Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen

 

§ 1. Beføjelser til at fastsætte bestemmelser, som efter følgende love er tillagt økonomi- og erhvervsministeren, udøves af Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. dog § 2:

1) Patentlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 30. august 2001.

2) Varemærkelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

3) Fællesmærkelov. Lov nr. 342 af 6. juni 1991.

4) Designlov. Lov nr. 1259 af 20. december 2000.

5) Lov om brugsmodeller m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 9. juni 1998.

6) Lov om hemmelige patenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 27. november 1989.

7) § 4, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 629 af 29. juni 2001.

8) Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning. Lov nr. 778 af 9. december 1987.

9) § 7, stk. 1, i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998, som ændret ved lov nr. 901 af 16. december 1998.

§ 2. Følgende beføjelser henlægges ikke til Patent- og Varemærkestyrelsen:

1) Beføjelser efter § 7, stk. 2 og 4 i patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 30. august 2001, om nedsættelse af Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) og om betaling af gebyrer.

2) Beføjelser efter § 47 i lov nr. 130 af 26. februar 1992 om brugsmodeller m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 9. juni 1998, til at fastsætte regler om, at frembringelser, der vedrører fremgangsmåder, kan registreres som brugsmodeller.

3) Beføjelser efter § 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) om nedsættelse af et ankenævn og om fastsættelse af regler om ankenævnets sammensætning og forretningsorden samt om betaling af gebyrer.

4) Beføjelse efter § 19 i lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) til at fastsætte tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens kap. 3 om tvangslicens.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 416 af 27. maj 1992 om henlæggelse af visse beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen ophæves.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 17. januar 2002

Bendt Bendtsen

/Janus Krarup

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 8, d. 15. februar 2002.