Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

I medfør af §§ 4, 5, stk. 3, 6, 35, stk. 2, 45, stk. 3, 48, stk. 2, 56, 69 b og 83, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf.

lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter etablering, ændring og drift af vindmøller.

Kapitel 2

Etablering og drift af vindmøller

§ 2. Støjbelastningen fra vindmøller må ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobeboelser i det åbne land ikke overstige 45 dB(A).

Stk. 2. Ved nabobeboelse forstås al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse.

Stk. 3. Støjbelastningen fra vindmøller må i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i boligområder og anden støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 40 dB(A).

Stk. 4. Ved støjfølsom arealanvendelse forstås områder, der anvendes eller er udlagt til institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder.

§ 3. Støjbelastningen bestemmes efter retningslinierne i bilaget til denne bekendtgørelse som det ækvivalente, korrigerede, A-vægtede støjniveau i 1,5 m's højde, ved vindhastigheden 8 m/s målt i 10 m's højde.

§ 4. Vindmøller skal drives og vedligeholdes således, at støjgrænserne i § 2 overholdes.

§ 5. Det er vindmølleejerens ansvar, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Kapitel 3

Forhåndsanmeldelse

§ 6. Inden etablering eller ændring af vindmøller skal der indgives anmeldelse herom til amtsrådet.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i § 2.

Stk. 3. Dokumentation skal foreligge i form af:

 • 1) En rapport over målinger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype. Målingerne skal udføres som beskrevet i bilaget af et af tilsynsmyndigheden anerkendt laboratorium. Målinger udført af et laboratorium, der opfylder kriterier svarende til EN 45000-standarderne, skal dog umiddelbart anerkendes af tilsynsmyndigheden. For prototypemøller skal der foreligge sådanne målinger og beregninger, at det kan sandsynliggøres, at møllen vil kunne overholde støjgrænserne.
 • 2) Kortmateriale over det område, hvor den eller de anmeldte vindmøller ønskes etableret. Kortmaterialet skal være forsynet med målestok, nordpil, nøje angivelse af den eller de anmeldte vindmøllers placeringssteder, eksisterende vindmøller, nabobeboelser og afstanden hertil og til anden støjfølsom arealanvendelse.
 • 3) Beregning af støjbelastningen ved den nærmeste nabobeboelse.

§ 7. Anmeldelsespligten anses for opfyldt, når amtsrådet har modtaget alle de i § 6, stk. 3, nævnte oplysninger.

Stk. 2. Har amtsrådet ikke inden 4 uger fra anmeldelsen gjort indsigelse, kan bygge- og anlægsarbejder påbegyndes, medmindre anden lovgivning er til hinder herfor.

Stk. 3. Har amtsrådet inden 4 uger fra anmeldelsen gjort indsigelse mod det anmeldte projekt, må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes, før anmelderen har forelagt amtsrådet dokumentation for, at støjgrænserne i § 2 kan overholdes.

Stk. 4. I områder, der ifølge region- og lokalplanlægningen er reserveret til opstilling af flere vindmøller eller udlagt til vindmøllepark, og hvor anmeldelse sker fortløbende af enkelte vindmøller, kan amtsrådet på baggrund af beregninger stille krav til støjbidraget fra den enkelte vindmølle, der er mere vidtgående end støjgrænserne i § 2, således at det samlede støjbidrag fra vindmøllerne i området overholder støjgrænserne i § 2.

§ 8. Når den eller de anmeldte vindmøller sættes i drift, skal dette meddeles til amtsrådet.

§ 9. Er den eller de anmeldte vindmøller ikke sat i drift inden 2 år efter udløbet af fristen i § 7, stk. 2, skal anmeldelse påny indgives til amtsrådet.

Kapitel 4

Tilsyn, kontrol og håndhævelse

§ 10. Amtsrådet påser, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Amtsrådet kan kræve støjmålinger udført for vindmølleejerens regning, når

 • 1) den eller de anmeldte vindmøller sættes i drift eller
 • 2) forholdene taler derfor, dog højst 1 gang årligt.

