapitel 5.2.3 nævnte, såfremt de giver samme formaldehydbegrænsninger.

§ 2. Tilsyn og kontrol med overholdelsen af denne bekendtgørelse udøves af kemikaliekontrollen.

Stk. 2. Kemikaliekontrollens afgørelser efter § 48 i lov om kemiske stoffer og produkter kan påklages til miljøstyrelsen, der har den endelige administrative afgørelse.

§ 3. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsens § 1 fraviges.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan påklages til miljøministeren.

§ 4. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Klage indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og fremsendes herfra til klagemyndigheden ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

§ 5. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 1 og § 6, stk. 2 straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1984. Samtidig ophæves § 14 b i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 106 af 21. marts 1980 om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af gifte og sundhedsfarlige stoffer til specielt angivne formål.

Stk. 2. Møbler, inventar og lignende, der er fremstillet ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som indeholder krydsfinerplader eller lignende plader, som ikke opfylder bekendtgørelsens krav, må dog omsættes indtil den 1. juli 1984.

Miljøministeriet, den 22. juni 1983

Chr. Christensen

/ H. Hummelmose

Officielle noter

Ingen