Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleare materialer


Danmark har den 1. marts 1972 i henhold til traktaten af 1. juli 1968 om ikke-spredning af kernevåben, jfr. bekendtgørelse nr. 23 af 25. februar 1969, Lovtidende C, indgået en overenskomst med Den internationale Atomenergiorganisation med henblik på at forhindre, at nukleart materiale anvendes til fremstilling af kernevåben eller andre nukleare sprænglegemer.

I medfør af § 8 og § 38, stk. 3, i lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (atomanlæg) fastsættes til gennemførelse af den nævnte overenskomst:

§ 1. Ved nukleart materiale forstås i denne bekendtgørelse: uran, plutonium og thorium, uforarbejdet - bortset fra malme - eller forarbejdet, i metallisk form, i legering eller kemisk forbindelse.

§ 2. Nukleart materiale må ikke besiddes uden atomenergikommissionens tilladelse.

§ 3. Besiddere af nukleart materiale skal efter regler, der fastsættes i tilladelsen efter § 2,

  • 1) føre regnskab med beholdningen af nukleart materiale og, for så vidt angår nukleare anlæg, foretage registrering af driftsforhold,
  • 2) indsende rapporter om de i nr. 1 nævnte forhold,
  • 3) give forudgående meddelelse til atomenergikommissionen om indførelse af nukleart materiale og
  • 4) medvirke ved gennemførelse af den i § 4 nævnte kontrol.

§ 4. Personer, der er bemyndiget dertil af atomenergikommissionen, har efter regler, der fastsættes i tilladelsen efter § 2, adgang til virksomheder m.v., der besidder nukleart materiale, og til at foretage nødvendige kontrolforanstaltninger, herunder besigtigelser, målinger og udtagning af prøver.

§ 5. De i §§ 3 og 4 nævnte regler kan senere ændres af atomenergikommissionen.

§ 6. Nukleart materiale må ikke udføres uden atomenergikommissionens tilladelse.

§ 7. Atomenergikommissionens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrative myndigheder.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1972.

§ 9. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne.

Undervisningsministeriet, den 27. juni 1972.

Knud Heinesen.

/Hans von Bülow.

Officielle noter

Ingen.