Stk. 3. Målinger og beregninger skal udføres af et af tilsynsmyndigheden anerkendt laboratorium, jf. § 6, stk. 3, nr. 1.

Stk. 4. Støjbelastningen måles og beregnes i overensstemmelse med bilaget. Er vindmøllerne udstyret med flere generatorer, skal den mest støjende være i drift.

§ 11. Bliver amtsrådet opmærksom på, at vindmøller ikke overholder denne bekendtgørelses bestemmelser, kan amtsrådet meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger inden en bestemt frist.

Stk. 2. Kan forholdet ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud efter stk. 1, kan amtsrådet nedlægge forbud mod drift, herunder kræve vindmøllen fjernet.

§ 12. For tilsyn og håndhævelse gælder iøvrigt reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 7.

Kapitel 5

Afgørelser, klager og straf

§ 13. Bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 10 gælder for afgørelser efter denne bekendtgørelse.

§ 14. Amtsrådets afgørelser efter § 7, stk. 3 og 4, kan påklages til miljøstyrelsen efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Stk. 2. Klage skal indgives til amtsrådet senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Amtsrådet videresender klagen til Miljøstyrelsen med sine eventuelle bemærkninger. Klagesagen afgøres efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

§ 15. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 16. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 11 og § 12 eller
 • 2) påbegynder bygge- og anlægsarbejder i strid med § 7.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved bespareler.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der efter § 83, stk. 4, i lov om miljøbeskyttelse pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse, overgangsbestemmelser og administrative

bestemmelser § 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1991.

Stk. 2. For vindmøller, der forinden denne bekendtgørelses ikrafttræden er godkendt i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, er godkendelsens vilkår fortsat gældende.

Stk. 3. Tidligere meddelte påbud vedrørende vindmøller, der er etableret inden bekendtgørelsens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed, medmindre der efter bekendtgørelsen træffes ny afgørelse.

§ 18. Fra tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden udgår samtidig punkt H 5 og punkt H 6 i listen over virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 21. november 1986 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Miljøministeriet, den 14. maj 1991

Per Stig Møller

/ Hans Jurgen Stehr

Bilag

Måling af en vindmølles støjudsendelse

En mølles støjudsendelse (lydeffektniveauet LWA) måles ved forskellige vindhastigheder i et punkt i læsiden af tårnet i afstanden 1-2 gange møllens navhøjde (se figur). Samtidig måles vindhastigheden i 10 meters højde foran møllen i en afstand fra møllen på ca. 1 gange navhøjden.

Mikrofonen påsættes 1/2 vindhætte, og den anbringes på en reflekterende plade på jorden for at eliminere vindstøjen i mikrofonen mest muligt. Pladen skal være større end 1,5 x 2 meter.

Støjen fra møllen måles som en række (mindst 10) LAeq-værdier hver bestemt over mindst 1 minut ved forskellige vindhastigheder. I samme periode måles middelvindhastigheden.

Det skal tilstræbes, at der måles ved vindhastigheder mellem 6 og 10 m/sek., og at forskellen på den højeste og den laveste vindhastighed, hvor der måles, er mindst 2 m/sek. Resultaterne indtegnes i et diagram med vindhastighed vandret og lydtrykniveau lodret. Der lægges en ret linie gennem de indtegnede punkter, og hvor linien skærer 8 m/sek. aflæses referenceværdien, LAeq,ref.

Møllens lydeffektniveau LWA,ref findes som:

LWA,ref=LAeq,ref + 10 x log 4pi (d2 + h2) - 6 dB

d = afstanden fra møllens fod til mikrofonen

h = møllens navhøjde

6 dB er en korrektion på grund af måling tæt ved en reklekterende plade på jorden, jfr. Miljøstyrelsens støjmålevejledning nr. 6/1984 afsnit 5.5.

Baggrundsstøjen måles på tilsvarende måde med møllen stoppet. Ved de pågældende vindhastigheder skal LAeq af baggrundsstøjen være mindst 6 dB lavere end LAeq af møllestøjen. Er dette ikke tilfældet, skal en ny måling gennemføres, når baggrundsstøjen er lavere.

Bestemmelse af lydtrykniveau LpA

I et punkt f.eks. ved nærmeste nabo kan møllens lydtrykniveau i 1,5 m's højde herefter bestemmes til

 

 LpA = LWA,ref. - 10 x log (12 + h2) - 8 dB - delta La 

 8 dB er en samlet korrektion for afstand og hårdt terræn: 

 - 10 x log 4 pi + 3     = - 8 

      ---------------- 

 Delta La =aa rodtegn 12 + h2     hvor 

1 er afstanden fra møllens fod til beregningspunktet.

Delta La er luftabsorptionen.

Dæmpningskoefficientenaa = 0,005 dB/m eller tabelværdien, hvis beregning af LpA sker i oktavbånd.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Oktavbånds 

 centerfrekvens Hz   <= 125  250  500  1000  2000  4000  8000 

 -------------------------------------------------------------------- 

 aa dB/m        0    0,001 0,002 0,004 0,007 0,017 0,056 

 -------------------------------------------------------------------- 

Ubestemtheden ved brug af beregningsmetoden for LpA er +/- 2 dB

Eksempel

h = 20 m; d = 30 m; b = 20 m; 1 = 150 m; LAeq,ref. = 60 dB(A)

LWA,ref. = 60 + 10 x log 4 pi (302 + 202) - 6 = 60 + 42 - 6 = 96 dB

LpA = 96 - 10 x log (150(2) + 20(2)) - 8 - 0,005 rodtegn 150(2) +

 • 20(2) = 96 - 43,6 - 8 - 0,8 " 44 dB(A).

Møllepark

Ved en møllepark skal lydeffektniveauet LWA,ref. bestemmes ved målinger på mindst 3 tilfældigt udvalgte møller. Er antallet af møller i parken under 10, skal LWA,ref. bestemmes for alle møller. Afvigelsen i bestemmelsen vil være7 2 - 3 dB, når møllerne er ens.

Støjniveauet i et punkt findes ved at addere støjbidragene, beregnet efter formlen for LpA fra de enkelte møller:

Ltotal = 10 x log (10Lp1/10 + 10 Lp2/10 + . . . . )

Eksempel

3 stk. møller i park f.eks. som eksemplet ovenfor, hver med

LAeq,ref. = 60 dB(A)

og med et støjniveau ved nabo på henholdsvis

Lp1 = 42, Lp2 = 39 og Lp3 = 35 dB(A)

Ltotal = 10 x log (10(42/10) + 10(39/10) + 10(35/10)) = 10 x log

(15849 + 7943 + 3162) = 44 dB(A)

som er lig Lr, hvis der ikke er toner.

Bestemmelse af toner og støjbelastning Lr

Til bestemmelse af støjbelastningen Lr i et punkt, må støjens indhold af tydeligt hørbare toner vurderes. Denne vurdering skal foretages ved nærmeste bolig. Vurderingen kan foretages subjektivt ved at lytte til møllestøjen. Er der tvivl om forekomsten af tydeligt hørbare toner, kan der foretages en objektiv måling efter retningslinierne i støjmålevejledningens kapitel 7.

Støjmålingen skal foretages i et repræsentativt punkt i nærheden af den nærmeste bolig, 1,5 m over terræn og valgt på en sådan måde, at vindstøjen får mindst mulig indvirkning på måleresultaterne. Der skal være medvind7 45I fra vindmøllen hen imod målepunktet, og vindhastigheden målt 10 m over terræn skal være imellem 6 og 8 m/s.

Der er i denne sammenhæng ingen krav til temperaturgradient eller skydække.

Hvis en frekvensanalyse ved en støjmåling af møllen viser, at der ikke forekommer tydeligt hørbare toner i nærheden af møllen (1-2 gange tårnhøjdens afstand), er vurderingen ved nabobebyggelse overflødig.

Ved en sagsbehandling kan toneindholdet evt. vurderes ud fra en bedømmelse af støjen i læsiden af en tilsvarende mølle i en afstand svarende til den aktuelle afstand til nabopunktet.

Indeholder støjen tydeligt hørbare toner, bestemmes Lr som:

Lr = LpA + 5 dB

Officielle noter

Ingen